O OCHRONIE PRZECIWPOWODZIOWEJ w Długopolu-Zdroju

Autor: 
inf. za www.bystrzycaklodzka.pl

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie pod wpływem protestów społecznych całkowicie odeszło od pierwotnego projektu wybudowania na Ziemi Kłodzkiej dużych zbiorników przeciwpowodziowych. Podczas spotkania konsultacyjnego w Długopolu-Zdroju, które od-było się 4 grudnia ub.r., ten fakt został potwierdzony. Przedstawiciele PGW WP – RZGW zaprezentowali zebranym najnowsze założenia projektowe. Nowy projekt kładzie akcent na tzw. bierną ochronę, co wiąże się z podjęciem szeregu prac mających doprowadzić do spowolnienia nurtu rzek i potoków. Do grudnia 2022 r. będzie realizowany pierwszy etap przedsięwzięcia, obejmujący wyłącznie odcinki rzek i potoków na terenach zurbanizowanych. Jednym z nich jest właśnie Długopole-Zdrój. Na odcinku około 400 mb. Nysy Kłodzkiej wzmocni się mur oporowy od strony skarpy, przebuduje stopnie wodne, usunie nanos z koryta rzeki. Tam, gdzie zajdzie taka potrzeba, zastosuje się kamienne szykany albo tzw. prosa, czyli głębiny oraz bystrza spowalniające przepływ wody. Znaczące były głosy dyskutantów, m.in. wiceburmistrz B. Hucaluk-Szpanier zasugerowała, by zwrócić uwagę na te odcinki rzeki, które są też istotne dla interesu gminy, np. zakola, przy których przebiegają drogi gminne czy urządzenia infrastrukturalne narażone na podtopienia lub zalania podczas wyższego stanu wód, a sekretarz gminy T. Zieliński zwrócił uwagę na dopływy Nysy Kłodzkiej, takie jak: Bystrzyca, Pławna czy Porębnik również wymagające uporządkowania po powodzi z roku 1997. Wiadomo, że PGW ujmie wśród zadań w Długopolu-Zdroju przedłużenie muru oporowego rzeki w sąsiedztwie Dworu Elizy, aby uchronić ten hotel przed zalewami.
Zainteresowani przedsięwzięciami PGW Wody Polskie mogą zapoznać się z nimi na stronie internetowej: www.powodz.gov.pl lub www.wroclaw.wo-dy.gov.pl (zakładka: Stop powodzi), także www.mapy.isok.gov.pl

Wydania: