Biuro Poselskie Jakuba Szulca informuje

Autor: 
Biuro Poselskie

Informacja bieżąca 23.08 – 29.08.2010 r.
Wybrane interwencje Biura Poselskiego z ub. tygodnia
Interwencja telefoniczna w Urzędzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych dotycząca przyznania jednorazowej pomocy finansowej dla kombatantki.
Spotkania i wydarzenia
24.07., Warszawa, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Posiedzenie RM. Wiceminister Jakub Szulc jako przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia wziął udział w posiedzeniu, podczas którego przyjęto m.in. rozporządzenie w sprawie wykorzystania w 2010 r. środków Funduszu Rezerwy Demograficznej na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego wynikającego z przyczyn demograficznych, przedłożone przez ministra pracy i polityki społecznej.
Więcej informacji na www.jszulc.pl
25.07, Warszawa, Redakcja Rzeczpospolitej. Debata – „Zmiana sposobu finansowania i organizacji ochrony zdrowia w Polsce w ciągu najbliższych 5 lat”.
W debacie udział wzięli eksperci zajmujący się różnymi aspektami funkcjonowania służby zdrowia. Wiceminister Szulc oraz grono ekspertów rozważali poszczególne aspekty warunkujące obecne funkcjonowanie służby zdrowia, wspólnie stwierdzili, że samo zwiększenie pieniędzy bez zmian struktury i organizacji systemu nie poprawi jakości usług ani ich standardów.
Więcej informacji na www.jszulc.pl
26.07., Warszawa, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
Posiedzenie Komitetu Stałego Rady Ministrów. Wiceminister Jakub Szulc wziął udział w posiedzeniu Komitetu, podczas którego przyjęto oraz rekomendowano Radzie Ministrów Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.

Wydania: