O Euroregionie Glacensis - rozmowa z p. Czesławem Kręcichwostem

Autor: 
Mirosław Awiżeń
IMG_1494.jpg
Kr1.jpg
kr2.jpg
kr3.jpg
kr4.jpg

Pan Czesław Kręcichwost jest prezesem Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis.

- Jak to jest ze współpracą transgraniczną w tak szczególnym czasie jakim jest pandemia „coronowirusa”?
- Z powodu zagrożenia koronawirusem znaleźliśmy się w sytuacji szczególnej. Aby zmniejszyć skalę zachorowań, kraje europejskie musiały wznowić kontrole graniczne i do niezbędnego minimum ograniczyć swobodny przepływ osób. Szczególnie odczuwamy to my – mieszkańcy regionów przygranicznych, którzy przyzwyczailiśmy się do częstego przekraczania granicy. Jeździliśmy do sąsiadów w różnych celach – na wycieczki, do pracy, odwiedzić przyjaciół, pojeździć na rowerze lub zrobić zakupy. Dopiero nagły brak tych możliwości ponownie uświadomił nam wartość przynależności do strefy Schengen.
W szczególnej sytuacji znaleźli się również beneficjenci programu Interreg V-A Czechy-Polska. Sednem realizowanych projektów jest przecież współpraca transgraniczna, czyli kooperacja grup, instytucji i osób z obu stron granicy. Większość inicjatyw zakłada bezpośrednie spotkania służące integracji środowisk mających podobne zainteresowania i pasje. Harmonogramy tego typu projektów muszą być obecnie korygowane a działania odkładane w czasie. Zamarł również ruch turystyczny, którego rozwój i promocja jest jednym z najważniejszych celów Programu.
Pomimo tego trudnego okresu jest wiele działań, które jako beneficjenci możemy podejmować. W przypadku projektów znajdujących się w fazie realizacyjnej powinniśmy kontynuować aktywności, które można przeprowadzić bezpiecznie i które nie wymagają bezpośrednich spotkań. Internet może stać się platformą utrzymywania kontaktów grup roboczych partnerów z obu stron granicy. Dzięki video konferencjom możemy wspólnie omówić i zaktualizować harmonogramy naszych projektów.
Zachęcamy również do opracowywania koncepcji i przygotowywania projektów do Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg V-A Czechy – Polska. Dostępne środki pozwolą Euroregionowi Glacenisis na ogłaszenie nowych naborów. Naszym staraniem będzie dostosowanie warunków przyszłych naborów do zaistniałej i wyjątkowej sytuacji tak, aby realizowane przez Państwa zamierzenia łagodziły skutki społeczne i gospodarcze spowodowane przez COVID 19. Po obu stornach granicy mierzymy się obecnie z tymi samymi problemami i możemy wykorzystać współpracę transgraniczną do ich efektywniejszego rozwiązywania.
Mamy nadzieję, że pomiędzy Rzeczpospolitą Polską i Republiką Czeską uda się wkrótce przywrócić bezpieczny i swobodny przepływ osób, a granica znów stanie się niezauważalną kreską na mapie.
Z niecierpliwością czekamy nie tylko na wznowienie realizacji wspólnych projektów ale również na powrót kontaktów nieformalnych, spotkań w gronie przyjaciół i znajomych, za którymi zdążyliśmy już się stęsknić. Życzę sobie i Państwu, aby ten moment nadszedł jak najszybciej.
- Na ile „przepychanki” przy tzw. „vecie” Polski i Węgier w stosunku do funduszy unijnych na lata 2021- 2027 i Funduszu Odbudowy Gospodarki Europejskiej zakłóciły współpracę transgraniczną?
- Przez cały ten czas jakiejś niepewności staraliśmy się utrzymywać (i utrzymaliśmy) zdroworozsądkowe podejście. Dla nas sprawa „veta” była jakimś nieporozumieniem. Nasza współpraca w Euroregionie Glacensis nie powinna być obarczana konfliktami, nazwę to „zewnętrznymi”, bo na naszym poziomie społeczności lokalnych najważniejsza jest wiarygodność, przewidywalność i zaufanie.
- No to wróćmy do planów i zamierzeń na ten 2021 rok połączony z 25.leciem istnienia Stowarzyszenia...
- Oddajemy w Państwa ręce Strategię Rozwoju Euroregionu Glacenisis, w której wspólnie określiliśmy cele, priorytety i wyzwania stojące przed naszym regionem w perspektywie najbliższych lat.
Miejsce, w którym żyjemy, to region niezwykły, obfitujący w atrakcje turystyczne, walory przyrodnicze, zabytki kultury. Jego wielkim bogactwem jest również wielokulturowość i przygraniczne położenie. Mamy wyjątkową szansę, aby nasze sąsiedztwo z Republiką Czeską w kolejnych latach prowadziło do realizacji partnerskich celów.
Wykorzystujemy atuty naszego regionu i pracujemy razem już od ćwierćwiecza. W 2021 roku będziemy obchodzić 25-lecie ustanowienia Euroregionu Glacenisis. Świętując te „Srebrne Gody” pamiętamy, że współpraca rozpoczęła się dużo wcześniej. Doświadczenia Solidarności Polsko – Czesko – Słowackiej były solidną podstawą wspólnych działań i nadzieją na dołączenie do demokratycznej Europy, którą udało się zrealizować.
Przez 25 wspólnych lat zrealizowaliśmy setki projektów, dzięki którym poznaliśmy się nawzajem i nawiązaliśmy wiele przyjaźni i znajomości. Nauczyliśmy się szanować fakt, że różnimy się od siebie i zrozumieliśmy, że te różnice wzbogacają nasze sąsiedztwo. W dokumencie Strategii podsumowujemy doświadczenia i kreślimy plany na przyszłość. Określenie wspólnych celów i priorytetów jest tym istotniejsze, że znajdujemy się u progu nowego okresu programowania budżetu Unii Europejskiej, której wsparcie będzie istotnym elementem wspólnych planów.
Chcemy Państwa – mieszkańców Euroregionu Glacensis – zaprosić do współpracy przy realizacji celów Strategii. Doświadczenia nauczyły nas że razem możemy więcej. Dlatego jestem przekonany, że ta współpraca zaowocuje wieloma ambitnymi projektami mającymi na celu rozwój naszego wspólnego regionu.

*ZAŁOŻENIA DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA GMIN POLSKICH EUROREGIONU GLACENSIS W 2021 ROKU
Na przestrzeni 2021 roku Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis będzie realizowało następujące działania:
1. Projekt FUNDUSZ MIKROPROJEKTÓW W EUROREGIONIE GLACENSIS realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013
Realizacja projektu parasolowego pod nazwą „Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis” w ramach POWT RCz-RP 2007-2013 zakończyła się 30 września 2015. W 2020 roku został złożony Raport całościowy z realizacji części narodowej Projektu Fundusz. W 2021 roku nadal będzie przeprowadzana weryfikacja Raportów z trwałości mikroprojektów składanych przez mikrobeneficjentów FM.
2. Projekt FUNDUSZ MIKROPROJEKTÓW W EUROREGIONIE GLACENSIS w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska
Od 1.10.2015 roku Euroregion realizuje projekt parasolowy na realizację Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.
Na Fundusz Mikroprojektów na granicy polsko-czeskiej przeznaczono 20% alokacji Programu. Z całkowitej kwoty na FM 45 244 685 EUR dla Euroregionu Glacensis przeznaczona jest kwota 11 922 490 EUR, do dyspozycji beneficjentów jest 5 000 000 EUR dla polskiej strony, 5 134 117 EUR dla strony czeskiej.
W zależności od sposobu włączenia partnera zagranicznego w przygotowanie i realizację mikroprojektu wyodrębnia się następujące rodzaje projektów:
1. z partnerem wiodącym (wspólne - typ A)
2. partnerskie/komplementarne (typ - B),
3. samodzielne (typ - C),
Projekty będą realizowane w dwóch osiach priorytetowych:
OP 2 Rozwój potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych na rzecz wspierania zatrudnienia
40 % alokacji na FM
Wartość dofinansowania 2 000 – 30 000 EUR
OP 4 Współpraca instytucji i społeczności
• 60 % alokacji na FM
Wartość dofinansowania 2 000 – 20 000 EUR.
Maksymalna wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla obu osi priorytetowych wynosi 85% całkowitych wydatków projektu.
W ramach projektu realizowane będą wszelkie czynności związane z administrowaniem i zarządzaniem Funduszem wynikające z Podręcznika Partnerów FM oraz Porozumienia o współpracy w ramach projektu „Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis” przeznaczonego do realizacji ze środków Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.
Będzie to m.in.:
1) ogłaszanie naboru wniosków
o dofinansowanie z Funduszu
2) udzielanie informacji potencjalnym wnioskodawcom, w tym o terminach posiedzeń EKS
3) przyjmowanie wniosków o dofinansowanie mikroprojektów
4) kontrola wymogów formalnych i kwalifikowalności wniosków
5) rejestrowanie wniosków w systemie informatycznym MS 2014+
6) kontrola wydatków kwalifikowalnych mikroprojektu na etapie oceny
7) zapewnienie oceny mikroprojektów za pośrednictwem ekspertów regionalnych
8) przygotowanie materiałów i posiedzeń EKS
9) opracowanie protokołu z posiedzenia EKS
10) poinformowanie wnioskodawców, których projekty zatwierdzono/nie zatwierdzono, o wynikach posiedzenia EKS
11) przygotowanie i podpisywanie umów o dofinansowanie mikroprojektu z wnioskodawcami, których projekty zatwierdzono
12) przyjmowanie i rozpatrywanie ewentualnych wniosków o zmianę mikroprojektu
13) przeprowadzanie bieżącej merytorycznej, finansowej i formalnej kontroli mikroprojektów, przeprowadzanie kontroli na miejscu, kontroli administracyjnej mikrobeneficjentów na wybranej próbie mikroprojektów, wprowadzanie Raportów o przeprowadzonych kontrolach do MS 14+
14) pełnienie funkcji instytucji odwoławczej od decyzji EKS ws wyboru projektów;
15) przyjmowanie i kontrola rozliczeń mikroprojektu, w tym Końcowego Raportu za mikroprojekt oraz Wniosku o płatność od mikrobeneficjentów
16) wprowadzanie Raportów Końcowych za mikroprojekty do MS 14+
17) wydanie Poświadczenia Kwalifikowalności wydatków za mikroprojekt
18) opracowanie Listy Poświadczeń Kwalifikowalności wydatków za mikroprojekty
19) opracowanie Oświadczenia o zrealizowanych wydatkach za narodową część projektu Fundusz – mikroprojekty
20) sporządzenie Wniosku o płatność za projekt Fundusz – mikroprojekty
21) przekazywanie mikrobeneficjentom środków finansowych z EFRR otrzymanych od jednostki finansującej
22) zapewnienie kontroli ex-post trwałości mikroprojektów
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis będzie pomagało w poszukiwaniu partnerów czeskich dla potencjalnych polskich wnioskodawców FM.
Wnioski o dofinansowanie mikroprojektów wypełniane są w generatorze wniosków w aplikacji internetowej.
W OP 2 z dostępnej kwoty alokacji z EFRR 2 000 000 EUR dla beneficjentów FM. zakontraktowano ok. 80% alokacji, W OP 4 z dostępnej kwoty alokacji z EFRR 3 000 000 zakontraktowano ok. 65%. Po polskiej stronie do dnia dzisiejszego dofinansowano 167 wniosków projektowych, podpisano 140 umów o dofinansowanie, 20 umów jest w trakcie podpisywania, na 7 projektów nie podpisano umów, ponieważ są to projekty własne EG. Zrealizowano 80 projektów, w tym 3 projekty własne. W realizacji pozostaje 87 projektów.
Z dniem 30 września 2020 został zakończony 10 nabór w OP4 a 31 października 2020 roku został zakończony 10 nabór wniosków projektowych do OP 2 Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis realizowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska. W ramach naboru  można było składać wnioski o dofinansowanie mikroprojektów typu A, B i C w ramach Osi Priorytetowej 2 i 4. Nabór w OP 2 był ograniczony dla mikroprojektów, które przyczyniają się tylko do realizacji wskaźnika produktu „Liczba elementów bogactwa kulturowego/przyrodniczego o podniesionej atrakcyjności” – 91002. Po polskiej stronie granicy w ramach obu osi priorytetowych zostały złożone 33 wnioski projektowe.
W ramach OP 2 Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia zostało złożonych 15 wniosków projektowych na łączną kwotę dofinansowania z EFRR 455 764,03 EUR.
W ramach OP 4 Współpraca instytucji i społeczności zostało złożonych 18 wniosków projektowych na łączną kwotę dofinansowania z EFRR 325 777,46 EUR,
Wnioski zostaną poddane ocenie kwalifikowalności przez pracowników obu sekretariatów, następnie zostaną przekazane do oceny jakości, wpływu transgranicznego i poziomu współpracy transgranicznej niezależnym ekspertom. Decyzja o przyznaniu dofinansowania zostanie podjęta na posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego w marcu 2021 roku.
Z dniem 31 października 2020 r. rozpoczęliśmy 11 nabór (rozdanie) do Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis realizowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska. W ramach naboru  można składać wnioski o dofinansowanie mikroprojektów typu A, B i C tylko w ramach Osi Priorytetowej 4 z warunkiem zakończenia realizacji mikroprojektu nie dłuższym niż do 31.12.2022 roku. Termin składania wniosków projektowych upływa z dniem 30 kwietnia 2021 r. Termin posiedzenia Euroregionalnego Komitetu Sterującego, na którym rozpatrywane będę wnioski projektowe zaplanowano na wrzesień 2021 roku. 
Informacje o naborze oraz dokumenty do Funduszu Mikroprojektów zostały zamieszczone na stronach internatowych sekretariatów www.euroregion-glacensis.ng.pl i www.euro-glacensis.cz.
W pierwszym kwartale 2021 roku zostaną zorganizowane szkolenia dla Wnioskodawców Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis realizowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska.
3. Projekt „Uczymy się razem z sąsiadami 2”
Projekt będzie realizowany w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis. Realizację projektu początkowo zaplanowano w terminie kwiecień 2020 – listopad 2020. Ze względu na panującą epidemię COVID-19 zaistniała konieczność zmiany terminu realizacji projektu na kwiecień 2021 – listopad 2021. W ramach realizacji projektu zaplanowano 2 wyjazdy do polsko-słowackiego Euroregionu Tatry oraz Euroregionu Karpackiego funkcjonującego na obszarach przygranicznych Polski, Ukrainy, Słowacji, Rumunii i Węgier. Realizację projektu zaplanowano na 9 miesięcy, pierwszy wyjazd zaplanowano na wiosnę, a drugi wyjazd na jesień 2021 roku. Wyjazd do Euroregionu Tatry zaplanowano na 2 dni, natomiast ze względu na dużą odległość pomiędzy Euroregionem Glacensis i Euroregionem Karpackim zaplanowano na 3 dni. Celem wyjazdów jest poznanie specyfiki, zasad funkcjonowania innych euroregionów niż polsko-czeskie oraz wzajemna wymiana doświadczeń i działań. Podczas wyjazdów uczestnicy będą mieli możliwość poznania zasad programów transgranicznych realizowanych na innych granicach  i realizowanych projektów oraz zasad funkcjonowania Europejskiego Ugrupowania  Współpracy Terytorialnej utworzonego przez Euroregion Tatry. Podczas każdego wyjazdu zostanie zorganizowana konferencja, na której zostanie zaprezentowana działalność Euroregionów, zasady programów transgranicznych realizowanych w danym euroregionie. Na każdy wyjazd zaplanowano uczestnictwo łącznie 50 osób, 30 z polskiej i 20 czeskiej części euroregionu.
4. Projekt „Wykształcenie nie zna granic2”
W październiku 2018 roku Komitet Monitorujący przyznał dofinansowanie dla projektu „Wykształcenie nie zna granic”, który został złożony przez 4 partnerów: Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM, polską i czeską część Euroregionu Glacensis i Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego.
W ramach projektu będą realizowane działania: tworzenie sieci kooperacji i podnoszenie kwalifikacji, E-learning, zajęcia praktyczne, warsztaty.
Tworzenie sieci kooperacji i podnoszenie kwalifikacji ma na celu podniesienie znajomości języków wśród pracowników partnerów (intensywna nauka języka partnera) oraz stworzenie wzajemnych mechanizmów, kanałów dla przyszłego poszukiwania partnerstw (stworzenie wzorcowych formularzy dla potencjalnych partnerów, opracowanie zasad komunikacji dla poszukiwania partnerów, odpowiedzialnych osób itp.) oraz stworzenie wspólnej sieci współpracujących podmiotów (partnerzy projektu).
Kolejne działania kluczowe partnerzy realizują w celu osiągnięcia wtórnego efektu dla innych podmiotów czesko-polskiej współpracy, z których to efektów będą mogli oni korzystać w ramach swojej działalności. Organizacje te na dokładnie określonych warunkach będą mogły delegować swoich pracowników do udziału w działaniach edukacyjnych.
W ramach projektu został utworzony moduł do nauki języka w formie e-learningu. Planowana jest realizacja
3 rocznych cyklów zajęć języka czeskiego i polskiego. W pierwszym kursie rozpoczętym we wrześniu br. udział bierze 62 Polaków, w tym z naszego euroregionu 32 osoby oraz 38 Czechów. Rozpoczęcie drugiego kursu planowane jest na luty 2021 roku. Rekrutacja na kolejne kursy trwa, zgłoszenia można dokonać poprzez przesłanie deklaracji uczestnictwa. W ramach realizacji projektu zaplanowano także tradycyjne zajęcia praktyczne z lektorem. Pierwsze warsztaty z lektorem zaplanowano na luty 2021 roku. Pod koniec każdego kursu zostanie zorganizowany konkurs wiedzy a wyniki będą ogłoszone na warsztatach pod koniec każdego kursu.
5. Projekt „Rowerowy Euroregion – publikacja promocyjna”
W ramach projektu własnego realizowanego z FM powstanie publikacja poświęcona szlakom rowerowym na terenie Euroregionu Glacensis. Publikacja będzie prezentować dokładny przebieg najpopularniejszych szlaków rowerowych za szczególnym uwzględnieniem nowopowstałych tras i singletraków. W publikacji zaprezentujemy również wybrane, doskonale opisane wycieczki, skrojone na miarę niedługiego, rowerowego wyjazdu zachęcające do poznawania EG przez społeczność pogranicza. Zainteresowane gminy zaproponują wycieczki rowerowe po swoim terenie wraz z opisem zabytków/atrakcji turystycznych, które warto zobaczyć na trasie (ze szczególnym uwzględnieniem atrakcji powstałych dzięki realizacji mikroprojektów). Każda trasa będzie miała swój profil oraz określony stopień trudności.
Publikacja będzie miała charakter promujący Euroregion jako miejsce, które rozwija swoje możliwości w trosce o poprawę jakości życia mieszkańców. Pokażemy jakie zmiany zaszły na terenie EG dzięki 25-letniej współpracy. Publikacja będzie promowała Euroregion Glacensis oraz efekty projektów realizowanych przez naszych członków. Partnerzy wspólnie podejmą się promocji wydanej publikacji na swoich stronach internetowych. Część publikacji zostanie przekazana partnerowi czeskiemu, który będzie odpowiedzialny za dystrybucję publikacji wśród czeskich członków EG.
6. Projekt „Promocja współpracy transgranicznej na obszarze Euroregionu Glacensis”
Celem projektu realizowanego w ramach FM jest promocja działalności transgranicznej EG oraz współpracy partnerskiej realizowanej w ramach naszego EG. Zostanie wykonamy film promujący EG, który będzie prezentowany na wspólnie organizowanych wydarzeniach po obu stronach granicy. W filmie zostanie pokazany EG z lotu ptaka, zatrzymując się w poszczególnych gminach po obu stronach granicy i pokazując efekty projektów: wieże widokowe, ścieżki rowerowe, odrestaurowane zabytki ruchome ewentualne imprezy organizowane w ramach projektów itp. Zostaną zaprezentowane zrealizowane inicjatywy transgraniczne, które są przykładem dobrych praktyk oraz optymalnych rozwiązań na rzecz rozwoju współpracy ukierunkowanej na poprawę jakości życia mieszkańców pogranicza oraz likwidację barier społecznych, językowych, mentalnych. Dzięki promocji filmu w sieci mieszkańcy poznają najciekawsze transgraniczne inicjatywy, historię EG oraz działalność samorządów i innych beneficjentów ukierunkowaną na rozwój pogranicza i zacieśnienie więzi transgranicznych. Czas filmu ok. 5-7 minut (ok. 30 dni zdjęciowych). Partnerzy wspólnie ustalą scenariusz filmu, wybiorą atrakcyjne inicjatywy transgraniczne, które zaprezentują we wspólnym filmie. Wspólnie przygotują krótki rys historyczny, który zostanie zaprezentowany w filmie. Film zostanie wykonany w wersji polsko-czeskiej (napisy z tłumaczeniem) z zachowaniem obowiązkowych zasad promocji. W ramach realizacji projektu zostanie ogłoszony konkurs fotograficzny. Ogłoszenie o konkursie zostanie przekazane do wszystkich członków EG z prośbą o rozesłanie ogłoszenia do szkół oraz zamieszczenie na stronach www/mediach społecznościowych. Zdjęcia laureatów zostaną wykorzystane w działaniach promocyjnych realizowanych przez EG oraz w kalendarzu książkowym wydanym na 2022 rok. Zdjęcia będą promowane na stronach partnerów projektu. Przewidziano nagrody dla 24 uczestników wybranych przez komisje konkursową. Wykonamy zostanie kalendarz książkowy na 2022 rok. Kalendarz będzie dystrybuowany na wydarzeniach organizowanych wspólnie przez partnerów.
7. Projekt „Sportowo i rodzinnie – obchody 25-lecia w Euroregionie Glacensis”
W ramach projektu własnego realizowanego z FM partnerzy wspólnie zorganizują wydarzenie transgraniczne skierowane do społeczności pogranicza oraz swoich członków. Celem wydarzenia będzie promocja działalności Euroregionu w związku z obchodami 25-lecia partnerstwa. Zostanie zorganizowany rajd rowerowy oraz rodzinny piknik dla mieszkańców Euroregionu oraz naszych członków. Trasa rajdu zostanie tak wyznaczona aby wykorzystać nowopowstałe ścieżki rowerowe na terenie Euroregionu. Na mecie rajdu zostanie zorganizowany piknik rodzinny dla uczestników rajdu oraz przybyłych gości. Uczestnicy rajdu otrzymają pamiątkowe koszulki rowerowe z nadrukami promującymi 25-lecie Euroregionu oraz FM w EG realizowany w ramach Progrmu INTERREG V-A. W pikniku na scenie zaprezentują się lokalne grupy artystyczne współpracujące ze sobą w ramach realizowanych w naszym Euroregionie projektów. W domkach wystawienniczych nasi członkowie zaprezentują swoje projekty oraz publikacje o tematyce transgranicznej. Będą mieli możliwość zachęcić lokalną społeczność do podejmowania aktywności w ramach realizowanych przez nich projektów. Uczestnicy zapoznają się z naszą działalnością transgraniczną oraz działaniami naszych członków.
W trakcie pikniku zapewnimy poczęstunek i dobrą zabawę. Wspólne obchody 25-lecia wypromujemy wspólnie poprzez strony internetowe nasze oraz naszych członków.. Wykonamy elektroniczną wersję plakatu promującego nasze wydarzenie. Elektroniczny plakat będzie zamieszczany na stronach internetowych. Utworzymy wydarzenie na portalu społecznościowym co pozwoli na promowanie naszych obchodów i umożliwi zainteresowanym zgłaszanie swojego udziału w wydarzeniu. Działania projektu będą organizowane we współpracy z partnerem projektu. Do realizacji projektu zostanie powołany polsko-czeski zespół doświadczonych pracowników naszych sekretariatów.
8. Projekt „Poznajemy Euroregion Glacensis”
Głównym celem projektu własnego realizowanego w ramach FM jest budowanie poczucia przynależności mieszkańców EG do obszaru pogranicza, który zamieszkują poprzez działania przyczyniające się do poznania wspólnego obszaru. Wycieczki poznawcze będą atrakcyjną i efektywną formą poznania EG – umożliwią nawiązanie bezpośredniego kontaktu ze środowiskiem lokalnym jak również z życiem społeczno-gospodarczym i kulturalnym regionu pogranicza. Trasy wycieczkowe zostaną tak opracowane aby były dostępne dla wszystkich mieszkańców EG (również najmłodszych i seniorów). W atrakcyjny sposób zaprezentujemy mieszkańcom zabytki, historię i piękno krajobrazu obszaru Euroregionu Glacensis co przyczyni się do budowania przynależności do obszaru poganiacza, wzmocnienia wspólnej tożsamości, znoszenia barier mentalnych i społecznych oraz wzmocnienia integracji na poziomie lokalnym. Wspólna realizacja projektu skierowanego do wszystkich mieszkańców Euroregionu Glacensis wzmocni pozytywny wizerunek polsko-czeskiego partnerstwa na pograniczu.
9. Projekt „Wspólne koncertowanie w Euroregionie Glacensis”
Głównym celem kolejnego projektu realizowanego w ramach FM jest integracja społeczna, odbudowanie relacji transgranicznych i przywrócenie mieszkańcom EG świadomości przynależności do obszaru pogranicza. Celem projektu jest również promocja partnerstwa polsko-czeskiego jako głównego narzędzia kreującego relacje transgraniczne. Partnerzy wspólnie zorganizują dwa wydarzenia transgraniczne skierowane do społeczności pogranicza. W ramach koncertów zaprezentują się artyści z obszaru EG. Wspólna organizacja wydarzeń i wzajemna promocja umocni relacje partnerskie. W trakcie wspólnego zwiedzania miast partnerskich (Kłodzka i Rychnova) członkowie naszych stowarzyszeń poznają miasto partnerskie jego zabytki i historię. Uczestnicy zwiedzania zintegrują się, nawiążą nowe relacje, pokonają bariery językowe i podejmą rozmowy dotyczące realizacji wspólnych inicjatyw transgranicznych.
10. Projekt „25 lat Euroregionu Glacensis”
Projekt będzie realizowany z FM jest to projekt typu A, parterem Wiodącym jest polska część Euroregionu Glacensis. Głównym tematem konferencji będzie podsumowanie dotychczasowych sukcesów i wsparcie dalszego rozwoju polsko-czeskiej współpracy na pograniczu. 2021 rok jest dla Euroregionu Glacensis 25. rokiem jego istnienia w roli inicjatora i „lokomotywy” polsko-czeskiej współpracy. Rocznicowa konferencja będzie wyjątkowym czasem, aby zidentyfikować i podsumować efekty osiągnięte w ramach wzajemnej współpracy w minionych latach, będzie to także okazja do wyróżnienia najlepszych dotychczasowych przedsięwzięć podjętych na polu współpracy transgranicznej, podsumowania najlepszych partnerstw oraz podziękowania osobom, które w największym stopniu przyczyniły się do rozwoju współpracy w minionym okresie. Wydarzenie będzie dwudniowe. Pierwszy dzień poświęcony będzie prezentacji minionego 25-lecia współpracy transgranicznej, podsumowaniu dotychczasowych sukcesów. Będzie to także okazja do wyróżnienia najlepszych dotychczasowych przedsięwzięć podjętych na polu współpracy transgranicznej oraz podziękowania osobom, które w największym stopniu przyczyniły się do rozwoju współpracy w minionym okresie. Podczas 2 dnia wydarzenia zostanie zorganizowana wizyta studyjna, w ramach której chcemy pokazać uczestnikom atrakcje EG oraz inwestycje, które zostały zrobione dzięki współpracy transgranicznej. Będą to także przykłady dobrych praktyk zrealizowane dzięki Funduszowi Mikroprojektów oraz dużych projektów Programu Interreg V-A.
11. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM
W dniu 15 września 2015 roku na Śnieżce powołano Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM z ograniczoną odpowiedzialnością, którego członkiem jest polska i czeska część Euroregion Glacensis, polska i czeska cześć Euroregionu Nysa, Województwo Dolnośląskie, Kraj Kralovohradecki, Liberecki, Ołomuniecki i Pardubicki. Celem polsko-czeskiego ugrupowania Novum jest przede wszystkim rozwój współpracy w obszarach turystyki, kultury, edukacji, ochrony zdrowia i transportu. Jest to czwarty tego typu podmiot działający na terenie Polski, ale pierwszy łączący Dolny Śląsk i kraje Republiki Czeskiej. W 2021 roku Stowarzyszenie będzie uczestniczyło w pracach EUWT NOVUM z o.o.
12. Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska
W 2019 roku Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis przystąpiło do Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska. W 2021 roku Stowarzyszenie będzie uczestniczyło w pracach Stowarzyszenia.
13. Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska
W 2021 roku Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis będzie uczestniczyło w pracach Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, którego członkiem jest pan Czesław Kręcichwost prezes Zarządu Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis. Zastępcą jest pani Bernadeta Tambor – sekretarz Euroregionu Glacensis, dyrektor Biura SGPEG. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis będzie pomagało w poszukiwaniu partnerów czeskich.

- Dziękuję za spotkanie, za rozmowę i oby nam się darzyło w tym może już zwyczajnym 2021 roku.
Na zdjęciach:
1. Posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis w Kudowie-Zdroju.
2. Wizyta przedstawicieli Euroregionu Glacensis w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Złotym Stoku.
3. Wspólny wyjazd studyjny polskich i czeskich Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów będących członkami Euroregionu Glacensis do Euroregionu Beskidy.
4. Wydawnictwo prezentujące Euroregion Glacensis pn. „Euroregion Glacensis – kraina niezwykłej przyrody i historii“.

Wydania: