Apel wszystkich włodarzy Powiatu Kłodzkiego

Autor: 
inf. Starostwo Powiatowe
skanowanie0063.jpg

Pan Mariusz Przybylski
Dyrektor Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu

Powiat Kłodzki leży w południowo-zachodniej części Polski, w obrębie łańcucha Sudetów Środkowych i Wschodnich. Obejmuje czternaście gmin i jest największym powiatem województwa dolnośląskiego – zajmuje powierzchnię 1642 km2, a zamieszkuje go ponad 160 tys. mieszkańców.
Z powiatem kłodzkim pokrywa się obszarowo Ziemia Kłodzka, której zasadniczą częścią jest Kotlina Kłodzka (350-450 m n.p.m), zajmująca centralne położenie i wraz z Rowem Górnej Nysy tworząca największą śródgórską kotlinę w Sudetach. Granice Ziemi Kłodzkiej wytycza przyroda i rzeźba tej części Sudetów – dzięki zamknięciu przez góry jest to najbardziej zwarta kraina geograficzna Dolnego Śląska, o wyraźnych granicach naturalnych i o swoistym krajobrazie. Bokami wielokąta Ziemi Kłodzkiej od południowego zachodu są Góry Orlickie i Bystrzyckie (800-1000 m n.p.m), od zachodu Góry Stołowe (890-920 m n.p.m.), od południowego wschodu Masyw Śnieżnika (1100-1200 m n.p.m) i Góry Bialskie (900-1000 m n.p.m), od wschodu Góry Złote (800-1000 m n.p.m), a od północy Góry Sowie (800-1000 m n.p.m) i Góry Bardzkie (750 m n.p.m.).
Obszar Ziemi Kłodzkiej leży w dorzeczu Odry i obejmuje zlewnię górnej Nysy Kłodzkiej wraz z jej dopływami, które tworzą wachlarzowaty układ. Do lewobrzeżnych dopływów należą: Bystrzyca, Łomnica, Bystrzyca Dusznicka, Ścinawka. Do prawobrzeżnych: Polna, Bielica, Szklarka, Goworówka, Domaszkowski Potok, Nowinka, Wilczka, Pławna, Równica, Biała Lądecka. Ziemia Kłodzka prawie w całości należy do zlewiska Morza Bałtyckiego, tylko zachodnia część Gór Stołowych, Obniżenie Kudowy, południowo-zachodnie zbocza Gór Bystrzyckich oraz Góry Orlickie należą do zlewiska Morza Północnego, a w Górach Orlickich występuje niewielka ilość strumieni odwadniających góry. Topografia terenu (m.in. góry otaczające powiat kłodzki) oraz rozbudowana sieć rzeczna przyczyniają się do szybkich w przebiegu i katastrofalnych w skutkach powodzi, które nękają mieszkańców Ziemi Kłodzkiej i sąsiednich terenów.
Zgodnie z ustawą Prawo Wodne wał przeciwpowodziowy jest obiektem hydrotechnicznym, służącym bezpieczeństwu przyległych terenów. Chroni je przed zalaniem w czasie przepływów ekstremalnych. System korzeniowy drzew porastających skarpy niejednokrotnie doprowadza do rozszczelnienia korpusów wałów, co w konsekwencji może spowodować przerwanie wału przy przejściu wód powodziowych na danym terenie. Ponadto drzewa te stwarzają realne zagrożenie dla infrastruktury sąsiadującej z rzeką. Roślinność rozsiana na obwałowaniach rzek od początku swojego wzrostu nie ma zapewnionych odpowiednich warunków, nie pozyskuje też wartościowych substancji z gleby, koniecznych do jej zdrowego wzrostu. Stąd drzewa na skarpach, choć pozornie mogą wydawać się zdrowe w rzeczywistości są w niewłaściwym stanie, często są źle usadowione i w czasie porywistych wichur i burz powodują zagrożenie również dla przechodniów. Oczywistym jest, że kiedy wywrócone drzewo wpada do koryta rzeki, zwłaszcza w czasie powodzi utrudnia swobodny spływ wód wysokich. Nawiązując do powyższego, w związku z tym, że w ostatnich dziesięcioleciach doszło do zwiększenia częstości występowania i intensywności ekstremalnych zjawisk pogodowych wnioskujemy o przeprowadzenie wycinki drzew oraz oczyszczenie koryt rzecznych i potoków z terenu powiatu kłodzkiego. Obecnie nie są one w stanie przejąć występującego nadmiaru wody. Dochodzi do zalewania nie tylko łąk i pastwisk, ale również gruntów ornych, posesji, gospodarstw i budynków mieszkalnych. Zwiększenie przepustowości koryt rzek to jedyny sposób rozwiązania kwestii zagrożenia powodziowego w powiecie kłodzkim.
Od 1.01.2018 r., w związku z wejściem w życie znowelizowanej ustawy Prawo Wodne, (Dz.U.2021.624 tj. ze zm.) , zgodnie z art.176 ust. 9 przywołanej ustawy mówiącym o tym, że w celu zapewnienia właściwej szczelności lub stabilności wałów przeciwpowodziowych właściwy organ Wód Polskich w drodze decyzji może nakazać usunięcie drzew lub krzewów z wałów przeciwpowodziowych oraz z terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału. Zgodnie z zapisami ustawy wnosimy do Pana Dyrektora jak na wstępie.

Wydania: