Trzecia sesja RPK

Autor: 
inf. M. Zilbert
sesja3.jpg

Po raz trzeci w tym roku 2 kwietnia br. odbyła się sesja Rady Powiatu Kłodzkiego. Na początku, co stało się już tradycją, Maciej Awiżeń, starosta kłodzki oraz Dariusz Kłonowski, przewodniczący Rady Powiatu, wręczyli dyplomy i statuetki gratulacyjne: Marcie Brogowskiej, sołtysowi wsi Stary Wielisław oraz uczennicom szkół powiatowych – laureatkom konkursów: Agnieszce Szpunar (z LO im. B. Chrobrego w Kłodzku), Lidii Zawadzkiej z  LO w Nowej Rudzie, Natalii Nowackiej
(z LO  im. B. Chrobrego) oraz Karolinie Pierzchale (z LO im. B. Chrobrego).
Następnie radni przyjęli uchwały dotyczące bieżących spraw Powiatu, jak i działań długofalowych. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniami służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na terenie powiatu radni pozytywnie ocenili działania tych służb w roku 2013, przedyskutowali kwestie dotyczące remontów dróg i współpracy z gminami w tym zakresie. Rada wysłuchała także informacji na temat postępów prac nad obwodnicą Kłodzka, które przedstawił Arkadiusz Nazarko z opolskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - ostateczna decyzja dotycząca uwarunkowań środowiskowych zapadła 6 lutego 2014; teraz trwa I etap przetargu i wykonawcy, którzy spełnili wymogi formalne, zostaną zaproszeni do składania ofert w II etapie, umowa z wykonawcą ma być podpisana w sierpniu br.; podczas wyboru ofert oprócz ceny, brany będzie pod uwagę termin wykonania i okres gwarancyjny; obwodnica powinna zostać oddana do użytku w 2017 roku.
Z kolei w związku z utworzeniem w Kłodzku Powiatowego Gimnazjum Dwujęzycznego Rada zadecydowała o utworzeniu zespołu szkół,  w skład którego wejdą LO im. Bolesława Chrobrego oraz ww. gimnazjum. Radni przyjęli także uchwałę przekazującą prowadzenie kudowskiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych (będącego dotychczas w gestii Powiatu) – Gminie Kudowa-Zdrój. Gmina przejmie szkołę z dniem 1 września 2014. Rada zadecydowała również o udzieleniu poparcia dla starań Lądka-Zdroju, które zmierzają do wykonania w tej miejscowości odwiertów wód termalnych ze środków UE.

Wydania: