RADA MIEJSKA w Bystrzycy Kłodzkiej USTALIŁA NOWE OPŁATY ZA ODPADY

Autor: 
na podstawie strony: www.bystrzycaklodzka.pl

Szanowni Państwo, od 1 stycznia 2020 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi. Od nowego roku wszyscy będziemy mieli obowiązek segregowania odpadów komunalnych.
CO NAS CZEKA Z NOWYM ROKIEM?
1. Od 1 stycznia 2020 r. każdy ma obowiązek prowadzić selektywną zbiórkę odpadów. Za jej brak – zgodnie z ustawą – stosowana będzie podwyższona opłata.
2. Odpady teraz będziemy segregować na pięć frakcji, zamiast dotychczasowych trzech. W tej sytuacji zastosuje się wiele różnokolorowych worków/ pojemników na gromadzenie odpadów:
- niebieski – na papier, w tym tektury, - żółty – na metale i tworzywa sztuczne, - zielony – na szkło, - brązowy – na bioodpady, - czarny – na niesegregowane zmieszane odpady komunalne – stopniowo wypierający ten o kolorze niebieskim.
W ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mieszkańcy będą otrzymywali worki do segregacji odpadów. Właściciele nieruchomości, które dołączą do systemu po 1 stycznia 2020 r., pojemniki na odpady komunalne będą musieli zakupić we własnym zakresie.
3. Właściciele domów jednorodzinnych mogą ponownie zadeklarować prowadzenie kompostownika przydomowego i w takim przypadku ponosić niższe stawki „opłaty śmieciowej” – 20,00 zł od 1 osoby. Należy wówczas – nie wcześniej jednak jak po 1 stycznia 2020 r. – złożyć nową deklarację o wys. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zaznaczając wyposażenie nieruchomości w kompostownik przydomowy. Takie osoby nie będą wówczas otrzymywały worków na odpady biodegradowalne.
4. Od nowego roku odbiór odpadów będzie odbywać się zgodnie z harmonogramem wcześniej podanym do publicznej wiadomości przez Zakład Usług Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej.
5. Zmiany ustawowe obejmą również przedsiębiorców, ponieważ na mocy ustawy prowadzący działalność gospodarczą mogą sami podejmować decyzję co do odbioru odpadów i wybrać firmę odbierającą odpady komunalne. Przedsiębiorcy mają obowiązek udokumentowania powyższego faktu z firmą odbierającą odpady komunalne w formie umowy. Może to być Zakład Usług Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej sp. z o.o. lub inna firma wpisana do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez gminę. Wykaz i dane firm wpisanych do Rejestru jest dostępny na stronie inter.: www.bystrzycaklodzka.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce Procedury, Środowisko i Rolnictwo.
6. Na obszarze miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2020 r. będzie wynosić: 26.00 zł od 1 osoby za segregowane odpady komunalne.
Powyższe zmiany w gospodarowaniu odpadami komunalnymi są wynikiem zmian ustawowych, do których gmina musi się dostosować. Równocześnie informujemy, że opłaty zebrane w ramach gospodarki odpadami nie mogą być przeznaczone na inny cel, aniżeli prowadzenie tej gospodarki.
Informacje związane z gospodarką odpadami na terenie miasta i gminy można uzyskać w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Urzędu Miasta i Gminy, Mały Rynek 1, Bystrzyca Kłodzka, tel. 74 81 13 731 oraz na stronie internetowej www.bystrzyca-klodzka.pl
UWAGA! Nowe wzory deklaracji, dotyczące segregacji odpadów będą dostępne po Nowym Roku w Biurze Obsługi Klientów w ratuszu, pl. Wolności 1 w Bystrzycy Kłodzkiej.
***
Stawka ryczałtowa za gospodarkę odpadami komunalnymi w odniesieniu do domków letniskowych lub innych nieruchomości rekreacyjnych użytkowanych przez część roku wyniesie 169,00 zł rocznie, zamiast dotychczasowej kwoty 182,00 zł. Natomiast w przypadku użytkowania przez właściciela / zarządcę kilku domków lub kilku nieruchomości tego typu – 169 zł rocznie x liczba domków. W przypadku, gdy w obiektach nie będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów – opłata wyniesie 338 zł rocznie. Opłata podwyższona jest regulacją ustawową, która zakreśla tę opłatę na poziomie minimum dwukrotności do maksymalnie czterokrotności. W gminie bystrzyckiej ustalono ją na poziomie najniższym, tj. dwukrotności opłaty za zbiórkę selektywną.
Przyjęta uchwała określa, że należność za odbiór odpadów z takich domków lub nieruchomości musi być uregulowana do 15 marca jednorazowo w kasie Urzędu Miasta i Gminy w bystrzyckim ratuszu lub przelewem na konto gminy.
Wobec faktu, że ustawa dotycząca gospodarowania odpadami komunalnymi wprowadza z dniem 1 stycznia 2020 r. obowiązek segregowania odpadów, Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej uchwaliła, że stawka opłaty od 1 mieszkańca wyniesie 26,00 zł miesięcznie. W przypadku, gdy przy segregacji wykorzystuje on kompostownik do biodegradacji odpadów – 20,00 zł miesięcznie. Osoby, które w dalszym ciągu będą odstawiać odpady bez ich segregacji zapłacą – zgodnie z regulacją ustawową podwyższoną dwukrotnie stawkę jak za odpady zbierane selektywnie czyli po 52 zł miesięcznie w przeliczeniu na mieszkańca.
Zgodnie z ustawą, zwiększa się częstotliwość odbioru odpadów pomiędzy 1 kwietnia a 31 października: - w przypadku odpadów pozostałych po segregacji (zmieszanych) nie rzadziej jak 1 x w tygodniu; - zwiększa się częstotliwość odbioru na 1 x tygodniowo z zabudowy wielolokalowej; - i 1 x na 2 tygodnie z budynków mieszkalnych 1-rodzinnych.
Do 10. dnia każdego miesiąca poprzez deklarację należy poinformować Urząd Miasta i Gminy w Bystrzycy Kł. Biuro Obsługi Klienta – o indywidualnych decyzjach co do sposobu gromadzenia odpadów komunalnych. Natomiast osoby, które dopiero co zamieszkają w swoich domach / lokalach bądź po raz pierwszy wytworzą odpady, o tym fakcie powinny powiadomić UMiG w ciągu 14 dni.

Wydania: