Sprawozdanie z inwestycji realizowanych w okresie od listopada 2021 r. do listopada 2022 r., przedstawione radnym przez burmistrza Jana Bednarczyka: Gmina Radków wciąż prze do przodu

Autor: 
wynotował: Mirosław Awiżeń
1Bez nazwy 1.jpg
2plac zabaw w Ścinawce Śr..jpg
3pomnik.jpg
4droga w Ścinawce Dolnej.jpg
5trasa rowerowa Ścinawka Sr. - Wambierzyce.jpg

Oto sprawozdanie z inwestycji realizowanych w okresie od listopada 2021 r. do listopada 2022 r., przedstawione radnym przez burmistrza Jana Bednarczyka:

Zacznijmy od zagospodarowania terenu przy zabytkowych murach miejskich. To zadanie już w całości wykonane a jego koszt to trochę ponad 247 tys. zł.
Zrealizowano również przebudowę ul. Wąskiej w Radkowie (zadanie wykonano w całości ze środków własnych Gminy), jak i montaż bariery U12a wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 387 przy chodniku wzdłuż ul. Mickiewicza w Ścinawce Średniej.
Wybudowano też drogę dojazdową do gruntów rolnych w Ścinawce Dolnej za ponad 600 tys. zł, z dofinansowaniem z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie ponad 230 tys. zł.
Kolejna droga w trakcie realizacji to remont drogi gminnej wraz z przebudową odcinka drogi leśnej w Leśnictwie Bożków. Koszt całkowity to ponad 920 tys. zł, z czego Lasy Państwowe dofinansowały prawie 700 tys. zł.
Przebudowie ulegnie także ul. Kolonii Leśnej w Radkowie. Projekt jest na etapie wdrażania.
Gmina pomaga również Powiatowi – przebudowa odcinka drogi powiatowej Wambierzyce – Raszków na dł. 0,8 km. Na ten cel wydała 180 tys. zł.
No i chodniki: wzdłuż drogi wojewódzkiej w Karłowie, także pomiędzy Ratnem Dolnym a Wambierzycami i w Radkowie (ul. Kościuszki).
Zrealizowano przebudowę drogi gminnej w Ścinawce Średniej (od ul. Leśnej), a także drogę gminną (działka nr 52) w Radkowie.
Kolejna inwestycja to renowacja pomnika w Ścinawce Średniej poświęconego pamięci żołnierzy poległych w I wojnie światowej. Zadanie już w pełni wykonane przy koszcie całkowitym ponad 156 tys. zł, z dofinansowaniem prawie 120 tys. z Programu Operacyjnego Interreg Va RP – Czechy.
I zadanie wciąż realizowane a jakże ważne: budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie (Rudawa). Koszt zadania to prawie 2,5 mln zł, z czego dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ponad 980 tys. zł.
Trwa także budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Wojska Polskiego w Ścinawce Średniej i przebudowa sieci wodociągowej pod potrzeby przeciwpożarowe budynku w Ścinawce Średniej przy ul. Sikorskiego 40 (to zadanie na etapie wdrażania), jak również budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Leśnej oraz ul. B. Chrobrego w Ścinawce Średniej (zadanie będzie realizowane w 2023 r.).
Została ukończona budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ścinawce Średniej. Koszt tej inwestycji to trochę ponad 430 tys. zł, a dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałaniu COVID 19 nieco ponad 300 tys. zł.
Zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe w Tłumaczowie, a także na placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolny w Radkowie.
Buduje się też trasę rowerową Wambierzyce – Ścinawka Średnia. Została już zrealizowana w całości trasa w Wambierzycach, a „na dniach” zrealizowana II część (Ścinawka Średnia – Wambierzyce).
W trakcie realizacji jest także montaż oświetlenia ulicznego w Gminie Radków. Koszt to 4 mln 338 tys. zł.
Trwa termomodernizacja budynków edukacyjnych w Radkowie na ponad 4 mln 430 tys. zł, z czego dofinansowanie z RPO na lata 2014 –2020 to kwota 3 mln 152 tys. zł. A także budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (klaster energii Ares) – budowa fotowoltaiki na szkołach w Ścinawce Średniej, Ścinawce Dolnej, Wambierzycach oraz Radkowie.
Odremontowano także Dom Sportowca i zagospodarowano teren przy boisku w Wambierzycach, a także ukończono roboty wykończeniowe w budynku zaplecza sanitarnego dla OSP w Tłumaczowie. Zadanie to zostało sfinansowane ze środków własnych Gminy na kwotę prawie 60 tys. zł.
Trwa remont kąpieliska przy Zalewie Radkowskim oraz budowa hali sportowej w Radkowie.
Dokonuje się też zakupów komputerów dla członków rodzin pracowników byłych PGR. Kwota 345 tys. 200 zł (z czego dotacja to 308 tys. zł), a „Cyfrowa Gmina” – to projekt w trakcie realizacji na sumę prawie 390 tys. zł.
Modelowa jest współpraca transgraniczna Police nad Metui – Radków – Suchy Dol. Wspólnie wydano publikację albumową o całym regionie. Koszt całkowity tej publikacji to 60 tys. 755 zł, z czego dofinansowanie z Programu Operacyjnego Interreg Va RP – Czechy to kwota 54 tys. 697 zł.
No i kluczowa inwestycja gminy Radków – woda!! Na dziś, na lata: budowa ujęć wody i remont odcinków sieci wodociągowej oraz odcinków sieci kanalizacji. I tak: 1/budowa ujęcie i stacji uzdatniania wody w Ratnie Górnym, 2/ budowa ujęcia oraz stacji uzdatniania wody w Karłowie, 3/budowa pompowni wody wraz ze zbiornikiem oraz siecią wodociągową w Pasterce, 4/budowa kanalizacji sanitarnej miasta Radkowa – ul. Osiedle Robotnicze, ul. Piastowska, ul. Łąkowa. Koszt całkowity tej bezsprzecznie żywotnej inwestycji to 6 mln 701 tys. 422 zł, a dofinansowanie 4 mln 800 tys. zł z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Foto: archiwum UMiG Radków
na zdjęciach: 1. Zagospodarowanie terenu przy zabytkowych murach miejskich w Radkowie., 2. Plac zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ścinawce Średniej. 3. Renowacja pomnika w Ścinawce Średniej poświęconego
pamięci żołnierzy poległych w I wojnie światowej. 4. Droga w Ścinawce Dolnej, 5. Trasa rowerowa Ścinawka Średnia – Wambierzyce.

Wydania: