KONKURS - Ziemia Kłodzka w Europie. Do wygrania wycieczka do Parlamentu Europejskiego

Autor: 
pod patronatem posła do Parlamentu Europejskiego Lidii Geringer de Oedenberg

Zapraszamy do konkursu ZIEMIA KŁODZKA W EUROPIE – wygraj wyjazd do Parlamentu Europejskiego
Zadania konkursowe: Napisz o najlepszej Twoim zdaniem inwestycji zrealizowanej na terenie Ziemi Kłodzkiej w latach 2004-2011, która współfinansowana była ze środków Unii Europejskiej.
Uzasadnij swoją odpowiedź i prześlij na adres redakcji: 57-300 Kłodzko, ul. Spadzista 1/2 lub redakcja@mojabrama.pl.
Autora najciekawszej odpowiedzi nagradzamy 4-dniowym wyjazdem do Parlamentu Europejskiego do Brukseli lub Strasburga. Odpowiedzi przesyłać można do 5 lipca 2011 roku.
Konkurs organizowany jest pod patronatem posła do Parlamentu Europejskiego Lidii Geringer de Oedenberg.
REGULAMIN Konkursu ZIEMIA KŁODZKA W EUROPIE 15.06.2011 – 05.07.2011
1. Organizatorem konkursu jest Oficyna Wydawnicza BRAMA z siedzibą w Szczytnej 57-330, przy ul. Zacisze 1a, wydawca Gazety Prowincjonalnej Ziemi Kłodzkiej BRAMA, zwana dalej Gazetą.
2. Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwa redakcja Gazety Prowincjonalnej Ziemi Kłodzkiej BRAMA.
3. Patronat nad Konkursem obejmuje poseł do Parlamentu Europejskiego – Lidia Geringer de Oedenberg.
4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 15 czerwca 2011 i trwać będzie do dnia 5 lipca 2011 r.
5. Niniejszy Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
6. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która spełnia warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie.
7. Uczestnikiem może być osoba, która na dzień 15 czerwca ukończyła 16. rok życia i posiada stałe miejsce zamieszkania na terenie woj. opolskiego i dolnośląskiego. Konkurs przeznaczony jest dla osób indywidualnych. Z udziału w konkursie wykluczone są drużyny.
8 . W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz inne podmioty bezpośrednio zaangażowane w przeprowadzenie Konkursów, a także członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób (małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo).
9. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wysłanie wiadomości e-mail na adres:
redakcja@mojabrama.pl lub gazprow@poczta.onet.pl wraz udzieleniem odpowiedzi na zadanie konkursowe.
10. Zadanie konkursowe: Napisz o najciekawszej inwestycji lub projekcie zrealizowanym na terenie Ziemi Kłodzkiej, który współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej. Uzasadnij swoją odpowiedź i prześlij na adres redakcji wraz z podaniem swoich danych oraz telefonu.
11. Biorąc udział w konkursie Uczestnik musi wskazać jego zdaniem najciekawszą inwestycję finansowaną lub współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej na przestrzeni lat 2004-2011, na terenie Ziemi Kłodzkiej. Swój wybór uczestnik musi uzasadnić. Nie istnieje maksymalna lub minimalna długość uzasadnienia. Uzasadnienie powinno w jasny sposób przedstawiać argumenty Uczestnika, które przyczyniły się do wybrania przez niego wskazanej inwestycji. Inwestycjami mogą być budynki, placówki kulturalne, instytucje użytku publicznego, placówki oświaty, obiekty sportowe, zabytki architektoniczne, drogi, mosty, pomniki, parki, skwery, oczyszczalnie, zakłady produkujące energię elektryczną, inwestycje służące ekologii i inne.
12. Organizator wyłania jednego Zwycięzcę na podstawie wszystkich nadesłanych odpowiedzi.
13. Zwycięzca zostaje poinformowany o wygranej za pośrednictwem wiadomości e-mail, wysłanej na adres poczty elektronicznej Zwycięzcy, którym posługiwał się biorąc udział w Konkursie lub telefonicznie (prosimy o podanie tel. kontaktowego).
14. Nagrodą w konkursie jest 4-dniowa wizyta w Parlamencie Europejskim w Brukseli lub Strasburgu w odrębnie uzgodnionym terminie.
15. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego, ani też prawo do żądania innej nagrody o tej samej wartości.
16. Fundatorem nagrody jest Lidia Geringer de Oedenberg, poseł do Parlamentu Europejskiego, która ponosi koszty nagrody za wyjątkiem kosztów dojazdu Zwycięzcy do Wrocławia – miejsca wyjazdu.
17. O sposobie realizacji nagrody zwycięzca zostanie poinformowany przez Organizatora w ustalonym przez organizatora terminie – 3 tygodnie przed planowaną wizytą do Parlamentu Europejskiego.
18. Jeżeli w terminie 30 dni od daty poinformowania o wygranej Zwycięzca nie zgłosi się do Organizatora w celu uzyskania szczegółów dotyczących realizacji nagrody, nagroda przepada.
19. W przypadku wątpliwości dotyczących zasad Konkursu Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji przedstawionych w niniejszym Regulaminie zasad i warunków.
20. Prawo do składania reklamacji, co do niezgodności Konkursu z niniejszym Regulaminem, przysługuje Uczestnikom Konkursu, w ciągu 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej (listem poleconym) z dopiskiem „Konkurs Ziemia Kłodzka w Europie” na adres redakcji.
21. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 7 dni roboczych od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, nr tel. kontaktowego, dokładny opis i powód reklamacji.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Wydania: