SZPITAL POWIATOWY W KŁODZKU - NAGRODZONY

Autor: 
inf. Starostwo Powiatowe
001.jpg
005.jpg

Miło nam zakomunikować, że w konkursie ogłoszonym przez Bezpieczny Szpital Przyszłości Idea Trade i „Dziennik Gazeta Prawna” pod hasłem Zdrowa Przyszłość – Inspiracje 2021/2022 https://www.szpitalprzyszlosci.pl/ w kategorii „Nowatorskie produkty i usługi poprawiające jakość życia, zdrowia i dostęp do usług”, Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku zajął ex aequo VI miejsce w Polsce, a I miejsce w województwie dolnośląskim poprzez realizację projektu: „Wdrożenie e-usług publicznych w obszarze telemedycyny w podmiocie leczniczym Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku”.
Raport z przebiegu i wyniki konkursu „Zdrowa Przyszłość – Inspiracje” znajdują się w obszernym artykule zawartym w „Dzienniku Gazeta Prawna” z dnia 29.09.2022 r. nr 189. Zawiera on m.in. wszystkie kategorie, w jakich przyznawano nagrody, do których należą:
1. Innowacje w szpitalu - medycyna – nowatorskie metody leczenia.
2. Innowacyjny szpital – zarządzanie.
3. Bezpieczeństwo i redukcja zdarzeń niepożądanych, ze szczególnym uwzględnieniem zakażeń szpitalnych”.
4. Profilaktyka i popularyzacja zdrowego stylu życia.
5. Działania na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.
6. Nowatorskie produkty i usługi poprawiające jakość życia, zdrowia i dostęp do usług.
7. działania na rzecz ochrony zdrowia i środowiska naturalnego.
Przyznano również trzy nagrody specjalne:
- za nadzwyczajną wytrwałość w dążeniu do poprawy jakości i bezpieczeństwa w polskich szpitalach i konsekwentne działania na rzecz rozbudowy i unowocześniania Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie,
- za nadzwyczajne zaangażowanie w edukację zdrowotną Polaków,
- w uznaniu 30 lat intensywnej i efektywnej pracy na rzecz rozwoju i budowy jakości w polskim położnictwie.
Nasz projekt „Wdrożenie e-usług publicznych w obszarze telemedycyny w podmiocie leczniczym Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku” obejmuje profilaktykę wtórną ostrego zespołu wieńcowego (OZW) u pacjentów po już przebytym epizodzie OZW i stanowi główny cel opieki medycznej w tej grupie pacjentów.
Wdrożenie systemu telemonitoringu ma na celu optymalizację leczenia oraz redukcję ryzyka zgonu. Obecnie nie ma na szeroką skalę rozwiązań umożliwiających stały monitoring tej grupy pacjentów.
Zasięg programu: mieszkańcy Dolnego Śląska.
Populacja: Pacjenci z rozpoznaną chorobą sercowo-naczyniową, powyżej 18 roku życia.
Termin realizacji: 12-05-2021 do 11-05-2026.
• Nagrodę osobiście odebrała dyrektor Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku – Jadwiga Radziejewska
GRATULUJEMY !!!
***
Grupa odbiorców to pacjenci hospitalizowani w Oddziale Kardiologicznym z rozpoznaniem ostrego zespołu wieńcowego, dotychczas z programu skorzystało około 300 osób.
Sposób informowania: Projekt zrealizowany został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. W ramach projektu pacjenci są informowani o możliwości uczestnictwa w programie w trakcie hospitalizacji w oddziale z powodu ostrego zespołu wieńcowego.
Kooperacja w ramach projektu: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, ASSECO Polska.
Celem ogólnym projektu jest podniesienie jakości usług medycznych świadczonych na rzecz społeczeństwa dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjnych. Cel ten został osiągnięty poprzez stworzenie infrastruktury technicznej, informatycznej i środowiska, które pozwoliły na wprowadzenie specjalistycznej e-usługi w tutejszej Jednostce.
Według danych NFZ lat 2012 -2015 na Dolnym Śląsku 6891 pacjentów hospitalizowanych było na Oddziałach Kardiologicznych z rozpoznaniem zawału mięśnia sercowego typu STEMI, z czego 471 leczonych było w Oddziale Kardiologicznym ZOZ Kłodzko. Od lat w związku z wprowadzonym leczeniem inwazyjnym ostrych zespołów wieńcowych zmniejszała się śmiertelność wewnątrzszpitalna jak i roczna.
„Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku wdraża jedyny w regionie na szeroką skalę system telemonitoringu pacjentów po przebytym OZW we współpracy z Urzędem Marszałkowskim województwa dolnośląskiego oraz pracownikami Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Celem podjętych działań jest zintensyfikowanie opieki nad pacjentem w postaci telemonitoringu poprzez ciągłą obserwację i modyfikację parametrów klinicznych mających bezpośredni wpływ na szacowanie ryzyka wystąpienia ponownego incydentu OZW, takich jak: wartości tętniczego ciśnienia krwi, częstości akcji serca, BMI, wartości cholesterolu oraz glikemii na czczo. ZOZ Kłodzko dysponuje
60 zestawami do telemonitoringu. Okres objęcia telemonitoringiem wynosi 6 miesięcy od dnia zakończenia hospitalizacji z powodu incydentu OZW. Pacjenci z grupy badawczej podczas wypisu ze szpitala otrzymują zestaw do telemonitoringu, w którego skład wchodzi: aparat do wykonywania 6 odprowadzeniowego EKG, pulsoksymetr, aparat do mierzenia ciśnienia, wagę oraz tablet z aplikacją do obsługi wdrażanego systemu. Każdy pacjent otrzymuje również indywidualną kartę z kodem QR, który służy mu do rejestracji oraz potwierdzania swoich danych w systemie. Podczas przekazywania zestawu pacjenci zostają przeszkoleni z zasad wykonywania poszczególnych pomiarów oraz z zakresu obsługi aplikacji. Pacjenci zobowiązani są do wykonywania wszystkich pomiarów codziennie w godzinach porannych (pomiędzy 08:00, a 10:00), a także każdorazowo, gdy ocenią swoje samopoczucie jako złe. Do oceny samopoczucia wykorzystują 100 punktową skalę zawartą w aplikacji.
Każde urządzenie wyposażone jest w moduł bluetooth, który pozwala na automatyczne przesyłanie danych do aplikacji w tablecie, skąd następnie aplikacja wysyłała dane do głównego systemu kontroli. Personel medyczny codziennie odczytuje przesłane dane – zapis EKG, wartości ciśnienia i tętna, wartość saturacji, wagę oraz skalę samopoczucia. Raz w tygodniu wyniki każdego z pacjentów są poddawane ocenie przez lekarza kardiologa.
W przypadku stwierdzenia odstępstw od normy (lub podejrzenia) personel medyczny każdorazowo konsultuje się z lekarzem kardiologiem celem podjęcia interwencji medycznej. Dodatkową opcją dostępną w aplikacji jest panel, w którym lekarz/personel medyczny może umieścić zalecenia dotyczące przyjmowania leków, trybu życia, aktywności fizycznej, czy diety. Wszystkie powyższe informacje pacjent otrzymuje także podczas wypisu ze szpitala.
Zaletą systemu jest fakt, iż wszystkie wykonane pomiary natychmiastowo pojawiają się w głównej bazie danych, co daje możliwość wprowadzania korekt w leczeniu pacjenta, ciągłość monitorowania postępów leczenia, a także jeśli jest taka konieczność natychmiastowy kontakt z lekarzem kardiologiem. W przypadku konieczności interwencji lekarskiej pacjent jest zapraszany na wizytę do Poradni Kardiologicznej. Ponadto z poziomu aplikacji pacjent ma możliwość połączenia z lekarzem w sytuacji gdy uzna to za konieczne. Jednakże w tej fazie wdrażania systemu nie ma on za zadanie spełniać roli całodobowego monitoringu nad chorym. Pacjenci są szczegółowo informowani, że w przypadku wystąpienia nagłych dolegliwości muszą kontaktować się z Państwowym Ratownictwem Medycznym.
Podczas procesu terapeutycznego pacjenci pozostają pod opieką ZOZ Kłodzko, Kardiologia – w przychodni przyszpitalnej odbywają się wizyty kontrolne. W trakcie 6 miesięcznego okresu objęcia telemonitoringiem planowane są dwie wizyty w poradni kardiologicznej – po 3 miesiącach oraz na zakończenia badania.
W trakcie wizyty zostanie pobrana krew do badań. Dodatkowo, kwestionariuszem SF-36 oceniona zostanie jakość życia badanej grupy.

Wydania: