W rok po powodzi...

Autor: 
TimeOut
Prace na rzece przy ulicy Fredry.jpg
Aleja NMP.jpg

17 lipca ubiegłego roku, Słupiec nawiedziły intensywne opady; w wyniku których doszło do podtopień ponad 30 domostw (w tym lokali użytkowych). Zniszczenia dotknęły także infrastrukturę drogową oraz budynki użyteczności publicznej. W rocznicę “powodzi” przedstawiamy bilans wykonanych prac “popowodziowych”, prowadzonych w różnych częściach miasta. Podstawową rolę w niwelacji zniszczeń, stanowiły środki “zewnętrzne”, wsparte funduszami miasta. Na przestrzeni dwunastu miesięcy, poczyniliśmy znaczące kroki; w celu poprawy infrastruktury wodnej i bezpieczeństwa - mówi burmistrz Tomasz Kliński.
W miejscach najbardziej dotkniętych powodzią, przeprowadziliśmy i przez najbliższe miesiące prowadzić będziemy- gruntowne remonty. Ogrom wykonanej pracy, był możliwy dzięki współpracy wielu jednostek i instytucji. Kluczową rolę odegrało wsparcie poseł Moniki Wielichowskiej, będącej członkiem sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrywania projektów ustaw i uchwał dotyczących usuwania skutków i zapobiegania powodzi - podsumowuje włodarz miasta.
Dzik
Zanim rozpoczęto prace stricte drogowe, udzielono pomocy najbardziej poszkodowanym rodzinom. Poza środkami czystości, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił łączną kwotę zasiłków - 120 tys. zł.
15 października 2010 r. nastąpiło przekazanie placu budowy w korycie potoku Dzik przez Rejonowy Zarząd Gospodarki Wodnej. W chwili obecnej odbudowa i pogłębianie koryta dobiega końca. Ponadto wykonano podwyższenia murów w okolicy budynków mieszkalnych i dróg publicznych. Środki - 3 mln zł (pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska).
Równolegle prowadzona jest odbudowa ul. Radkowskiej. Dofinansowanie z budżetu państwa (I etap), wyniosło 1.598.687,54 zł. Obecnie realizowana jest druga cześć inwestycji. Dofinasowanie z budżetu państwa - 1.500.000 zł.
ulice: Kasztanowa i Aleja NMP
W sąsiednim rejonie, prowadzony jest również remont ulicy Kasztanowej. Środki pochodzą z promessy (450 tys. zł) otrzymanej z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji; z przeznaczeniem na niwelację skutków powodzi. Na łącznym odcinku1,12 km położona została warstwa ścieralna.
Prace bieżące dotyczą kanalizacji deszczowej oraz umocnienia skarp i dna. Modernizowany jest także ciek wodny na wyskości ulicy Górskiej, do tej pory stanowiący zagrożenie dla mieszkańców niżej położonych posesji (ul. Radkowska). Kosztorys opiewa na kwotę - 247.469,88 zł. brutto.
W połowie września wojewoda dolnośląski Rafał Jurkowlaniec przyznał środki dla gmin dotkniętych powodzią
(1 mln zł), w tym także dla naszego miasta. Otrzymane wsparcie przeznaczone zostało m.in. na remont mostu przy ul. Radkowskiej oraz położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Alei Najświętszej Maryi Panny (dojazd do Sanktuarium).
Budynki użyteczności publicznej
Zakończone zostały prace remontowe w budynkach użyteczności publicznej, które ucierpiały podczas lipcowej powodzi. W roku ubiegłym część parkietu w Centrum Turystyczno-Sportowym (mała hala) - została wymieniona; a w grudniu przeprowadzono dokładny remont kotłowni Filii Miejskiego Ośrodka Kultury, wraz z wymianą systemu grzewczego z olejowego na gazowy.
Całkowity koszt remontu w Szkole Podstawowej Nr 7 szacuje się na kwotę ok. 500 tys. złotych, z czego 300 tys. pozyskane zostało z Ministerstwa Edukacji Narodowej, a 94 tys. z ubezpieczenia. Zgromadzone fundusze pozwoliły na gruntowny remont szatni, czterech klas lekcyjnych i korytarza. Odnowiono szkolny sklepik, pomieszczenia socjalne i kotłownię oraz zregenerowano system grzewczy.
Urząd Miejski w Nowej Rudzie przekazał kwotę 58.119,35 zł, na zakup nowych krzeseł i ławek.
Włodzica
Rozpoczęta z końcem 2009 roku inwestycja polega na odbudowie, remoncie i modernizacji zabudowy przeciwpowodziowej i przeciwerozyjnej Włodzicy. Dodatkowo prowadzona jest przebudowa stopni i koryta rzeki w celu przystosowania do migracji i bytowania ryb. Całkowita wartość projektu oszacowana jest na kwotę  14 640 591, 04zł.
Dotychczasowe prace prowadzone w Drogosławiu (wykopy, nasypy, montaż zbrojeń, budowa murów oporowych) - zdecydowanie wpłynęły na “bezpieczeństwo powodziowe” mieszkańców tej części miasta. W chwili obecnej front robót prowadzony jest w centrum Nowej Rudy, na wysokości ulicy Cmentarnej. Termin zakończenia projektu przewidywany jest na lipiec 2012 r.
ul. W. Reymonta
Z początkiem lipca br. oddano do użytku nowo wyremontowany odcinek ulicy W. Reymonta w Drogosławiu. Fundusze pochodzą z otrzymanej w lutym br. promesy (450 tys. zł), na usuwanie skutków powodzi. Na długości około 600 m bieżących, położona została całkiem nowa nawierzchnia wraz z odwodnieniami. Ponadto na odcinku 70 - metrów, zamonotowane zostały bariery ochronne. Koszt całkowity zadania to kwota - 197.161,08 zł brutto.
W kontekście cyklicznych załamań pogody, które doświadczają Polskę; profilaktyka powodziowa staje się priorytetem w większości gmin. Przeprowadzone dotąd działania znacznie poprawiły sytuację, jednakże nie zażegnały całkowicie niebezpieczeństwa podtopień. Potrzebne są kolejne kroki pozyskania dodatkowych środków na te właśnie cele. 20 lipca burmistrz Tomasz Kiliński odebrał z rąk Ministra MSWiA Jerzego Millera - kolejną promessę (776 tys. zł) na usuwanie skutków powodzi. Otrzymane środki przeznaczone zostaną na remonty ulic: Młyńskiej (89 tys.), Pionierów (298 tys.), Ugory (89 tys.), Debry (68 tys.) oraz Orkana (232 tys.)
Największe wsparcie finansowe otrzymał powiat kłodzki (11 mln. zł), co jest efektem pracy poseł Moniki Wielichowskiej. Zarówno w MSWiA jak i u Wojewody Dolnośląskiego, parlamentarzystka zabiegała o priorytetowe potraktowanie “naszego” regionu.
Jeżeli chodzi o ostatnie promesy z budżetu państwa, to liczyłam na satysfakcjonujące dla gmin powiatu kłodzkiego kwoty. O takowych zapewniał mnie minister Siemoniak i dolnośląski wojewoda Marek Skorupa - mówi M. Wielichowska. Obaj Panowie słowa dotrzymali, za co w imieniu mieszkańców regionu, serdecznie dziękuję. Samorządowe władze powiatu i gmin otrzymały bardzo duże środki, które wykorzystają do końca bieżącego roku - wyjaśnia parlamentarzystka. W ostatnim czasie największe inwestycje w powiecie kłodzkim, jeśli chodzi o infrastrukturę wodną - prowadzone są w Nowej Rudzie. Wspólnymi siłami, dzięki bardzo dobrej współpracy i komunikacji udało się przeprowadzić regulację potoku Dzik oraz rzeki Włodzicy. Ponadto odbudowanych zostało wiele lokalnych dróg, a już następne czekają w kolejce. Niektóre będą pierwszymi od kilkudziesięciu lat. Teraz Nowa Ruda jest „placem budowy” i będzie nim jeszcze przez wiele miesięcy. Cieszę się, że poprzez współpracę z władzami samorządowymi, mogę uczestniczyć w tych ważnych projektach. Wspólnie szukamy najbardziej optymalnych rozwiązań. Dzięki możliwościom mediacji z różnymi instytucjami, jestem “głosem” w województwie i ministerstwach. To ważne dla naszego Regionu - podsumowuje Wielichowska.

Wydania: