Na ile potrzebny jest nam Euroregion Glacensis

Autor: 
Mirosław Awiżeń
e1.jpg
mapa.jpg

Euroregion Glacensis powstał 5. grudnia 1996 roku na podstawie umowy o współpracy pomiędzy polskim i czeskim stowarzyszeniem. Polskę w Eurorergionie Glacensis reprezentuje Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis z siedzibą w Kłodzku a czeską część Euroregionu Glacensis reprezentuje Euroregion Pomezi Čech Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis z siedzibą w Rychnovie nad Kněžnou.
Na ile potrzebny jest nam Euroregion Glacensis? Niech na to pytanie odpowiedzi udzieli cel istnienia Euroregionu Glacensis:
„celem Euroregionu jest wspieranie i podejmowanie polsko–czeskiej współpracy transgranicznej oraz rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny obu części euroregionu”.
Członkami polskiej części Euroregionu jest 35 gmin i 3 powiaty. Po czeskiej stronie to 107 miast i gmin oraz 3 kraje (województwa - przyp. red.) I cele postawione przed Euroregionem są realizowane konsekwentnie.
Jestem przekonany, że bez Euroregionu Glacensis nie osiągnęlibyśmy takiego stopnia współpracy z naszymi sąsiadami na wszystkich, wcześniej wymienionych polach. Nasze narody oddolnie zdecydowały o naprawdę sąsiedzkich stosunkach a nie – jak to było przed laty – „z przyjaźnią zadeklarowaną odgórnie i niechęcią do siebie „na dole”.

To tyle. A teraz przejdźmy do podsumowania działań Euroregionu Glacensis za ubiegły rok (lata) i projektów na rok przyszły (i do końca tego „rozdania” w Unii Europejskiej).
- 12.06 2019 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze w Wambierzycach połączone z absolutorium dla Zarządu polskiej części Euroregionu Glacensis, podczas którego przedstawiono sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis w 2018 roku i założenia działalności Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis w 2019 roku.
Zarządowi udzielono absolutorium, a teraz postaram się Państwu podać wyniki działalności Zarządu w 2018 roku z zaznaczeniem, że praca polega na ciągłości działań, które są obliczone na lata. Zatem na wyniki roku 2018 należy patrzeć z perspektywy kolejnych lat. Ważnym jest, aby każde działanie zapewniało trwałość realizowanych projektów. Tę trwałość wyznaczono na 5 lat od zakończenia ich realizacji.
Beneficjenci funduszy z Unii Europejskiej muszą mieć świadomość, że na projektach realizowanych w ramach Euroregionu Glacensis się „nie zarabia”. Wszystkie działania refundowane przez Unię Europejską to działania „pro publico bono”.
Kwoty, którymi dysponuje Euroregion Glacensis nie są małe, np. realizowany od 2016 r. projekt parasolowy: Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis to kwota do wykorzystania 11 mln 922 tys. 490 EUR, z czego dla beneficjentów strony polskiej jest 5 mln EUR, a dla czeskiej 5 mln 134 tys. 117 EUR. Kwotę, którą może otrzymać beneficjent mieści się od 2 tys. do 20-30 tys. EUR.
Trzeba tu koniecznie dodać, że beneficjentem mogą być samorządy, szkoły, straże pożarne, organizacje pozarządowe, ... co oznacza, że o środki i pomoc finansową może starać się każdy obywatel po obu stronach granicy. Maksymalna dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% całkowitych wydatków projektu.
Do 2019 roku podpisano 76 umów.
Od lipca 2017 roku realizowany jest program pn. Promocja współpracy w Euroregionie Glacensis, której partnerem wiodącym jest strona polska. Głównym celem jest zwiększenie intensywności współpracy instytucji i społeczności w rejonie przygranicznym, np. promocja produktów regionalnych od 2017 roku, a od 2018 roku promocja atrakcji turystycznych o znaczeniu transgranicznym. W ramach projektu mieści się również popularyzacja języka polskiego i czeskiego oraz poznawanie kultury obydwu narodów – również w szkołach podstawowych. Czyli działanie długofalowe, mające na celu rozwijanie więzi sąsiedzkich przez dorastające pokolenia.
Umiejętność porozumiewania się bez pośredników, to otwarta droga do wspólnych działań, tak gospodarczy jak i kulturalnych. Jesteśmy w Europie!
Warto zaznaczyć, że praca Euroregionu Glacensis ze strony polskiej doczekała się uznania w postaci otrzymania Dolnośląskiego Klucza Sukcesu w kategorii wyróżnienie specjalne.
A co na przyszłość?
Oczywiście – ciąg dalszy rozpoczętych działań, i tak: promocja współpracy transgranicznej w Europie poprzez Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM z ograniczoną odpowiedzialnością, którego członkiem jest polska i czeska część Euroregionu Glacensis, polska i czeska część Euroregionu Nysa, Województwo Dolnośląskie, Kraj Kralovohradecki, Liberecki, Ołomuniecki i Pardubicki. Celem polsko-czeskiego ugrupowania NOVUM jest przede wszystkim rozwój współpracy w obszarach turystyki, kultury, edukacji i transportu.
Nie sposób wymienić szczegółowo wszystkich działań Euroregionu Glacensis, ale w ramach projektu Euroregion Glacensis w mapach mam przed sobą mapę pięknie wydaną i jakże dobrze opracowaną, czyli na dzisiaj, kompedium wiedzy o naszym Euroregionie, która znajdzie się w urzędach miast, gmin, powiatów, w bibliotekach, szkołach i muzeach. W ramach tego projektu został wydany również atlas map historycznych Euroregionu Glacensis. To naprawdę ciekawe i wartościowe pozycje.

Wydania: