W dobrym kierunku

Autor: 
inf. M. Matusz

Na sesji 30 października br. Rada Miejska w Radkowie podjęła uchwałę w sprawie określenia głównych zadań i kierunków do realizacji w latach 2018-2023, w celu utrzymania tempa rozwoju gminy Radków.
Uzasadniając uchwałę, burmistrz Jan Bednarczyk zwraca uwagę, iż kadencja 2002-2018 to okres, w którym zrealizowano działania o charakterze gospodarczym i społecznym, zapisane w: Strategii Rozwoju Gminy Radków, Planie Rozwoju Lokalnego, Wieloletnim Planie Inwestycyjnym i Wieloletniej Prognozie Finansowej. Rezultaty tej aktywności widoczne są na terenie całej gminy. Mimo jeszcze wielu potrzeb oraz niezrealizowanych zamierzeń (wyłącznie z braku środków pieniężnych), gmina Radków jest na drodze rozwoju o kierunku przyjętym w Strategii. W celu utrzymania tempa rozwoju, niezbędne jest wytyczenie poniższych kierunków, z czym Rada Miejska w Radkowie zgodziła się podejmując uchwałę w tej sprawie jednogłośnie.
Owe główne cele i kierunki to:
1) Kontynuacja zadań przyjętych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju 2018-2023;
2) Kontynuacja Odnowy Wsi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich;
3) Opracowanie metodą partycypacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju na okres 2019-2030, obejmującej planowaniem Gminę Radków oraz obszary podlegające oddziaływaniu Parku Narodowego Gór Stołowych we wszystkich gminach przyległych;
4) Kontynuacja współpracy polsko-czeskiej jako czynnika rozwoju gminy, w tym na płaszczyźnie społecznej;
5) Umacnianie współpracy z podstrefą ekonomiczną w Nowej Rudzie, w ramach realizacji umowy partnerskiej;
6) Tworzenie alternatywy dla rozwoju rolnictwa poprzez kontynuację programu „Wołowina Sudecka” oraz Dolny Śląsk – Zielona Dolina Żywności i Zdrowia;
7) Kontynuacja budowy dróg lokalnych, wdrażanie programu odbudowy dróg wojewódzkich w ramach Polsko-Czeskiego porozumienia podpisanego 30 maja 2014 r. - „Podpora dostępności transportowej ziemi broumovskiej i regionu kłodzko-wałbrzyskiego”;
8) Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej;
9) Rozbudowa i modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego, które jest warunkiem bezpieczeństwa;
10) Kontynuacja prac zmierzających do rozwoju gazyfikacji, jako dobrej inwestycji w ochronę środowiska;
11) Kontynuacja prac nad programem regulacji rzeki Ścinawka, który realizowany jest w porozumieniu z RZGW Wrocław od 7 lat;
12) Wspieranie, co najmniej na dotychczasowym poziomie, Policji, Straży Miejskiej, Straży Granicznej, Ochotniczej Straży Pożarnej gwarantując sobie bezpieczeństwo;
13) Wspieranie rozwoju usług medycznych, potrzeb społecznych, opieki nad seniorami;
14) Inwestowanie w edukację gwarantując Gminie Radków rozwój oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego;
15) Inwestowanie w sport i turystykę dla wszystkich, wykorzystując geografię jako dominantę;
16) Kontynuacja prac nad opracowaniem nowego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Radków;
17) Wspieranie kultywowanych tradycji i obyczajów w Gminie Radków.

Wydania: