PETYCJA PRZECIWKO BUDOWIE PRZEKAŹNIKA TELEFONII KOMÓRKOWEJ W STAREJ MORAWIE PRZY DRODZE DO KLETNA, GMINA STRONIE ŚLĄSKIE. NA TERENIE DZIAŁKI 020813_5.0014.136

Autor: 
inf.wł.

1500 ZEBRANYCH PODPISÓW – PROTEST PRZECIWKO BUDOWIE MASZTU TELEFONII KOMÓRKOWEJ PLAY W STAREJ MORAWIE.
Mieszkańcy i przyjaciele wsi Stara Morawa i Kletno – Masyw Śnieżnika, w Gminie Stronie Śląskie

Do Starostwa Powiatowego w Kłodzku
Stara Morawa, 14 września 2020

PLAY to nazwa operatora telefonii komórkowej realizującego w sercu malowniczo położonej Starej Morawy, przy samej trasie do Jaskini Niedźwiedziej i na Śnieżnik, inwestycję budowy wieży przekaźnikowej. PLAY znaczy w języku angielskim “bawić się/zabawiać się”. Tam jednak gdzie zaczyna się bezczeszczenie dobra i dziedzictwa kulturowego poprzez stawianie blisko 60 metrów wysokości mierzącej wieży przekaźnikowej w bezpośrednim 60 metrowym sąsiedztwie zabytkowej bryły unikalnego historycznie i architektonicznie obiektu ujętego w państwowym rejestrze zabytków zabawa nie tyle się kończy co zaczyna się prawdziwa tragedia, do której nie wolno pod żadnym pozorem i warunkiem dopuścić.
Formę wyjątkowej perfidii przybierają skandaliczne okoliczności towarzyszące przedsięwzięciu: dnia 10.09.2020 znienacka zaczęto koparką przygotowywać wykop pod wieżę telefonii komórkowej bez poprzedzenia tego jakąkolwiek informacją o planowanej inwestycji ani na szczeblu gminnym, ani miejscowych decydentów i gestorów, ani mieszkańców wsi Stara Morawa i Kletno. W ten sposób podstępnie i z premedytacja dąży się do postawienia opinii publicznej i mieszkańców przed faktem dokonanym.
Nie ma i nie może być na to przyzwolenia.
My, niżej podpisani mieszkańcy i przyjaciele wsi Stara Morawa i Kletno, protestujemy przeciwko budowie masztu ze stacją nadawczo-odbiorczą telefonii komórkowej przy trasie Stronie Śląskie – Kletno we wsi Stara Morawa – identyfikator działki 020813_5.0014.136 – w sąsiedztwie zabytkowego Wapiennika Łaskawy Kamien i żądamy anulowania zezwolenia na budowę 47/XIV/B/2020.
Niniejszy protest i żądania motywujemy tym, że decyzja ta została podjęta bez konsultacji z mieszkańcami, a nawet bez ich wiedzy, a także tym, że jest sprzeczna z szeroko pojętymi normami zagospodarowania miejsc o walorach przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych takich jak rejon wsi Stara Morawa.
Od wielu lat żyjemy w miejscu objętym zaostrzonymi rygorami ochrony przyrody i krajobrazu, tj. Śnieżnickim Parku Krajobrazowym wraz z otuliną oraz na obszarze Natura 2000. Z jednej strony są to ograniczenia, z drugiej jednak to zbiór przepisów i wytycznych, które powinny gwarantować określone wysokie standardy zamieszkiwania i prowadzenia stosownych działalności gospodarczych, w tym obiektów noclegowych i gastronomicznych, muzeów, skansenów itp. Te standardy dotyczą o wiele większego niż w większości kraju poszanowania dzikiej przyrody, historii oraz krajobrazu, tak w rozumieniu przyrodniczym, co kulturowym. Gdzie bowiem oczekiwać restrykcji w przekształcaniu krajobrazu inwazyjnymi formami zabudowy dewastującymi również bezpośrednią okolicę zabytku jeżeli nie w parku krajobrazowym!? Niestety, w przypadku rzeczonej decyzji te standardy zostały bezwzględnie pogwałcone. Budowany maszt nie tylko zakłóci krajobraz północno-wschodniej części Masywu Śnieżnika i północno-zachodniej części Gór Bialskich wraz z rozdzielającą je doliną, ale także zniszczy koloryt wyjątkowego miejsca, jakim jest zabytek Wapiennik Łaskawy Kamień. Konstrukcja powstaje zaledwie około 25 metrów od granicy terenu rekreacyjnego (w tym ogród japoński), będącego elementem składowym Wapiennika Łaskawy Kamień (wapiennik typu Rumforda) z siedliskiem nietoperzy Podkowców Małych. Zabytek ten został z wielkim trudem i życiowym poświęceniem uratowany w 1978 r. przez artystę grafika i pedagoga akademickiego prof. Jacka M. Rybczyńskiego. Obiekt ratowany był przez niego na przestrzeni blisko 40 lat. Mieszczą się w nim wyjątkowe w skali kraju historyczne pracownie grafiki artystycznej, a sam wapiennik stanowi atrakcję turystyczną, tak w sensie krajoznawczym, co kulturowym. Decyzja Starostwa, zezwalająca na budowę rzeczonego masztu, niszczy walory turystyczne i krajobrazowe tego miejsca. Turyści nie bedą odwiedzać ani Wapiennika Łaskawy Kamień, ani Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, aby wypoczywać w cieniu kolejnego masztu.
Rzeczona decyzja została wydana bez wiedzy mieszkańców. O budowie dowiedzieliśmy się widząc maszyny budowlane, szykowane do pracy. Jest to w naszym uznaniu dalekim pogwałceniem norm współżycia społecznego i zasad samorządnego zarządzania. Nie dano nam szansy wziąć udział w konsultacjach społecznych. Dla przykładu, konsultacje z lokalną społecznością były prowadzone przed zezwoleniem na budowę podobnego masztu w rejonie wsi Droszków i Jaszkowa Górna. W ich ramach odbyły się co najmniej dwa spotkania władz samorządowych z zainteresowanymi mieszkańcami w tym bądź w zeszłym roku. Tymczasem wobec nas i wielu miłośników tych stron działa się z zaskoczenia i bez szacunku. Oczekujemy, że władze samorządowe naprawią niezwłocznie te błędy.
1500 ZEBRANYCH PODPISÓW

Wydania: