Organizacje pozarządowe na Ziemi Kłodzkiej (1)

Autor: 
Aleksandra Pyclik

Na wstępie rozważań dotyczących sytuacji organizacji pozarządowych na Ziemi Kłodzkiej należy wyjaśnić o jakim obszarze jest mowa. Ziemia Kłodzka swym obszarem zajmuje teren 1640 km2 i pokrywa się z terenem powiatu kłodzkiego. Bardzo często obszar Ziemi Kłodzkiej i powiatu kłodzkiego mylenie utożsamiany jest z Kotliną Kłodzką, która stanowi 1/3 obszaru Ziemi Kłodzkiej o wielkości około 500 km2.
Analizując stan i działalność organizacji pozarządowych w powiecie kłodzkim otrzymamy obraz i stan trzeciego sektora na Ziemi Kłodzkiej.
Na terenie powiatu kłodzkiego funkcjonuje około 280 organizacji pozarządowych działających w różnych sferach życia społeczno - gospodarczego regionu. Główne obszary działalności to: kultura, sztuka, sport, rekreacja i turystyka, profilaktyka i ochrona zdrowia, pomoc społeczna, edukacja i wychowanie, prawa obywatelskie.
Na podstawie Ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, od roku 2008, Rada Powiatu Kłodzkiego przyjmuje „Program współpracy powiatu kłodzkiego z organizacjami pozarządowymi”. „Dokument ten zawiera kierunki polityki społecznej i finansowej powiatu, priorytety w sferze współpracy z organizacjami pozarządowymi powiatu oraz stanowi element powiatowej strategii rozwoju – szczególnie w zakresie polityki społecznej”. Współpraca powiatu z organizacjami trzeciego sektora opiera się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, wzajemnego poszanowania.
Zadania organizacji pozarządowych we współpracy z powiatem określa ustawa z 2003 r. ze szczególnym uwzględnieniem:
* Opieki nad dzieckiem i rodziną
* Aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
* Kultury
* Kultury fizycznej i sportu
* Promocji, turystyki i rekreacji
* Ochrony środowiska oraz rozwoju obszarów wiejskich
* Przeciwdziałania bezrobociu
Zarówno organizacje jak i przedstawiciele powiatu skupiają się na zagadnieniach będących priorytetowymi w dalszym rozwoju regionu, a także niwelującymi największe problemy społeczności lokalnej. „Program współpracy powiatu kłodzkiego z organizacjami pozarządowymi określa finansowe i niefinansowe zasady współpracy oraz zawiera zapis mierników efektywności współpracy. Wśród tych mierników znajduje się „wysokości dofinansowania uzyskanego ze środków Unii Europejskiej". Zapis ten świadczy o dostrzeżeniu funduszy unijnych i ich ważności w rozwoju regionalnym poprzez uczynienie organizacji pozarządowych ich beneficjentami.
Kolejnym wskaźnikiem określającym kondycję organizacji pozarządowych na Ziemi Kłodzkiej jest funkcjonowanie stowarzyszeń zrzeszających tego rodzaju organizacje. Zrzeszenia te mają na celu zacieśnienie związków pomiędzy organizacjami mającymi wspólny cel, a także umożliwiają stawianie sobie nowych wyzwań i realizację zadań, które wymagają współpracy. Taki kierunek działań umożliwia kształtowanie kapitału społecznego rozumianego jako „zasób jednostek, którego źródłem są sieci powiązań, po których krążą dobra symboliczne i emocje. Kapitał społeczny, warunkując wzajemność i zaufanie, wpływa na gotowość podejmowania współpracy i na potencjał jej efektywności. Cechą szczególną kapitału społecznego jest to, iż pozwala on swoim dysponentom osiągać cele, które w innym przypadku nie byłyby zrealizowane w ogóle lub wymagałyby poniesienia wyższych kosztów”. Kapitał społeczny jest jednym z wyznaczników społeczeństwa obywatelskiego. Istnienie dużej sieci powiązań społecznych przyczynia się do jego rozwoju.
Na Ziemi Kłodzkiej funkcjonują dwa duże zrzeszenia organizacji trzeciego sektora. Pierwszy z nich to „Pasmo NGO Ziemi Kłodzkiej”, liczące dwadzieścia cztery organizacje o różnym profilu działania. „Pasmo NGO Ziemi Kłodzkiej” to sieć współpracy organizacji pozarządowych z obszaru powiatu kłodzkiego, a także nazwa projektu, który otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Sens tworzenia i podtrzymywania takiej sieci współpracy pojawia się kiedy poszczególne organizacje mają do zrealizowania wspólne cele i potrzeby”. Druga organizacja, „Fundacja Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania” jest organizacją zrzeszającą przedstawicieli trzech sektorów: trzydzieści pięć organizacji pozarządowych, czternastu reprezentantów sektora publicznego i sześciu reprezentantów sektora gospodarczego. „Celem działania fundacji jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich gmin: Kłodzko, Lądek zdrój, Stronie Śląskie, Międzylesie, Bystrzyca Kłodzka, Szczytna, Lewin Kłodzki, Radków, poprzez wspieranie zrównoważonego, zintegrowanego i innowacyjnego rozwoju społeczno – gospodarczego zgodnie z kierunkami wytyczonymi w Lokalnej Strategii Rozwoju”. Fundacja istnieje od 2005 r. a jej działanie oparte jest na wspomaganiu obszarów wiejskich oraz pomocy w pozyskiwaniu środków unijnych na modernizację wsi Ziemi Kłodzkiej. c.d.n.

Wydania: