Przewozy autobusowe do poprawki!

Autor: 
Maciej Awiżeń Starosta Kłodzki

Jak się okazało po pandemii i wymuszonej przez nią restrukturyzacji PKS w Kłodzku S.A., należy przystąpić do zmiany zasad funkcjonowania transportu publicznego i map transportowych w naszym powiecie. Nieszczęście, które nas spotkało może być też szansą dla powiatu by zbudować nowy system przewozów publicznych. Niestety, od lat czekamy na uchwalenie, przez Parlament, nowej ustawy o transporcie publicznym (patrz system dopłat w Czechach czy Niemczach). I pewnie czekalibyśmy dalej ale nie ma na to już ani czasu, ani cierpliwości. Dlatego zaczęliśmy wraz z wójtami i burmistrzami przygotowywać „oddolnie” plan transportowy dla powiatu. Plan uwzględniać będzie połączenia wewnątrz gmin (ze wsi do stolicy gminy – co jest obowiązkiem gmin*) oraz wewnątrz powiatu (międzygminnego – co jest obowiązkiem powiatu*). Oczywiście w powiązaniu z połączeniami kolejowymi i ponadpowiatowymi co jest znowu obowiązkiem samorządu wojewódzkiego. Zdajemy sobie sprawę z obecności przewoźników prywatnych na opłacalnych trasach i braku przewozu na nieopłacalnych. Nowy projekt ustawy gwarantowałby m.in. wyłączność na trasach gdzie się zarabia, by powiązać je z nieopłacalnymi trasami. Niestety, nadal nie jest uchwalona, dlatego samorządy muszą poradzić sobie inaczej.
Jeśli macie Państwo uwagi i propozycje do przewozów wewnątrz gmin – prosimy o zgłaszanie ich do swojego wójta, burmistrza lub do przewozów ponadgminnych – to proszę je zgłaszać do starosty (starosta@powiat.klodzko.pl). Proszę jednak pamiętać, że dopłaty do nieopłacalnych tras będą obciążać nasze budżety i każde dofinansowanie do przewozów gdzie jeździ mało ludzi, będzie kosztować np. niezrobieniem jakiś remontów dróg. Trzeba będzie to mocno wyważyć. Kołdra jest jedna i krótka…
Jaka jest rola PKS i innych przewoźników w tym systemie? Gminy i powiat są organizatorami przewozów, zaś firmy działają na zlecenie. Chcemy by zadanie powiatowe i gminne, zwłaszcza na nieopłacalnych trasach, wykonywał PKS, który nie ma na celu zysku, lecz wykonywanie zdań ale nie ma z czego dopłacać. Ale oczywiście inne firmy też mogą brać udział w przetargach, o ile takie będą ogłaszane przez gminy.
Co do sytuacji samego PKS w Kłodzku S.A.
W związku z ogłoszoną w marcu br. pandemią oraz szybkim rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2, Rząd RP wprowadził szereg obostrzeń i zakazów, które spowodowały, że Spółka PKS w Kłodzku S. A. straciła możliwość wykonywania przewozów. Niestety doprowadziło to sytuacji, w której firma PKS w Kłodzku S. A. utraciła całą część przychodów, które pozwalały regulować jej swoje stałe zobowiązania finansowe. Z powodu braku dochodów, firma stała się niewypłacalna a powstałe zobowiązania groziły wszczęciu postępowania komorniczego oraz zajęciem majątku na rzecz wierzycieli, a co oznaczałoby ostateczny i definitywny koniec przedsiębiorstwa. Aby do tego nie doszło, Zarząd Przedsiębiorstwa podjął natychmiastową decyzję o przeprowadzeniu restrukturyzacji przedsiębiorstwa. W związku z tym, w dn. 30 kwietnia 2020 r. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kłodzku S. A. złożyło w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu w VI Wydziale Gospodarczym – wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w trybie sanacji i ten wniosek został przyjęty a restrukturyzacja już się rozpoczęła. Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w tej trudnej sytuacji pozwoliło firmie PKS w Kłodzku S. A. na:
- dalsze jej stabilne funkcjonowanie,
- zapewnienie firmie ochrony prawnej,
- umożliwi zaspokojenie zaległych zobowiązań wobec pracowników firmy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (wniosek już złożony i rozpatrywany)
- umożliwi dostosowanie funkcjonowania przedsiębiorstwa do nowych wymogów na lokalnym rynku przewozów oraz uzyskanie rentowności i stabilności działania teraz i w przyszłości.
Powiat Kłodzki jako właściciel Spółki PKS w Kłodzku S.A. ma obecnie na celu stworzenie całkowicie od podstaw nowego, nowoczesnego przedsiębiorstwa komunikacji autobusowej. Od 15 czerwca PKS przywraca kolejne połączenia. Na dziś korzystamy już z dofinansowania wojewody na 28 liniach transportowych, a także, częściowo z pomocy tarczy, w zakresie płatności ZUS. Naszym najważniejszym priorytetem jest utrzymanie rentowności. Nowe przedsiębiorstwo nie może funkcjonować już tak jak dotychczas czyli obsługując nierentowne linie, za które musiało samo ponosić pełne koszty. Finansowanie nierentownych połączeń będzie musiało być w porozumieniu z gminami i powiatem – w ramach tworzonej, powiatowej mapy połączeń. Ostateczny, poprawiony kształt mapy połączeń wewnątrz gminnych i powiatowych powinien być gotowy na 1 września 2020r.
Maciej Awiżeń, starosta kłodzki

• Obowiązek powiatu – przewóz na terenach międzygminnych: na podstawie z art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 4 ust. 1 pkt. 10 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz.2475 z późn. zm.), Powiat jest organizatorem przewozów w publicznym transporcie zbiorowym w powiatowych przewozach pasażerskich wykonywanych w granicach administracyjnych co najmniej dwóch gmin i nieprzekraczających granic powiatu, inne niż przewozy gminne. Są to przewozy, których celem jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb przewozowych mieszkańców danego powiatu i mają one charakter ponadgminny.
• Obowiązek za połączenia pomiędzy miejscowościami wewnątrz każdej gminy. Obowiązek spoczywa na danej gminie – czyli na Wójcie lub Burmistrzu: Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz.2475 z późn. zm.), organizatorem publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich jest dana gmina.

Wydania: