Helikon - Literacka Polanica

Autor: 
Walentyna Anna Kubik
helik.jpg

*PLENEROWA POEZJA HELIKONU
Klub literacki HELIKON został zaproszony na plenerowe spotkanie poetyckie przez sympatyków klubu, państwa Barbarę i Marka Witułów w Polanicy-Zdroju.
W uroczym ogrodzie, gospodarze przygotowali wspaniałe ognisko, grill ze smakołykami oraz podkładem muzycznym do wierszy. Poeci przybyli, niestety wraz z deszczem. Spotkanie poetycko-muzyczne przeniesiono zatem pod dach gościnnych progów Państwa Witułów. Poeci prezentowali swoje wiersze w nastroju lirycznym z muzyką w tle i przy akompaniamencie deszczu, który wreszcie ustąpił przepięknej, malowniczej i ogromnej tęczy na błękicie nieba. Były też fraszki, które dodały pikanterii spotkaniu.
Oprócz poezji poruszono również temat konkursów literackich ogłoszonych dla poetów i tych Państwa, którzy zechcą napisać fraszkę lub wiersz o Polanicy. Omawiany był też zbliżający się jubileusz trzeciej rocznicy powstania Klubu Literackiego HELIKON. Poeci bardzo serdecznie dziękują przemiłym Gospodarzom za wspaniałe przyjęcie, za pyszności i przemiłą ciepłą atmosferę, którą stworzyli.

*NOWA KSIĄŻKA W HELIKONIE
W przygotowaniu debiutancka książka poetki Grażyny Pachołek z Klubu Literackiego HELIKON pt. TAKA JESTEM. Książka traktuje o człowieku, wiele w niej filozoficznych przemyśleń w postaci poetyckiej. Autorka dzieli się z czytelnikiem swoimi spostrzeżeniami w delikatnej szacie przeżywania – tęsknoty, wspomnień minionych chwil w zestawieniu trafnych realiów życia. Wkrótce pierwszy egzemplarz trafi do rąk czytelnika.

*TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW POLANICY, KLUB LITERACKI HELIKON OGŁASZA KONKURS LITERACKI „O LAUR POLANICKIEGO ANIOŁA”
REGULAMIN KONKURSU na krótką formę poetycką o Polanicy-Zdroju
1. Celem konkursu jest zgromadzenie krótkich form poetyckich, które mogłyby zostać wykorzystane w promocji Polanicy-Zdroju i kształtowaniu jej wizerunku.
2. Konkurs ma charakter otwarty, może w nim wziąć udział każda osoba.
3. Udział w Konkursie polega na dostarczeniu na ręce organizatorów zestawu trzech utworów o charakterze krótkich form poetyckich, takich jak: fraszki, limeryki, wiersze o tematyce związanej z Polanicą.
4. Uczestnicy konkursu składają tylko jeden, opatrzony godłem słownym, zestaw trzech utworów w języku polskim.
5. Do zestawu należy dołączyć podpisaną tym samym godłem, zaklejoną kopertę zawierającą dane osobowe autora: imię i nazwisko, adres, telefon, email.
6. Prace należy nadsyłać na adres: Zarząd Towarzystwa Miłośników Polanicy, 57-320, Polanica-Zdrój, ul. Zdrojowa 13 z dopiskiem „KONKURS LITERACKI O LAUR POLANICKIEGO ANIOŁA”, można też złożyć prace osobiście. Prace należy nadsyłać (lub dostarczyć osobiście) do organizatora do dnia 30 września 2019 roku.
7. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w październiku 2019 roku, a Jury powołane przez Organizatora przyzna nagrody rzeczowe i wyróżnienia.
8. Nagrody nie będą wysyłane pocztą, należy odebrać je osobiście w siedzibie Organizatora lub podczas uroczystego ogłoszenia wyników, które odbędzie się w Polanicy-Zdroju w październiku 2019 roku (laureaci zostaną powiadomieni).
9. Postanowienia końcowe: a) Osoby przystępujące do konkursu wyrażają zgodę na publikowanie i przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby związane z przebiegiem i promocją konkursu, w myśl ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr.133/97 poz.883. Organizator
zastrzega sobie również prawo do sporządzenia dokumentacji fotograficznej i filmowej w celach promocyjnych. b) Nadesłanie wierszy na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem uczestnika, że akceptuje postanowienia regulaminu, jest autorem zgłoszonych wierszy, nie narusza majątkowych praw autorskich osób trzecich. c) Organizatorzy nie zwracają prac przesłanych na konkurs i zastrzegają sobie
prawo do publikowania nagrodzonych i wyróżnionych wierszy w antologii pokonkursowej, mediach i materiałach promocyjnych, bez honorarium autorskiego. d) Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne. e) Sprawy nieobjęte regulaminem oraz sporne rozstrzyga organizator Konkursu.

*Poezja – Agata Bień-Sadowska
„Miasto 44”
Koleżanka zaprosiła mnie na film
Wzbraniałam się z całych sił
Ale ona, że niestety
że kupiła już bilety
Poszłam. Masakra. Giwery krach
Mam w swoich oczach ojca strach
gdy patrzył jak rodzice i młodszy brat
osuwają się martwi pod murem domu
który wciąż stoi na Żoliborzu
Ojciec przekroczył granicę bólu i łez
Mnie nauczył kochać ludzi - wrogów i oprawców też
Jego głos - pod gruzami krzyk
Zostałam bezbronna na placu pełnym noży i krwi

Gdy
Gdy wspomnę Ciebie
drżą mi usta
wzruszenia pierwszy znak
Gdy spotkam Ciebie
głowa pusta
myśl spłoszona sarna
nie znajduje słów
Gdy odchodzisz
na stopach żal
przydrożny kurz

Wydania: