Burmistrz Lądka Zdroju uzyskał jednogłośnie absolutorium za 2013 r.

Autor: 
na podst. Uchwały Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu - MA

W uzasadnieniu takiej a nie innej decyzji Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdza:
/.../ Dane liczbowe prezentowane radzie Gminy przez Burmistrza w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 r. są zgodne ze sprawozdaniami statystycznymi. Budżet gminy za 2013 rok zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 1 843 212,49 zł przy planowanej nadwyżce 496 612,00 zł. Prognozowane dochody w wys. 26 574 079,74 zł zrealizowano w kwocie 24 379 860,62 zł, co stanowi 91,74% planu, z tego dochody bieżące 21 920 061,66 zł, dochody majątkowe 2 459 798,96 zł. Planowane wydatki w wys. 26 077 467,74 zł zrealizowano w kwocie 22 536 648,13 zł, co stanowi 86,42 % planu, z tego wydatki bieżące 19 902 828,69 zł, wydatki majątkowe 2 633 819,45 zł. Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 85,74% a ich udział w wydatkach ogółem 11,69%.
W roku budżetowym zaciągnięto kredyty i pożyczki w kwocie 571 tys. zł
oraz dokonano spłat rat w kwocie 2 433 864,00 zł.
Wynik operacyjny budżetu stanowiący różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią i wynosi 2 017 232,98 zł. Planowane dochody ze sprzedaży majątku w wys. 907 tys. zł zrealizowano w kwocie 400 678,77 zł (44,18% planu).
Zadłużenie gminy na koniec 2013 r. wyniosło 10 736 971,41 zł, co łącznie stanowi 44,04% wykonanych dochodów 2013 roku. Na obsługę długu wydatkowano kwotę 2 983 356,61 zł, co stanowi 12,24% , a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń - 10,16% wykonanych dochodów.
Jest to pozytywna opinia Składu Orzekającego RIO o wykonaniu budżetu gminy za 2013 rok. Ocena zaś wydatkowanych środków pod kątem celowości i gospodarności należy do wyłącznej właściwości organu stanowiącego.
I tak jak było na początku: Rada Miejska Lądka Zdrój jednogłośnie dobrze oceniła celowość i gospodarność wydatkowania środków finansowych.

Wydania: