Skuteczniej, efektywniej, bezpieczniej

Autor: 
Senator RP - Stanisław Jurcewicz

WIDZIANE Z SENATU
Senat na swoim ostatnim posiedzeniu w lutym bieżącego roku, zajmował się zmianami do ustawy o transporcie drogowym oraz zmianie niektórych innych ustaw. W trakcie prac Senat wniósł trzynaście poprawek.
Nowelizacja ma spowodować skuteczniejszym przepis nakładający na zagranicznego przewoźnika obowiązek uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw transportu.
W ustawie zawarto ponadto przepisy dotyczące zasad wykonywania przewozów drogowych oraz wprowadzenia efektywnej kontroli przewoźników spoza Unii Europejskiej.
Bardzo ważne i korzystne są zapisy dotyczące możliwości zawieszenia w całości lub części wykonywania transportu drogowego na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy oraz te dotyczące szkolenia kierowców, co może wpłynąć na wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Ważną kwestią jest zobowiązanie zakładu ubezpieczeniowego do obniżenia składki ubezpieczeniowej, na wniosek posiadacza pojazdu, na okres czasowego wycofania pojazdu nie mniej niż 95%. Oznacza to możliwość zapłaty tylko do 5 % składki ubezpieczeniowej.
Niewątpliwie wprowadzona nowelizacja przyniesie korzyści dla firm zajmujących się wykonywaniem przewozów drogowych.

Wydania: