Realizacja inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych

Autor: 
B. Kuczek

W roku bieżącym trwa realizacja inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla Długopola Zdroju z kolektorem grawitacyjno-tłocznym odprowadzającym ścieki do Bystrzycy Kłodzkiej” (przesył przez Długopole Dolne). Zadanie uzyskało akceptację z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Europejska Wspólnota Terytorialna Rzeczpospolita Polska - Republika Czeska realizowanych na terenie gm. Bystrzyca Kłodzka i gm. Orlickie Zahori - Projekt „Ochrona wód na obszarze Sudetów”. Kwota bezzwrotnego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 1.859.856,06 EURO tj. do 85 % ostatecznych wydatków kwalifikowalnych. Udział własny wynosi 328.209,91 EURO.
Przetarg na wykonanie tego zadania w sierpniu 2013 r. wygrało konsorcjum: Firma Usługowa „Nowak” z Bystrzycy Kłodzkiej i Zakład Produkcyjno-Handlowy „Rokam” Koźmice gm. Ząbkowice Śląskie za kwotę: 4.697.616,70 PLN brutto. Zakończenie zadania wg zawartej umowy to listopad 2014 roku.
W 2014 r. ZWiK jest w trakcie realizacji zadania pn. „Przebudowa wodociągu ul. Leśnej w Długopolu Zdrój”. Inwestycja obejmuje budowę sieci wodociągowej o dł. 619,0 m i podłączenie 14 szt. przyłączy. Koszt zadania netto wynosi 575 094,78 PLN.
Ponadto jeszcze w 2014 r. ZWiK przygotowuje się do realizacji zadań: 1. Kanalizacja sanitarna rozdzielcza dla Długopola Dolnego. 2. Kanalizacja sanitarna przy ul. Zamenhofa i przyległych Asnyka, Chopina, Broniewskiego (tzw. Stare Osiedle). 3. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Senatorska – pl. Szpitalny w Bystrzycy Kł. 4. Budowa kanalizacji sanitarnej ul.1-go Sierpnia w Bystrzycy Kł. 5. Budowa kanalizacji deszczowej – Os. Szkolne przy ul. Wojska Polskiego w Bystrzycy Kł. 6. Modernizacja Stacji Zlewczej na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Kłodzkiej 1 w Bystrzycy Kł. Wniosek aplikacyjny na pozyskanie środków z Funduszu Spójności na zadania przeszedł już pozytywnie pierwszy etap weryfikacji. Zewnętrzne środki stanowiłyby do 85 % kosztów kwalifikowalnych, natomiast udział własny to15 %.

Wydania: