W kilku zdaniach - Szczytna

Autor: 
Danuta Chmielarz
IMG-1558.jpg
IMG-1564.jpg
IMG-1617.jpg

Na rok 2022 mieszkańcy gminy czekali z nieśmiałą nadzieją, że wreszcie po prawie trzech latach niepewności, po wyborach przedterminowych, po ślubowaniu wybranego burmistrza Marka Szpaniera, nareszcie znowu będą w przyszłość patrzeć z nadzieją. Z dniem 1.stycznia 2022 roku na nieobsadzone stanowisko powołano nowego skarbnika i przyspieszono prace nad uchwałą budżetową, którą Rada Miejska przyjęła na sesji 20. stycznia 2022.
I tak w projekcie uchwały budżetowej prognozowane dochody budżetu Gminy zaplanowane zostały w wysokości 37.085.686,61 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 28.528.870,62 zł, dochody majątkowe 8.556.815, 99 zł. Planowana sprzedaż nieruchomości wniesie do budżetu 2.001.715,18 zł, sprzedaż gruntów leśnych – 50.000.00 zł, sprzedaż gruntów rolnych – 30.000,00 zł.
Dochody z podatków i opłat zaplanowano w wysokości 7.233.317,62 zł. Natomiast kwota subwencji ogólnej dla Gminy Szczytna wynosić będzie 9.100.059,00 zł. W tym: subwencja oświatowa 3.676.697,00 zł; subwencja wyrównawcza – 5.787.495,00 zł i subwencja równoważąca – 34.380,00 zł.
Wydatki budżetu Gminy Szczytna na 2022 r. zaplanowano w wysokości 38.882.520,40 zł, z czego kwota 31.004.849,08 zł to wydatki bieżące: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dotacje na zadania bieżące, obsługa długu publicznego, świadczenia na rzecz osób fizycznych, rezerwy ogólne i celowe, wydatki na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych.
Struktura wydatków wskazuje, że dominującą rolę w wydatkach budżetu zajmują działy: Oświata i wychowanie – 27, 29% (10.612.413.08 zł), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 23,82% (9.257.829,46), Rodzina – 14,52% (5.647.357,00) oraz Administracja publiczna – 11,12% (4.325.032,00 zł); Pomoc społeczna – 6.02% (2.340. 411,00 zł); w tym wydatki Domu Dziennego Senior + 362.696.00 zł, które obejmują m.in. wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych (katering, organizacja wyjazdów, fizjoterapeuta) – 100% wydatek Gminy.
Planowane zadłużenie na koniec roku 2022 wynosi 4.172.097,23 zł.

WOŚP w Szczytnej.
Oczywiście 30. stycznia 2021 roku, oczywiście w sali widowiskowej MOK. Gadżety do licytacji zachęcały do wzięcia w niej udziału, a w jej trakcie zachęcał, jak zwykle, A. Gębczyński, łącząc prezenty od sponsorów na życzenie; wolontariusze ze swymi puszkowymi zdobyczami, występy artystyczne – dla każdego coś interesującego i niekłamane zainteresowanie widowni, gdy występował zespół Senior Fit Szczytna trenowany przez Tomasza Kulińca. A gdy już wszystko ucichło i policzono, sztab WOŚP ogłosił, że zebrano 16.605,60 zł, bez wyników licytacji, bo te jeszcze długo trwały. Na licytację trafił także bęben szamański z Naszego Końca Świata (Studzienno) z bardziej przyziemnym, jednak również magicznym załącznikiem, sercem z piernika, ofiarowanym przez Agroturystykę Bobrowniki, powiększając tym samym o kilkaset złotych konto WOŚP.

Nic nowego, ale niezbędne.
Komisje stałe Rady Miejskiej a Szczytnej przedstawiły sprawozdania z całorocznej pracy oraz zaproponowały plany na rok bieżący. Na ich podstawie opracowano i przyjęto plan pracy Rady. Niewiele różni się on od corocznych, bo też i tematyka pracy radnych jest w zasadzie podobna. Tak więc przyjrzą się radni drogom powiatowym i gminnym, ocenią akcję „zima”, po raz kolejny będą odkrywać tajemnice planu prac Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” na ciekach w Szczytnej i gminie, zainteresują się przygotowaniem szkół przed nowym rokiem szkolnym, podzielą się z mieszkańcami raportem o stanie gminy, poznają Strategię Rozwoju Gminy Szczytna i poznają plany rozwoju gminy na terenach wiejskich. A jeśli coś, nagle, to też się zajmą. Żeby tylko owoce tych zamierzeń były satysfakcjonujące.

„Razem możemy więcej”
Fundacja „Razem możemy więcej” przy Domu Dziecka w Kłodzku (współpracująca z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności i Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce) podsumowała program „Działaj lokalnie,” realizowany w roku 2021. Wartość zrealizowanych projektów w minionym roku wyniosła 156.069.63 zł, wkład finansowy – 20.976,98 zł. Złożono w sumie 18 wniosków, przyznano 11 grantów o wartości 61.172 zł.
Na spotkaniu w Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku w dniu 22.02.2022 r. zebrali się ci, którzy w programie wzięli udział, otrzymali granty i pokazali, że życie lokalnych społeczności może być ciekawe, a także wnosić
w ich codzienność interesujące propozycje wspólnego spędzania czasu poprzez atrakcyjne zajęcia sportowe, turystyczne, poprzez poznawanie przeszłości i różnego typu integracyjne spotkania. Autorzy zwycięskich projektów, prezentowanych na ekranie, opowiadali o ich realizacji, po czym odebrali nagrody: statuetki, bardzo ekologiczne notesy i inne upominki. Uczestniczenie w tego rodzaju projektach jest dość powszechne w gminie Szczytna; w bieżącym roku dofinansowano projekty czterech stowarzyszeń – ze Szczytnej, Chocieszowa, Studzienna (Studzienno) i Złotna, prezentację swoich projektów przedstawili ich wykonawcy z Chocieszowa i Szczytnej. Po oficjalnej części zaproszono wszystkich na kolację przygotowaną przez Waldka Załuskiego – największa w Polsce Patelnia Plenerowa. Nie ma wątpliwości – razem możemy znacznie więcej.

Wydania: