Działania Zarządu zgodne z prawem – potwierdza Prokuratura Okręgowa w Opolu

Autor: 
inf. Starostwo Powiatowe

Szanowni Mieszkańcy Powiatu Kłodzkiego,
Zarząd Powiatu Kłodzkiego informuje, że delegowany Prokurator Rejonowy w Opolu dnia 6 października 2020 r. wydał postanowienie o umorzeniu śledztwa w sprawie domniemanego przekroczenia uprawnień i działanie na szkodę dla interesu publicznego i prywatnego przez członków Zarządu Powiatu Kłodzkiego i Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku oraz w sprawie wyrządzenia przez członków zarządu zarządzanemu powiatowi szkody majątkowej w wielkich rozmiarach.
Ocenie prokuratora w szczególności podlegały pod względem zgodności z prawem działania prawne i faktyczne Starosty Kłodzkiego i Wicestarosty, jakie podjęli w związku ze skutecznie przeprowadzoną w dniu 9. stycznia 2020 r. ewakuacją wszystkich mieszkańców z budynku Domu Pomocy Społecznej w Szczytnej w likwidacji przy ul. Zamkowej nr 8, a także przesłanki, jakimi kierował się Zarząd Powiatu przy zawarciu umowy poddzierżawy tej nieruchomości, następnie rozwiązanej bez wypowiedzenia w marcu 2020 r.
Postępowanie prokuratorskie wszczęto z urzędu w wyniku złożenia zawiadomienia przez radną Powiatu Kłodzkiego wywodzącą się z opozycyjnego Klubu PiS – Panią Krystynę Śliwińską.
Radna w swoim zawiadomieniu zarzuciła Staroście Kłodzkiemu i Wicestaroście przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków, w wyniku czego miała zostać wyrządzona szkoda majątkowa Powiatowi Kłodzkiemu, oraz zarzuciła Komendantowi PSP w Kłodzku zawinione uchybienia w zakresie procedowania nad decyzją zakazującą wykorzystywanie budynku DPS w Szczytnej w likwidacji na prowadzenie tej placówki.
Zważywszy na złożony i skomplikowany charakter sprawy likwidacji DPS-u w Szczytnej i następnie ewakuacji jego mieszkańców, Zarząd Powiatu Kłodzkiego nie szczędził wysiłku i dołożył maksymalnej staranności, by podjęte decyzje, choć niełatwe i wrażliwe społecznie, były racjonalne i zgodne z obowiązującym prawem.
Umorzenie śledztwa utwierdza nas w przekonaniu, że Zarząd Powiatu dobrze wykonał swoje obowiązki, zaś uporczywe oskarżanie go o szkodliwe działanie w tej sprawie okazało się bezpodstawne, co znalazło wyraz w treści obszernego 25-stronicowego uzasadnienia postanowienia o umorzeniu śledztwa.
Jako Zarząd, na przyszłość prosimy o większe zaufanie do jakości naszej pracy. Zawsze jesteśmy gotowi na krytykę, choć wolimy, aby była ona konstruktywna, poparta konkretnymi argumentami, choćby z dziedziny obowiązującego prawa, nie zaś krytyka zbudowana wyłącznie na luźnej, całkowicie swobodnej i często błędnej ocenie danej problematyki.

Wydania: