Wybrany Starosta i Przewodniczący Rady Powiatu

Autor: 
inf. Rzecznik Prasowy Starostwa
I SESJA IV KADENCJI 484.jpg

W czwartek 2 grudnia w budynku Starostwa Powiatowego w Kłodzku odbyła się inauguracyjna sesja Rady Powiatu Kłodzkiego IV kadencji, podczas której decyzją radnych wybrano przewodniczącego rady oraz starostę.
Pierwszą w IV kadencji sesję, zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym, zainaugurował senior rady Kazimierz Drożdż, który prowadził obrady do czasu wyboru nowego przewodniczącego.
W porządku obrad sesji przewidziano wybór przewodniczącego rady oraz starosty.
Zanim ukonstytuowano władze samorządu powiatowego przewodnicząca Powiatowej Komisji Wyborczej Beata Sokalska wręczyła radnym zaświadczenia o wyborze na radnego, a następnie wszyscy nowo wybrani złożyli ślubowanie, deklarując rzetelną i sumienną pracę na rzecz dobra samorządu powiatowego i dobra obywateli. Po wyborze komisji skrutacyjnej, w składzie: Małgorzata Skrzypczyk- Jędrzejewska, Lubomir Danielczyk, Janusz Charczuk, Józef Kołt oraz Aleksander Szwed, przystąpiono do wyboru najwyższych funkcji w samorządzie powiatowym.
Na przewodniczącego Rady Powiatu kłodzkiego radni zgłosili jedną kandydaturę – Dariusza Kłonowskiego, który (15 głosami za) został wybrany przewodniczącym Rady Powiatu Kłodzkiego IV kadencji. Kolejnym punktem obrad był wybór starosty powiatu kłodzkiego. Na tę funkcję zgłoszono jednego kandydata Macieja Awiżenia, który (20 głosami za) objął funkcję starosty kłodzkiego.
„Dziś, już jako starosta powiatu kłodzkiego, chciałbym serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom powiatu za udział w wyborach i oddane głosy w trosce o naszą małą ojczyznę.
Jestem też wdzięczny za zaufanie jakim tak licznie obdarzyli mnie Radni powierzając mi zaszczytną funkcję starosty. Wiem, że jest to zarówno zaszczyt jak i zobowiązanie, któremu ze wszystkich sił będę się starał sprostać.
Deklaruję także gotowość do współpracy ze wszystkimi mieszkańcami, ugrupowaniami politycznymi i społecznymi, burmistrzami i wójtami dla dobra powiatu i jego mieszkańców.
Maciej Awiżeń”
Podczas sesji podjęto uchwałę o wygaśnięciu mandatów radnych: Sławomira Karwowskiego oraz Marka Szpaniera.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, wicestarosta oraz pozostali członkowie zarządu zostaną wybrani na kolejnej sesji Rady Powiatu w czwartek 9 grudnia 2010 roku.

RADNI POWIATU KŁODZKIEGO IV KADENCJI :
1. Awiżeń Maciej
2. Baldy Krzysztof (obejmie mandat podczas II sesji RP)
3. Charczuk Janusz
4. Chojecki Dariusz
5. Danielczyk Lubomir
6. Dąbrowski Andrzej
7. Dec Jerzy
8. Drożdż Kazimierz
9. Grzyb Sebastian
10. Kajdas Sławomir
11. Kłonowski Dariusz
12. Koczot Tomasz
13. Kołt Józef
14. Kościuk Anetta
15. Krech Hubert
16. Krynicki Bogdan
17. Krzelowski Witold
18. Łącki Adam
19. Marciniak Paweł
20. Marzyński Longin
21. Niebieszczański Ryszard
22. Siemczonek Barbara
23. Skrzypczyk – Jędrzejewska Małgorzata
24. Szkretka Zygmunt (obejmie mandat podczas II sesji RP)
25. Szwed Aleksander
26. Ujma Leszek
27. Wijatyk Bogusław
28. Wolan – Niemczyk Renata
29. Zatoka Borysław

Wydania: