W sprawie likwidacji MCK w Polanicy Zdroju

Autor: 
MZZPKZK

Podczas Komisji Kultury Rady Miejskiej Polanicy Zdroju, w dniu 14 sierpnia odczytano stanowisko Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Kultury Ziemi Kłodzkiej w sprawie zamiaru likwidacji Miejskiego Centrum Kultury.

Rada Miejska w Polanicy Zdroju
W związku z zamiarem likwidacji Miejskiego Centrum Kultury w Polanicy Zdroju, Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Kultury Ziemi Kłodzkiej, pragnie odnieść się do projektu uchwały „w sprawie zamiaru i przyczynach likwidacji instytucji kultury o nazwie Miejskie Centrum Kultury w Polanicy Zdroju”.
W projekcie załącznika do uchwały czytamy: Zgodnie z nadanym przez organizatora instytucji statutem, Miejskie Centrum Kultury Polanicy-Zdroju powinno prowadzić działalność kulturalną. Prowadzona przez Miejskie Centrum Kultury działalność kulturalna polega jedynie realizacji zadań i powielaniu cyklicznych imprez, znajdujących się
w kalendarzu imprez, realizowanych od wielu lat. Jest więc w swojej działalności jedynie odtwórczy a nie twórczy. Dotychczasowe funkcjonowanie i sposób prowadzenia działalności przez Miejskie Centrum Kultury należy ocenić negatywnie.
1. Działalność MCK jest wysoko oceniana zarówno przez mieszkańców, gości, turystów jak i władze miejskie. Świadczą o tym m.in. nagrody przyznawane wielokrotnie przez: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Starostę Kłodzkiego oraz Burmistrza i Radę Miejską Polanicy Zdroju (m.in.: dyplomy uznania za wybitne osiągnięcia dla pracowników MCK przyznane przez Burmistrza Miasta i Przewodniczącego Rady Miejskiej - czerwiec 2012).
2. Imprezy cykliczne realizowane przez MCK są imprezami o wieloletniej tradycji, będącej wizerunkiem miasta. Troska o te wydarzenia (festiwale) przyświecała nie tylko MCK, ale także władzom miasta. Program każdej cyklicznej imprezy jest wzbogacany o innowacyjne elementy, tak że imprezy sukcesywnie podnoszą swą rangę. Plany imprez, zawierające wielokrotnie także nowe propozycje, były często konsultowane z komisjami Rady Miejskiej oraz z Burmistrzem. Każdorazowo wydawano pozytywne opinie zarówno o planach jak i o realizacji tych imprez.
W roku bieżącym trzykrotnie dokonywano szczegółowej analizy i oceny planu imprez na posiedzeniach komisji edukacji, kultury i turystyki oraz podczas sesji Rady Miejskiej, zakończonych pozytywną oceną.
3. W kwietniu 2012 r. Gmina Polanica Zdrój zleciła Miejskiemu Centrum Kultury realizację poszczególnych imprez wraz z wysokością środków finansowych przeznaczonych na każde przedsięwzięcie. Statutowa działalność MCK, jaką jest prowadzenie zajęć i edukacji artystycznej, prowadzona jest systematycznie w wielu grupach i cieszy się niesłabnąco najwyższą oceną, o czym świadczą licznie zdobywane przez uczestników zajęć nagrody oraz rokrocznie przyznawane stypendia.
4. W blisko 13-letniej działalności MCK jest to pierwsza negatywna opinia Burmistrza o pracy instytucji. Czy ten jedyny fakt jest wystarczający, by likwidować tę, utytułowaną przecież wieloma sukcesami, jednostkę?
Zadziwiający jest fakt, że tak istotne decyzje dla miasta, nie podlegają szerokim konsultacjom, a uzasadnienie do uchwały powstaje przed posiedzeniem komisji odpowiedniej do spraw kultury. Zastanawia również tempo próby likwidacji instytucji, która służy całej społeczności miejskiej od blisko 13 lat. Od pierwszego pisma skierowanego do przewodniczącego Rady Miejskiej (10.08.2012) do wiążącego głosowania nad rozpoczęciem likwidacji MCK (20.08.2012) upływa jedynie 10 dni. Czy to nie zbyt szybko na podjęcie tak ważnej i brzemiennej w skutki decyzji? Potrzeba współdziałania i ścisłej współpracy Miejskiego Centrum Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz odpowiednich pracowników Urzędu Miasta jest naturalna i bezsporna, ale w żadnym wypadku nie może być argumentem za likwidacją jednej z tych jednostek. Wydaje się, że potrzeba szerokiej dyskusja nad przyszłością kultury w Polanicy Zdroju i rzetelnej oceny działalności jednostek kulturalnych jest na tę chwilę najlepszym rozwiązaniem. Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Kultury Ziemi Kłodzkiej wyraża swoje negatywne stanowisko co do zamiaru likwidacji MCK, gdyż uzasadnienie tej decyzji budzi wyraźne wątpliwości i rażąco mija się ze stanem faktycznym.

Z poważaniem zarząd i członkowie MZZPKZK:
Jarosław Wrona (przewodn.),
Krystyna Romanowska,
Joanna Półtoranos, Emilia Janowska

Wydania: