Bezemisyjnie i nowocześnie dla środowiska i człowieka (18) Strategia rozwoju –Komu potrzebna? Kto i w jaki sposób na niej pracuje?

Autor: 
Jerzy Dudzik
dudzik.jpg

To hasło jest znane większości. Strategia działania – indywidualnie to zazwyczaj tajemnica. W grupie poważne opracowanie z diagnozą, analiza problemów, szans, zagrożeń, wypracowaną wizją, priorytetami, celami i pakietem ważnych zadań. To wszystko opiera się na spotkaniach, konsultacjach z udziałem zainteresowanych. Podsumowując można powiedzieć, że jest to uzgodniony pomysł działania i współpracy na przyszłość, który dla zainteresowanych ma dać „coś lepszego i konkurencyjnego”.
Strategię ma każdy z nas, firma, organizacja, gmina, powiat, region, kraj. Na jej podstawie powstają no-we projekty inwestycyjne, społeczne, marketingowe... Owocami tych projektów jest poczucie bezpieczeństwa i potrzeba dalszego rozwoju.
A jak wygląda rzeczywistość?
Indywidualnie z różnymi rezultatami jakoś dajemy sobie radę. Jesteśmy narodem innowacyjnym.
W grupie na poziomie firmy to pozycja na rynku, bezpieczeństwo zatrudnienia, dywidenda do podziału. To trochę łatwiejsze działanie od strategii dla danego terytorium. Bardziej zrozumiałe, skoncentrowane w danej branży, jednorodnych zagadnieniach. Jest poddawane działaniom konkurencji, co wymusza ciągłą pracę nad jej treścią. Jest więc ktoś kto obiektywnie pilnuje i rozlicza jej realizację.
Inaczej to wygląda z perspektywy gminy, powiatu, regionu, kraju. To miejsce spotkań różnych problemów i interesów. Często obarczone ryzykiem interesów politycznych nie zawsze zgodnych z tym czego oczekuje czy wymaga dany region. Niestety z obserwacji często traktowane jako niezbędny załącznik do starań o pozyskanie wsparcia finansowego. To często jedyny dowód i powód pracy na strategii.
Szczególnie obecnie, otaczająca nas rzeczywistość oraz szerokie spektrum zagrożeń stawia przed każdym społeczeństwem wymaganie zdiagnozowania problemów, ich rangi oraz zdefiniowania sposobów ich ograniczania czy eliminacji. To nie jest już sytuacja „potrzeby wykazania, że się posiada załącznik do wniosku o wsparcie finansowe”. To pilna potrzeba współdziałania w interesie regionu, w którym się mieszka i działa, różnych często konkurencyjnych dla siebie grup społecznych w celu właściwej identyfikacji tego co nam zagraża czy przeszkadza w przestrzeni społecznej, gospodarczej czy przestrzennej. Współdziałania w poszukiwaniu realnych do wykonania zadań, których rezultatem powinna być poprawa bezpieczeństwa i jakości życia, budowanie szans rozwoju dla młodego pokolenia, dbałość o osoby starsze. Nie tylko poprzez tzw. twarde inwestycje, ale głównie poprzez kompetencje i specjalizacje tak aby sprostać zewnętrznej konkurencji.
Czy nas stać na taką strategię? – oderwaną od powszechnie funkcjonujących schematów.
Czy potrafimy budować spójne wartości społeczno-gospodarcze poprzez autentyczne partnerstwa w różnych wymiarach potrzeb naszego życia i rozwoju?
Czy miarą wizji i misji rozwoju Ziemi Kłodzkiej może być kompromis społeczny wyrażający się w zdefiniowaniu własnych polityk rozwojowych? Na przykład czy w tej „powiatowej puszce Pandory różnych interesów i krzywd” jest możliwe uzgodnienie i stosowanie lokalnych polityk takich jak:
1. Polityka spójności i specjalizacji, której rezultatem będą potrzebne społeczeństwu decyzje i projekty w skali całego powiatu.
2. Polityka rozwoju społecznego, której rezultatem będzie priorytet na rzecz podnoszenia poziomu kompetencji w uczeniu się przez całe życie oraz tworzeniu bezpiecznych warunków dla osób starszych.
3. Polityka rozwoju przestrzennego uwzględniająca potrzeby transformacji w kierunku neutralności klimatycznej.
4. Polityka rozwoju gospodarczego poprzez specjalizacje (uzdrowiska, turystyka) i wspieranie inicjatyw inwestycyjnych na rzecz zatrudniania.
5. Polityka internacjonalizacji współpracy na rzecz wzmacniania pozycji konkurencyjnej powiatu.
To tematy do przedyskutowania w ramach tworzonej obecnie strategii rozwoju powiatu. Gdyby się udało w tych sprawach co najmniej porozmawiać w reprezentatywnym gronie zainteresowanych, zdiagnozować podstawowe ograniczenia i sposoby ich usuwania oraz zapisać w strategii, osiągniemy sukces. Po drugiej stronie mamy utarte schematy, krótkowzroczne działania z lub bez plastiku.
Szanowni Państwo. W takim spojrzeniu na projektowanie przyszłości jest miejsce dla każdego, bo każde działanie czy potrzeba jest ważna. Tego co ma problem z ogrzaniem mieszkania, tego co ma problem z leczeniem, tego co ma problem
z możliwością kontynuowania nauki, tego co ma problem z opieką czy pracą...
Po to są takie opracowania, jak strategie rozwoju, aby w iloczynie tych problemów określić priorytety i sposoby ich rozwiązywania. Z Państwa udziałem i wiedzą.
Strategia to umiejętność zarządzania danym terytorium poprzez zrozumiałą dla jego społeczeństwa – wizję, misję, uzgodnione cele i zadania.

Dbajmy o otaczające nas środowisko naturalne i klimat. Korzystajmy z rozwiązań Społecznego Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Subregionu Wałbrzyskiego i starajmy się wdrażać zawarte w nim pomysły.
To wszystko róbmy wspólnie. Tylko takie współdziałanie zbuduje odporność na zagrożenia i wzmocni konkurencyjność oferty Ziem Kłodzkiej na krajowym i zagranicznym rynku szczególnie turystyki i uzdrowisk.

Wydania: