Kudowa Zdrój widziana ze strony pp. radnych Sylwii Bielawskiej i Wojciecha Dusia

Autor: 
rozmawia: Mirosław Awiżeń
bielawska-sylwia.jpg

- Jaka jest kondycja finansowa gminy widziana z Państwa perspektywy?

- Sylwia Bielawska - przewodnicząca RM Kudowa Zdrój i Wojciech Duś - radny: Odpowiadając wprost i trochę życzeniowo, chcielibyśmy, aby budżet naszej gminy był w dużo lepszej kondycji. Nie satysfakcjonuje nas fakt, że mamy pieniądze na wydatki bieżące. Uważamy, że należy podejmować przede wszystkim działania tworzące dobry klimat na rzecz pozyskania środków do budżetu chociażby poprzez finansowe zaangażowanie nowych inwestorów czy pozyskanie środków unijnych na realizacje projektów infrastrukturalnych. Mówi się również, że „nie ten bogaty co dużo zarabia, lecz ten kto mądrze wydaje”. Optymalizacja kosztów poprzez „mądre” wydatkowanie to kolejny czynnik wpływający na poprawę budżetu. Tu zaznaczamy, że nie akceptujemy kreowania dobrej kondycji finansowej gminy poprzez brak działań infrastrukturalnych. Inaczej mówiąc, można być na plusie i wykazywać oszczędności, osiągając to zastojem w pracach i brakiem poniesionych nakładów finansowych np. na no-we chodniki czy nawierzchnie ulic. Ze sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2015 gminy Kudowa-Zdrój wynika nadwyżka budżetowa. Taka sytuacja oznacza, że inwestycje zaplanowane w poprzednim roku nie zostały wykonane. W tym przypadku można powiedzieć, że rozwój naszej gminy w roku 2015 został mocno spowolniony. Nie jest to dobry sygnał dla mieszkańców, którzy po latach ogromnych inwestycji widzą, że Kudowa przestaje korzystać z możliwości jakie dają fundusze europejskie oraz inne źródła finansowania rozwoju gminy. Między innymi to chcemy zmienić. Należy w maksymalnym stopniu korzystać z możliwości pozyskiwania pieniędzy ze źródeł pozabudżetowych gminy.
Przykładem niewykorzystanej szansy zwiększenia przychodów może być również historia inwestora, który wstrzymał w Kudowie decyzję o budowie hotelu, ponieważ odniósł wrażenie, że ktoś próbuje zbijać kapitał polityczny na temacie tej inwestycji. Dodamy, że w tak zwanym międzyczasie inwestor ten zdążył wybudować hotel w Szklarskiej Porębie a kolejny kończy w Świnoujściu. Nie można poważnych kontrahentów namawiać na początku do zakupu za duże pieniądze ziemi pod inwestycje a później działać tak, aby inwestor się wycofywał, bo nie otrzymał odpowiedniego wsparcia i zainteresowania. Pomijamy tu kwestie związane z kontrowersjami dotyczącymi wizualizacji projektu czy oddziaływanie na środowisko naturalne, o nich zawsze można i powinno się rozmawiać. Na ostatnich sesjach Rady Miasta o swoich podobnych problemach mówili lokalni przedsiębiorcy i inwestorzy, którzy borykali się, w ich opinii, z brakiem zrozumienia.

- Najważniejsze zadania gminy na 2016 r.

- S.B. i W.D.: Będziemy dążyć i wspierać Burmistrza w pracach nad projektami na pozyskanie środków wspólnotowych. W Urzędzie Miasta są zatrudnieni nowi specjaliści do pozyskiwania tych funduszy. Liczymy, że dzięki ich doświadczeniu Kudowa będzie tylko zyskiwać. W chwili obecnej doprecyzowane są projekty a środki w budżecie na wkład własny zabezpieczone.
Gmina opracowuje program LPR, czyli Lokalny Program Rewitalizacji. Jest to jedno z najważniejszych zadań na rok 2016. Odpowiednie zaplanowanie obszarów rewitalizowanych przez władze we współpracy z mieszkańcami i instytucjami funkcjonującymi w gminie będzie stanowić podstawę do pozyskania środków z funduszy europejskich. W ramach tego programu przygotowywana jest też dokumentacja na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”.
Kolejnym ważnym zadaniem jest dokończenie rekultywacji wysypiska śmieci, podpisanie umowy z firmą GEOTRANS na rekultywację wysypiska śmieci. Podpisanie umowy z firmą GEOTRANS na rekultywację wysypiska śmieci wzbudziło największe poruszenie i dyskusje wśród mieszkańców.
W budżecie zabezpieczone były środki na przebudowę ul. Norwida i Szkolnej, planowaną przy współudziale środków z budżetu państwa w ramach rządowego „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019”. Wiemy już, że nasz projekt nie przeszedł. Naszym zdaniem to efekt tego, że dawna „ekipa” ściągająca pieniądze do Kudowy pracuje teraz dla innej gminy, a zatrudniane obecnie osoby w kudowskim Urzędzie Miasta dopiero wgryzają się w specyfikę naszego miasta. Burmistrz obiecał, że będą skuteczni, a my im kibicujemy.
Kolejnym priorytetem jest promocja. Powszechnie wiadomo, jaką rolę odgrywają działania reklamujące markę Kudowa-Zdrój. Do połowy 2015 r. działania te prowadzone były w Urzędzie Miasta przez Referat Promocji, Kultury i Sportu. W wyniku reorganizacji utworzono nowy referat Zarządzania Funduszami i Promocji. Jesteśmy na początku sezonu letniego, za moment długi weekend majowy a sygnały, które docierają do nas od hotelarzy i gastronomików, budzą co do aktywności na tym polu pytania, wątpliwości a nawet niepokój. Stąd inicjatywy radnych i liczne wnioski do Burmistrza o zwiększenie intensywności i skuteczności podejmowanych działań. Mamy nadzieję, że dokonane zmiany organizacyjne i kadrowe w Urzędzie Miasta nie będą miały wpływu na realizację zadań ujętych w Strategii Rozwoju Gminy Kudowa-Zdrój i Produktów Turystycznych a szeroko pojęta promocja i jej efekty będą przez mieszkańców zauważalne i satysfakcjonujące dla nas wszystkich. Kudowa w dużej mierze żyje z turystów i kuracjuszy, dlatego oddanie pola w tej materii konkurencji może mieć długotrwałe konsekwencje w postaci mniejszych wpływów do budżetu chociażby z opłaty uzdrowiskowej.
Kolejnym ważnym tematem do zrealizowania w najbliższym czasie jest utworzenie Domu Kultury jako samorządowej jednostki kultury. Obecnie działające tak zwane Kudowskie Centrum Kultury i Sportu nie ma wymaganych prawem dokumentów, czyli aktu nadawczego, statutu oraz regulaminu. Ta sytuacja trwa od jesieni 2015 r., czyli dość długo, a jak widać zapotrzebowanie mieszkańców na działalność takiej instytucji samorządowej jest bardzo duże, stąd wniosek radnych do Burmistrza miasta o jak najszybsze uregulowanie tej kwestii.

- Perspektywy rozwoju na trwającą kadencję.

- S.B. i W.D.: Rozwój każdej gminy jest uwarunkowany dostępnymi w budżecie finansami. Przed Kudową stoi olbrzymia szansa związana z pozyskaniem środków unijnych. Jak wiadomo, w okresie programowania 2014-2020 uruchomiono, jak w poprzednim rozdaniu, Regionalny Program Operacyjny dla województwa dolnośląskiego i programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Kudowa-Zdrój, ze względu na swoje położenie i dobre, wieloletnie doświadczenia wyniesione ze współpracy z czeskimi miastami partnerskim ma atuty, aby takie dotacje skutecznie pozyskać i realizować ciekawe projekty. Tu należy zaznaczyć wagę dobrosąsiedzkich stosunków przy współpracy transgranicznej. Miasto Hronov i Nachod są naszymi sprawdzonymi partnerami.

- Współpraca rady jako organu uchwałodawczego z Burmistrzem (organ wykonawczy) z punktu widzenia pani Sylwii Bielawskiej - przewodniczącej Rady Miejskiej

- S.B.: Pierwszy raz jestem radną, a od 2 marca br. przewodniczącą Rady Miasta. Była przewodnicząca, ze względu na styl pracy i brak naszej zgody na niektóre działania, po wielu próbach i perturbacjach została odwołana decyzją większości radnych. W moich działaniach będę dążyła do wyeliminowania tych dotychczasowych sytuacji, które ewidentnie obniżały standardy dobrego obyczaju, wzajemnego partnerstwa i zrozumienia. Na sesjach nie zawsze panował porządek, a radni narzekali na słaby przepływ informacji. Jeśli chodzi o praktykowanie polityki, to jestem w tym względzie „zielona”, ale szybko się uczę. Dodatkowo pomaga mi to, że od wielu lat mam ciągły kontakt z ludźmi. Fakt, że uczę historii też jest bardzo istotny.
Najważniejsze dla mnie to wspólna praca. Jest nas 15 radnych i każdy może mieć indywidualne potrzeby i pomysły związane z naszym miastem, ale łączy nas wspólna „mała ojczyzna” – Kudowa -Zdrój i jej wyjątkowi mieszkańcy.

Wydania: