Kontrola funkcjonowania straży gminnych/miejskich

Autor: 
Przemysław Wilk - Rzecznik Prasowy NIK

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu w II kwartale br., w ramach ogólnopolskiej kontroli funkcjonowania straży gminnych (miejskich) w latach 2008-2010 (do 31.03), skontrolowała 7 jednostek, tj. Wojewódzką Komendę Policji we Wrocławiu, 3 urzędy miejskie: w Wałbrzychu, Legnicy, Kłodzku oraz podlegające skontrolowanym urzędom miejskim straże w Wałbrzychu, Legnicy i Kłodzku.
NIK pozytywnie z uchybieniami oceniła realizację zadań przez Wojewódzką Komendę Policji (KWP) w zakresie nadzoru nad funkcjonowaniem straży gminnych/miejskich na terenie województwa dolnośląskiego. W latach 2007–2010 liczba nadzorowanych przez KWP formacji straży gminnych zwiększyła się z 47 do 57. Pozytywnie należy ocenić terminowość wydawania opinii dotyczących utworzenia straży gminnych oraz powołania komendanta. Jednakże kontrola ustaliła, że Wójtowie/Burmistrzowie w 9 przypadkach (Radków, Przemków, Prusice, Nowa Ruda, Lewin Kłodzki, Olszyna, Kłodzko (dwukrotnie) i Ziębice) zatrudnili komendantów Straży Gminnych/Miejskiej przed terminem uzyskania opinii Wojewódzkiego Komendanta, a nawet przed terminem wystąpienia o jej wydanie. Stwierdzono również sytuację, w której pomimo wydania negatywnej opinii przez Komendanta kandydatowi na stanowisko komendanta Straży Miejskiej w Strzelinie, Burmistrz Miasta i Gminy zatrudnił wnioskowaną osobę na to stanowisko.
Kontrola wykazała, że działania straży gminnych/miejskich na ternie województwa dolnośląskiego ukierunkowane były w głównej mierze na ujawnianie wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, których dynamika mierzona wskaźnikiem ilości ww. czynów do wykroczeń i przestępstw zaewidencjonowanych ogółem wzrosła z 50,4% w 2007 r. do 53,5 % w 2008 r. i 62,8 % w 2009 r.
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła działalność skontrolowanych straży miejskich, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości. Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości w funkcjonowaniu straży miejskich polegały m.in. na opóźnianiu wnioskowania do sądu o ukaranie sprawców wykroczeń, którzy nie uiszczali nałożonych mandatów karnych zaocznych, niewłaściwym wystawiania mandatów kredytowanych oraz przewlekłym kierowania wniosków do sądu o ukaranie sprawców wykroczeń, którzy odmówili przyjęcia mandatu. W 3 przypadkach tego typu, występujących w badanej próbie mandatów, okres czasu upływający od wystawienia mandatów do skierowania wniosków do sądu wahał się od 84 do 112 dni. NIK pozytywnie oceniła techniczne, lokalowe i organizacyjne warunki pracy straży miejskich, które zapewniały stały kontakt dyżurnego operacyjnego z pozostałymi strażnikami i lokalnymi miejskimi komendami policji. W skontrolowanym okresie odnotowano wyrost liczby ujawnionych wykroczeń średnio o 58,6%. Najczęściej, bo w ok. 56% przypadków, ujawnianymi wykroczeniami były wykroczenia w ruchu drogowym w następstwie zdarzeń ujawnionych przy pomocy fotoradaru (straż miejska w Kłodzku nie posiadała fotoradaru), a także wykroczenia z naruszenia ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (przeciętnie 26,4% ogółu wykroczeń), wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego stanowiły średnio 12,9%, zaś wykroczenia przeciwko ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach średnio 3%.

Wydania: