Krzyże i kapliczki kamienne na Ziemi Kłodzkiej

Autor: 
Marek Gałowski
Lesica 5 - krzyż pokutny.jpg
Ponikwa - kapliczka.jpg

Zapraszamy do zdobywania nowej odznaki regionalnej „Krzyże i kapliczki kamienne na Ziemi Kłodzkiej”. Odznaka została ustanowiona przez Oddział PTTK „Ziemi Kłodzkiej” w Kłodzku. Można ją zdobywać od 1 października 2017 roku. Żeby otrzymać odznakę, należy odwiedzić co najmniej 17 (z 20) krzyży oraz co najmniej 8 (z 9) kapliczek z wykazu stanowiącego załącznik do regulaminu.
Celem odznaki jest promocja regionu, odnalezienie krzyży i kapliczek w terenie, w miejscach wymienionych w załączniku do regulaminu, ich opisanie, uaktualnienie wiedzy z tego zakresu. Odznakę weryfikuje i przyznaje, prowadzi ewidencję oraz sprzedaż Oddział PTTK w Kłodzku. Odznakę może zdobywać każdy, po ukończeniu 7 roku życia, dzieci i młodzież pod opieką dorosłych. Odznakę można zdobywać podczas zdobywania innych odznak turystycznych. Maksymalny czas zdobywania odznaki jest nieograniczony. Turysta odbywa wycieczki na własną odpowiedzialność, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa i racjonalnego uprawiania turystyki oraz przestrzegania przepisów dotyczących poruszania się po obszarach prywatnych, chronionych i w rejonach granicy państwowej. Wymagana liczba krzyży: 17 (z 20), kapliczek: 8 (z 9) - wykaz obiektów w załączniku do regulaminu odznaki. Podstawą weryfikacji odznaki jest kronika odznaki z potwierdzeniami terenowymi w postaci pieczęci i/lub zdjęć osoby ubiegającej się o odznakę na tle krzyża lub kapliczki (podanych w załączniku), z podaną nazwą miejscowości, w której znajduje się dany obiekt i datą wycieczki. Honorowane są również książeczki turystyczne różnych form turystyki kwalifikowanej z potwierdzeniami kadry programowej. W kronice (prowadzonej wg własnej inwencji) na pierwszej stronie powinny znaleźć się dane osobowe, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania osoby ubiegającej się o odznakę, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej (e-mail).
Kronikę odznaki do weryfikacji należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres: Oddział PTTK „Ziemi Kłodzkiej”, ul. Wita Stwosza 1, 57-300 Kłodzko.

Wydania: