Samorządy na Ziemi Kłodzkiej a pandemia

Autor: 
Mirosław Awiżeń oraz inf. z Urzędów Miast i Gmin

Pytania zadałem gospodarzom naszych gmin, a także Staroście Kłodzkiemu.
1. Czy został zrealizowany plan budżetu na ten kwartał?
2. Na ile zmiany /potencjalne zmniejszenia/ w dochodach a na ile w kosztach?
3. Czy będzie konieczność „wspomożenia się” kredytem?
4. Czy proponowana pomoc Rządu jest dostateczna?
5. Czy ruszyły zaplanowane inwestycje?
6. Z jakich inwestycji musicie Państwo zrezygnować czy też przesunąć je na dalszy plan?
7. Proszę o subiektywne odczucie – na ile „zamrożenie bezpośrednich kontaktów międzyludzkich”
wpływa na samopoczucie mieszkańców (brak imprez kulturalnych, rozrywkowych, sportowych...)
8. Czy nauczanie przez Internet spełnia swoją role w Gminie, czy wszystkie dzieci na równych prawach
mogą z takich lekcji korzystać?
Oto odpowiedzi:
W zakresie budżetu ograniczyłem się do trzech pierwszych miesięcy tego roku i wynik – jak można było się spodziewać – raczej plasował się w założeniach budżetowych na ten I kw. br., choć już z zaznaczeniem mocniejszego „tąpnięcia” finansów począwszy do połowy marca br. Kwiecień, maj – to już niemalże zapaść w zakresie dochodów tak z podatków lokalnych jak i z dochodów PiT czy CiT.
Mirosław Awiżeń

* POWIAT KŁODZKI
Starosta Maciej Awiżeń
1. W większości plan został zrealizowany. Natomiast, z powodu koronawirusa zostały od marca zatrzymane wszelkie inwestycje, które nie są kontynuacją zadań z poprzednich lat oraz wydatki, które nie są niezbędne dla funkcjonowania jednostek. Trzeba mieć świadomość, że ponad 200 tys. ponadplanowo już przekazaliśmy na zakupy dla służby zdrowia oraz dla zabezpieczenia jednostek przed pandemią i to nie jest koniec. Zabezpieczenie zdrowia i życia naszych mieszkańców oraz pracowników, jest naszym priorytetem, także finansowym. Ponadto trzeba mieć świadomość, że samorządy żyją z podatków, które nagle przestały wpływać, bo firmy musiały zatrzymać swoją działalność. Dlatego codziennie podejmujemy weryfikację zamierzeń. To będzie bardzo trudny rok.
2. Na dziś nie jesteśmy pewni czy będziemy w stanie płacić bieżące zobowiązania i zrealizować zamierzenia inwestycyjne. Nie wiemy jakie będą ubytki w przekazywanych podatkach w kolejnych miesiącach. Na dziś polityka budżetu to przede wszystkim zabezpieczenie płynności finansowej i płatności zobowiązań bieżących – w tym zabezpieczenie przed epidemią.
3. Od 10 lat nie ma możliwości brania kredytów przez powiat – bowiem wzięte kredyty i obligacje przez poprzedników będziemy spłacać do roku 2028. Dlatego, tym bardziej, dyscyplina finansowa jest naszym priorytetem.
4. Dotychczasowa pomoc rządowa nie jest wystarczająca. W pierwszych tygodniach to samorządy wzięły na siebie organizacyjne i finansowe zabezpieczenie przed koronawirusem (w tym w szpitalach). Teraz jest nieco lepiej. Wiemy też , że największa w Europie pomoc finansowa z Unii Europejskiej dla Polski obejmuje też samorządy i na to liczymy. Przypomnę, że samorządy też są pracodawcami np. postulujemy zwolnienie z płatności ZUS – tak jak innym pracodawcom (samorządy to m.in. szkoły, szpitale, DPSy, domy dziecka etc.). Ponadto, w takim regionie jak nasz, opierającym się na turystyce i pracy mieszkańców w Czechach – podatki nie wystarczą na prowadzenie normalnej działalności. Nie jesteśmy regionem fabryk. Tu pomoc Państwa może być niezbędna.
5. Pierwszy kwartał to przygotowanie inwestycji i ew. kontynuacja wcześniej zaczętych. Jak powiedziałem – kontynuujemy podpisane umowy ale rozważamy b. poważnie czy będzie nas stać na nowe. Oczywiście staramy się o dofinansowania na inwestycje. Ale będziemy obserwować wpływy i wtedy decydować czy je zrealizujemy.
6. Priorytetem inwestycyjnym powiatu są drogi. Składamy wnioski o dofinansowania ale czy będzie nas stać na podpisanie umów i wkład własny – zobaczymy.
7. Na początku Polacy byli bardzo zdyscyplinowani i rozumieliśmy wszyscy, że trzeba się chronić przed zarażeniem. Niestety wprowadzany rządowy chaos decyzyjny np. 2 razy się zmieniło czy pracownicy z Czech mają być lub nie być na kwarantannie. Głupie zakazy np. zakaz chodzenia do lasu (potem cofane) czy np. odległość 2 metrów idących razem małżonków, wzbudziło w nas nieufność do wszelkich zakazów – nawet tych słusznych. Teraz jest etap wyparcia – że koronawirusa w ogóle nie ma i nie jest groźny. Przegięcia w każdą stronę są niebezpieczne. Zachowajmy po prostu zdrowy rozsądek i wzajemną życzliwość i będzie dobrze.
8. Takie nauczanie to proteza – czasem działa a czasem nie. To zależy w dużej części od nauczycieli i rodziców ale, moim zdaniem, nie jesteśmy jeszcze gotowi do prowadzenia zajęć tylko w takim zakresie. Wiele dzieci i młodzieży jest wykluczona cyfrowo. Będą duże zaległości do odrobienia.

*NOWA RUDA
burmistrz Tomasz Kiliński
1. Dochody I kwartał 2020 r. –
Plan 106.332.347,60. Wykonanie – 24.046.905,45 tj. 22,62%. W tym: Dochody bieżące – Plan 92.184.854,43. Wykonanie – 23.119.231,35 tj. 25,08%. Dochody majątkowe: Plan 14.147.493,17. Wykonanie 927.674,13 tj. 6,56%.
Wydatki I kwartał 2020 r.
– Plan 109.797.682,88. Wykonanie 23.094.876,54 tj. 21,03. W tym: wydatki bieżące: plan 92.145.215,25, wykonanie 22.068.492,08 tj. 23,95%. Wydatki majątkowe: plan 17.652.467,63, wykonanie 1.026.384,46 tj. 5,81%.
2. O ile I kwartał 2020 roku wygląda dość dobrze, racjonalnie o tyle dochody w kwietniu i maju uległy znacznemu zmniejszeniu. Powoduje to konieczność oszczędności w bieżącym funkcjonowaniu a jednocześnie realizację już zawartych umów. Nie wszystkie wydatki można nie realizować – wynagrodzenia pracowników, działalność ośrodka pomocy społecznej itp. muszą być realizowane w miarę na bieżąco.
3. Na chwilę obecną realizowany jest plan emisji obligacji oraz zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska – w wysokości wpisanej w budżet roku 2020.
4. Właściwie o jakiejś pomocy Rządu trudno mówić, mamy zdecydowanie niższe dochody, i żadnej spodziewanej rekompensaty. Ponadto czasem trudno jest mówić o dobrej woli ze strony Rządu, kiedy naszym mieszkańcom, pracownikom firm w Republice Czeskiej odmawia się możliwości przekroczenia granicy w Tłumaczowie.
6. Zawiesiliśmy realizację kilku zadań drogowych, remontowych, ograniczamy wydatki tam, gdzie to możliwe, rezygnujemy z niektórych dużych imprez kulturalnych
7. Zamrożenie kontaktów międzyludzkich ma oczywiście ujemne skutki, możemy to dziś obserwować jak część mieszkańców z dużą radością i wyczekiwaniem wcześniej przyjmuje kolejne „odmrożenia”. Mamy w Nowej Rudzie bardzo aktywne grupy seniorów, które niestety są grupą najbardziej zagrożoną, a dziś nie mogą się spotykać, choć bardzo podziwiam ich obecną aktywność (w sieci) pomimo tych trudności.
Generalnie należy powiedzieć, że w bardzo trudnej sytuacji znajdują się przedsiębiorcy i skutki tego mogą być bardzo nieciekawe.
8. Staramy się aby wszyscy uczniowie mieli równy dostęp do lekcji, wyposażamy je w niezbędny sprzęt. Kładziemy nacisk na zajęcia w formule wideo lekcji ale oczywiście to nie to samo co normalne zajęcia. Niestety pozostawanie tak długi czas w domu i brak możliwości kontaktu osobistego również negatywnie wpływa na dzieci.

*GMINA LĄDEK-ZDRÓJ
burmistrz Roman Kaczmarczyk
1. TAK.
2. Podatek od nieruchomości – 25.000.
Udział w podatku PIT – 140.000
Opłata uzdrowiskowa – 54.000
3. TAK.
4. BRAK POMOCY
5. TAK.
6. DOM ZDROJOWY.
7. Zdecydowana większość (90%) nie potrafi się odnaleźć w nowej sytuacji pandemii, nie akceptują jej i nie potrafią się dostosować.
8. Nauczanie zdalne przez internet, może być formą dodatkową nauczania stacjonarnego i nigdy nie zastąpi w pełni kształcenia bezpośredniego.

*GMINA STRONIE ŚLĄSKIE
burmistrz Dariusz Chromiec
1. Plan budżetu na dzień 30 kwietnia 2020 r. w odniesieniu do dochodów ogółem został zrealizowany na podobnym poziomie jak w latach poprzednich.
2. Znacznie niższe były dochody z tytułu podatku od nieruchomości dot. osób prawnych (ok.400 tys. zł).
Niższe były dochody z tytułu CIT (ok.40 tys. zł). Nastąpił znaczny spadek dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości. Wykonanie pozostałych dochodów utrzymywało się na stabilnym poziomie.
Plan wydatków ogółem został zrealizowany na podobnym poziomie jak w latach poprzednich. Znacznie niższa była realizacja wydatków majątkowych (inwestycji).
3. Gmina nie musiała zaciągać zobowiązań (kredyty, pożyczki).
4. Proponowana pomoc Rządu nie jest dostateczna.
5. Zaplanowane inwestycje ruszyły w ograniczonym zakresie, tj. odbudowa dróg gminnych, oświetlenia ulicznego przy ulicy Kościuszki, odbudowa wieży na Śnieżniku, budowa ujęcia wody w Siennej (dokumentacja projektowa), modernizacja chodnika na ulicy Kościuszki (projekt), przebudowa chodnika oraz budowa kładki dla pieszych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 392 w Stroniu Śląskim (projekt), przebudowa drogi gminnej w Janowej Górze (projekt).
6. W związku ze zmniejszaniem wpływów do budżetu gminy, chwilowo wstrzymano przetargi na modernizację infrastruktury osiedla Morawka, Rewitalizację Parku Morawka w Stroniu Śląskim wraz z terenem przyległym (skatepark). Podkreślić również należy duże problemy z płynnością finansową i utrzymaniem stanu zatrudnienia spółki gminnej SPA Jaskinia Niedźwiedzia, działającej w branży turystycznej, w kontekście bieżącej działalności,  finalizacji budowy i uruchomienia hotelu. Sytuacja, którą spowodowała pandemia odbija się również negatywnie na ZWiK Sp. z o.o. poprzez spadek przychodów z tytułu sprzedaży wody i odbierania ścieków (brak turystów, zamknięte obiekty).
7. Mieszkańcy Gminy Stronie Śląskie rozumieją powagę sytuacji i mają świadomość, że obecna sytuacja wymagała i nadal wymaga zamrożenia kontaktów. Wprowadzenie stanu epidemii, wymagało ode mnie podjęcia działań, które doprowadziły do ograniczenia kontaktów pomiędzy mieszkańcami naszej gminy. Tym samym podjąłem m.in. decyzję o ograniczeniu pracy Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim i odwołałem wszystkie wydarzenia organizowane przez jednostki organizacyjne Gminy Stronie Śląskie, w tym spotkania o charakterze kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym i turystycznym, zaplanowane od dnia 12 marca do 30 czerwca br. Będziemy monitorowali sytuację na bieżąco i być może od dnia 1 lipca nasze życie wróci do normalności i uda się zorganizować zaplanowane wcześniej imprezy plenerowe. Tego gorąco życzę mieszkańcom naszej gminy.
8. Nauczyciele dostosowali pracę zdalną do możliwości uczniów i realizowana jest podstawa programowa. Uczniowie, którzy zgłosili zapotrzebowanie na sprzęt, zostali w ten sprzęt zaopatrzeni.

*GMINA MIĘDZYLESIE
burmistrz Tomasz Korczak
1. Plan nie został zrealizowany, wykonanie jest mniejsze o 20% w stosunku do planu za I kwartał.
2. Udziały z tytułu PiT są mniejsze o 270 000 zł, dochody wykonano o 741 500 zł mniej niż zakładano.
3. Na chwilę obecną nie, ale trudno powiedzieć, co będzie dalej.
4. Trudno powiedzieć.
5. Nie ruszyły.
6. Na razie nie rezygnujemy.
7. Zamrożenie bezpośrednich kontaktów międzyludzkich wpływa ujemnie na rozwój zdrowia psychicznego i fizycznego mieszkańców Gminy, głównie dotyczy to braku imprez kulturalnych, rozrywkowych, sportowych i innych, które cieszyły się dotychczas dużym zainteresowaniem lokalnej społeczności. Silne więzy społeczne mają największy wpływ na długość życia, zdrowie i poczucie szczęścia.
8. Nauczanie poprzez internet w formie zastosowanej w naszej Gminie spełnia swoją rolę, choć na dłuższy okres czasu na pewno nie zastąpi normalnie funkcjonującej szkoły. Brak bezpośredniego kontaktu, duża doza samokontroli wewnętrznej uczniów, zaangażowanie rodziców – to wymaga od nas wszystkich dużo pracy. Wszyscy uczniowie mają dostęp do form edukacji mających zastąpić normalne lekcje. Nie zawsze są to lekcje przez internet, bo Gmina jest rozległa, położona w terenie górskim – gdzie nie wszędzie jest internet. Stosujemy wówczas tradycyjne metody – dostarczamy uczniom papierowe pakiety zadań i kart pracy.

*GMINA NOWA RUDA
wójt Adrianna Mierzejewska
1. W I kwartale 2020 r. realizacja budżetu odbywała się na podobnym poziomie jak w latach ubiegłych.
2. Stan epidemiczny został ogłoszony dnia 14 marca 2020 r., co oznacza, że w I kwartale roku 2020 nie odnotowano jeszcze skali następujących konsekwencji w wyniku powstałej sytuacji kryzysowej.
3. Czy będzie konieczność „wspomożenia się” kredytem? W obecnym czasie trudno o jednoznaczną odpowiedź.
4. Rząd stara się pomóc w miarę swoich możliwości, jest to nadzwyczajna sytuacja dla wszystkich. Trudno być zawsze na wszystko przygotowanym. Również żaden samorząd nie był na to przygotowany. A wsparcia i pieniędzy nigdy nie jest dostatecznie dużo ani za dużo.
6. Nie musimy zrezygnować ani przesuwać inwestycji na dalszy plan Wszystkie realizowane są zgodnie z planem budżetowym.
7. Izolacja społeczna niesie za sobą wiele negatywnych konsekwencji i są one znaczne gorsze niż gdyby jej nie zastosowano. To jest wyłącznie moja, bardzo subiektywna ocena.
8. W ocenie nauczycieli:
Nauczanie przez Internet, szczególnie w okresie pandemii COVID-19 spełnia swoją rolę w szkole. Uczniowie mają możliwość uczenia się a większość z nich radzi sobie doskonale, młodsi uczniowie wymagają wsparcia osób dorosłych. Nauczyciele prowadzą nie tylko zajęcia dydaktyczne, ale i wychowawcze w różnych formach i za pomocą różnych komunikatorów. Ich dobór dostosowano do możliwości technicznych będących w domach uczniów: e-dziennik, platforma edukacyjna Claasroom, aplikacja Discord – służąca do rozmów głosowych i komunikacji za pomocą wiadomości tekstowych. Platformy edukacyjne oferowane przez MEN i wydawnictwa. Cały proces kształcenia i wspierania uczniów funkcjonuje dobrze i realizowany jest według planu.
W mojej ocenie: WÓJT
Nauczyciele i dyrektorzy bardzo się starają, jednak jest to forma, która bardzo obciąża rodziców. Moim zdaniem dzieci i młodzież powinny jak najszybciej wrócić do szkoły i normalnie funkcjonować jak przed ogłoszonym stanem epidemii.
Wszyscy uczniowie szkół samorządowych mają równy dostęp do zdalnego nauczania i każdy uczeń w nim uczestniczy. Szkoły na bieżąco reagują w sytuacjach, kiedy należy wesprzeć ucznia technicznie lub zmotywować go do systematycznej pracy. Zdalne nauczanie stało się szansą również dla uczniów nieśmiałych i wycofanych, którzy w tej nowej sytuacji bardzo dobrze sobie radzą, są aktywni i zaskakują nauczycieli pomysłami realizacji zadań.
Okazuje się że czas epidemii, oprócz ograniczeń, dał wszystkim uczniom możliwość nabycia nowych umiejętności, m.in.  w zakresie komunikacji na odległość i współpracy. Ta nowa dla całej społeczności szkolnej rzeczywistość postawiła wyzwania przed każdym. Dlatego w Zdalnym Nauczaniu chwalimy wszystko to, co dobre, cieszymy się z każdego kontaktu z uczniem. Oczywiście są minusy, bo nic nie zastąpi bezpośredniego kontaktu z drugim człowiekiem, to jednak w każdej sytuacji powinniśmy pamiętać aby te „minusy” nie zasłoniły nam „plusów” – czyli tej wielkiej pracy wykonanej przez uczniów, ich rodziców i nauczycieli. Problemem jest na pewno nierówny dostęp do internetu.

*GMINA KŁODZKO
wójt Zbigniew Tur
1. Tak i to właściwie w założonych wielkościach. Zauważalnie mniejsze wpływy zaczęły się od kwietnia (udział w podatku dochodowym od osób fizycznych), kiedy to wprowadzono obostrzenia. Spodziewamy się wniosków o umorzenia i odroczenia podatków, co tym samym znacznie zmniejszy nasze dochody.
2. Staramy się realizować budżet bez większych zmian i przeszkód, jednak zmniejszone wpływy mogą znacznie zakłócić budżet. Dodatkowo została uruchomiona rezerwa kryzysowa, w ramach której kupiliśmy specjalną odzież ochronną, maseczki, rękawice, płyny dezynfekujące.
3. Tarcza antykryzysowa dopuszcza możliwość wystąpienia tzw. „nierównowagi budżetowej”, ale na chwilę obecną trudno przewidzieć skutki zmniejszenia wpływów do kasy gminy.
4. W ramach „Programu Polska Cyfrowa wspiera zdalne nauczanie” powstał projekt „Zdalna szkoła”, na który złożyliśmy wniosek i otrzymaliśmy 70 000 zł na zakup laptopów. Obecnie jesteśmy w trakcie składania kolejnego wniosku, tym razem na 75 000 zł w ramach projektu „Zdalna Szkoła +”. Sprzęt trafi do najbardziej potrzebujących uczniów.
5. Wszelkie rozpoczęte inwestycje są realizowane bez zmian. Wciąż trwa remont drogi w Krosnowicach, Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Żelaźnie, rozbudowa Szkoły Podstawowej w Szalejowie Górnym oraz budowa odcinka drogi przy przedszkolu w Bierkowicach. Niebawem kończymy rozbiórkę budynku w Ołdrzychowicach Kłodzkich (Lech) oraz budowę twórczych świetlic, a rozpoczynamy budowę boiska wielofunkcyjnego w Boguszynie.
7. Nie jest łatwo przekonać mieszkańców do pozostania w domach. Jesteśmy społeczeństwem bardzo otwartym i aktywnym, dlatego też wprowadzone obostrzenia wpływają na nas negatywnie. Lubimy chodzić do kina, teatru, na imprezy, grać w piłkę, ćwiczyć. Przede wszystkim na co dzień otaczali nas ludzie zarówno nam bliscy jak i obcy.
Dziś wszyscy tęsknimy za zwykłym spacerem, możliwością zachłyśnięcia się powietrzem. Brakuje tego… jednak walczymy z realnym zagrożeniem nie tylko zdrowia, ale przede wszystkim życia. Należy o tym pamiętać.
8. Przede wszystkim dziękuję dyrektorom i nauczycielom placówek za podjęcie rękawicy, bo trzeba przyznać, że nauczanie online jest wyzwaniem. Dzięki odpowiedzialnej postawie i podejściu do tematu, lekcje są naprawdę dobrze przygotowane. Oczywiście kontakt online nigdy nie zastąpi tego osobistego w klasach, gdzie łatwiej jest się skupić i pochylić nad przerabianym materiałem. Jedne dzieci przyswajają wiedzę łatwiej i szybciej, inne z kolei potrzebują na to znacznie więcej czasu. Niestety nie wszystkie mają w domu na czym pracować i to jest problem. Otrzymaliśmy od rządu 26 laptopów, które trafiły do sześciu naszych szkół podstawowych (po 4 sztuki) oraz do Szkoły Niepublicznej w Żelaźnie (2 sztuki). Niebawem rozdysponujemy kolejną partię. Staramy się ułatwiać pracę i naukę w tych trudnych warunkach.

*GMINA KUDOWA-ZDRÓJ
burmistrz Aneta Potoczna
1. Sytuacja związana z epidemią zaskoczyła nas wszystkich. Większość samorządów znalazła się w ciężkiej sytuacji. Dla miasta uzdrowiskowego i turystycznego jakim jest Kudowa finansowo to szczególnie trudny czas. Zarówno przeciętny obywatel, przedsiębiorca tak samo i gmina boryka się obecnie ze zmniejszonymi wpływami, a co za tym idzie kłopotami finansowymi. Oczywiście skutki będą znane dokładniej za jakiś czas, jednak z obawą patrzymy
w przyszłość. Jeśli chodzi o realizację budżetu za I kwartał, to oczywiście po stronie wydatków został on zrealizowany zgodnie z założeniami, natomiast jeśli chodzi o dochody to nastąpił spadek o ok. 200 tys. zł przede wszystkim w zakresie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości .
2. Wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego, a co za tym idzie wprowadzone obostrzenia dla obywateli i firm, mają już odczuwalne skutki na wysokość osiąganych dochodów w zakresie dwóch największych źródeł dochodów – udziałów z podatków dochodowych (PIT i CIT) oraz  podatków i opłat lokalnych.
W porównaniu do roku 2019 notujemy ponad 15 % spadek dochodów. Dotyczy to głównie podatku od nieruchomości, gdzie zanotowano spadek o 15%, dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (PIT i CIT) – spadek o 13%. Zmniejszyły się również wpływy z dzierżaw – spadek o 10%. Dużą część naszego budżetu stanowi opłata uzdrowiskowa, i o ile w pierwszych miesiącach roku zauważaliśmy znaczny jej wzrost, o tyle już w kwietniu wpływy z tej opłaty spadły do zera. Zmniejszyły się również wpływy z opłaty targowej ze względu na zamknięcia targowiska.
Niestety prognozy nie są optymistyczne. Przewidujemy, że w maju będziemy borykać się z jeszcze większymi problemami, tym bardziej że realizujemy duże inwestycje np. przebudowa ul. Norwida i Nad Potokiem, modernizacja ul. Lubelskiej i Kombatantów, budowa siłowni plenerowej. Otrzymaliśmy również dofinansowanie na przebudowę ul. Szkolnej i jesteśmy na etapie wyłonienia wykonawcy. Dlatego już dziś prowadzimy rozmowy z gminnymi jednostkami organizacyjnymi, instytucjami kultury, spółkami gminnymi, starając się wspólnie wypracować plan działania zapewniający dalsze sprawne działanie Gminy w sytuacji znacznie ograniczonych środków finansowych.
3. Oczywiście nie unikniemy zaciągnięcia kredytu, jednak dotyczy to jedynie obszaru inwestycji, które muszą być kontynuowane. Gmina nie może zaciągać kredytu na finansowanie wydatków bieżących, więc jesteśmy zmuszeni ograniczać wydatki.
4. Jedyną rządową pomocą dla gminy w naszym przypadku jest zwolnienie całkowite lub częściowe ze zobowiązań wobec ZUS. Dotyczy to 5 podmiotów zatrudniających do 49 pracowników: Przedszkola im. Kubusia Puchatka, Żłobka, Ośrodka Pomocy Społecznej, spółki Basen „Wodny Świat” oraz 3 instytucji kultury. Pozostałe „duże jednostki” tj. Urząd Miasta, szkoły, spółka Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji nie otrzymały żadnej pomocy. Naszym zdaniem pomoc dla gmin uzdrowiskowych jest niedostateczna.
W gminach takich jak nasza, praktycznie cała działalność związana jest z ruchem uzdrowiskowo-turystycznym. Mieszkańcy „żyją z uzdrowiska i turystyki” – sanatoria, hotele, pensjonaty oraz z dziedzin pokrewnych – sportu, rekreacji, małej gastronomii, usług fryzjerskich i kosmetycznych, wellnes, i tym podobnych. Taki schemat gospodarki narzuca sama „ustawa uzdrowiskowa”, eliminująca inne aktywności. Zakłady przemysłowe w Kudowie-Zdroju to zaledwie 5 firm. Z ogromnym niepokojem obserwujemy cały łańcuch przyczynowo-skutkowy zmierzający w kierunku marazmu i zapaści uzdrowisk oraz bezrobocia. Spadek dochodów w wyniku zamknięcia obiektów, wzrost bezrobocia, brak możliwości rozwoju alternatywnych funkcji gospodarczych może przyczynić się do upadku gmin o funkcjach uzdrowiskowych i turystycznych.
5. Jeśli chodzi o inwestycje dofinansowywane ze środków unijnych, to oczywiście wszystko odbywa się zgodnie z planem. Trwa modernizacja ul. Lubelskiej i ul. Kombatantów, budowana jest siłownia plenerowa. Podobnie jeśli chodzi o inwestycje dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Obecnie jesteśmy na etapie prac związanych z przebudową ulicy Norwida i Nad Potokiem i na etapie wyboru wykonawcy na przebudowę ul. Szkolnej. Ze względu na przesunięcie środków z rezerw celowych w budżecie państwa na walkę z COVID-19 nie będą w tym roku realizowane tzw. „powodziówki” . Planowaliśmy w tym roku wykonać prace na trzech odcinkach (ul. Kościelna, Słone, Brzozowie). Niestety prace te muszą zostać przesunięte na przyszły rok.
6. Obecnie musimy zrezygnować z przebudowy wyżej wymienionych 3 odcinków dróg, które planowaliśmy realizować przy udziale środków z rezerwy celowej budżetu państwa tzw. „powodziówek”. Ze względu na złych stan techniczny tych dróg muszą być przeprowadzone doraźne remonty ze środków budżetu gminy. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku wrócimy do tematu.
7. Sytuacja z jaką przyszło nam się zmierzyć dla nikogo nie jest komfortowa. Wszyscy tak samo boimy się o zdrowie, o przyszłość, o pracę.
Oczywiście wszystkim nam brakuje normalności, kontaktów z ludźmi, ruchu, rozrywki, zabawy czy choćby swobodnych spacerów. Poza ogólnymi niedogodnościami Kudowa niestety okazała się wyjątkowa pod wieloma względami i musiała się zmierzyć  z dużymi trudnościami. 
Jesteśmy, wraz Nachodem, miastem przygranicznym. Zamknięcie granicy okazało się dużym kłopotem i pokazało jak wiele zależności łączy nasze oba miasta. Wielu z naszych mieszkańców to pracownicy transgraniczni i cały czas borykamy się z problemami, które są chyba wszystkim znane.
Ponadto wielu przedsiębiorców miało klientów wśród Czechów i nagle ich straciło. Kudowa jest miastem turystycznym, a cała turystyka stanęła w miejscu. Kudowa jest miastem uzdrowiskowym i to również zostało zamrożone.  Tętniący życiem park, zamienił się w opustoszałe miejsce, to smutny widok dla każdego z nas. Poza tym wraz z początkiem epidemii Kudowa stała się miejscem wielu zarażeń, co też spotęgowało strach i wiele obaw mieszkańców. Cieszymy się, że sytuacja szybko została opanowana, a mieszkańcy zdrowieją.  Owszem planowaliśmy wiele imprez na ten rok. Dyrektor naszego domu kultury planował gościć wielu znakomitych artystów i wszyscy ubolewamy nad tym, że w tym roku prawdopodobnie ich nie zobaczymy, niestety życie napisało swój scenariusz. KCKiS postarał się o częściowe przeniesienie kultury i rozrywki do internetu, ale nie da się ukryć, że ta sfera odeszła na dalszy plan.  Doskonale zdajemy sobie sprawę z obecnej sytuacji i tego, że uwaga naszych mieszkańców a tym samym i całego miasta jest zogniskowana gdzieś indziej. Musimy to przetrwać, a później wrócimy do kulturalnych planów.
8. Tak jak w całej Polsce, tak i u nas edukacja musiała z dnia na dzień stanąć przed wielkim wyzwaniem.
Z uwagi na to, że jesteśmy stosunkowo małym miasteczkiem i wszyscy się znamy myślę, że przebiega to w dość sprawnej formie i w atmosferze wzajemnego zrozumienia. Oczywiście chwilę trwało zanim wszyscy odnaleźliśmy się w nowej sytuacji. Szkoła umożliwiła wypożyczenie sprzętu. A nauczyciele indywidualnie podchodzą do sytuacji uczniów, którzy mają problem z dostępem do zdalnego nauczania. Jako Gmina już pod koniec marca wnioskowaliśmy o pieniądze w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa  na zakup sprzętu dla szkół i to wsparcie udało nami się osiągnąć.

*I na koniec krótka informacja Gmina Radków
burmistrz Jan Bednarczyk
1. TAK.
2. Dochody bez zmian, zwiększenie kosztów o kwotę 39 200,00 zł (zakup środków dezynfekcyjnych i antybakteryjnych, maty antybakteryjne, lampy bakteriobójcze, maski ochronne, usługa gastronomiczna dla służb mundurowych pełniących służbę na nieczynnych przejściach granicznych na terytorium gminy Radków).
3. TAK.
4. NIE.
5. TAK.
6. Nie planujemy.
7. Ocenę pozostawiam prasie.
8. Spełnia w zakresie nauczania „przez internet”. Nie spełnia programowego (przyjętego przez Z. Sz. P.).
**
Dziękuję Wójtom, Burmistrzom i Staroście Kłodzkiemu za przekazanie naszym Czytelnikom szczegółowych informacji dot. sytuacji w gminach w okresie pandemii. Niestety nie otrzymaliśmy danych od wszystkich włodarzy, ale mamy nadzieję, że sytuacja w tamtych gminach jest pomyślna. (MA)

Wydania: