„Na granicy na krawędzi”/„Na hranici na hraně”- kolejne środki unijne dla Gminy Bystrzyca Kłodzka

Autor: 
Ewa Koczergo – koordynator projektu

Decyzją Komitetu Monitorującego projekt pn. „Na granicy na krawędzi”/„Na hranici na hraně”, został zarekomendowany do dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020. Wartość zarekomendowanego do dofinansowania projektu wynosi 817 594,00 euro, z tego wartość projektu po stronie Gminy Bystrzyca Kłodzka wynosi 574 424,41 euro. Poziom dofinansowania to 85% wydatków kwalifikowalnych. Partnerami projektowymi są gminy Moravská Třebová, Dolni Morava i Bystrzyca Kłodzka
Celem projektu jest stworzenie niecodziennego produktu turystycznego dla specyficznej grupy docelowej aktywnych sportowców – rowerzystów MTB, dla których skorzystanie z produktu będzie stanowiło ciekawą możliwość poznania pięknej przyrody i osiedlenia się na granicy Czech, Moraw i Polski.
Oferowany produkt ma stanowić wyzwanie w postaci wyczynu sportowego w miejscach „na końcu świata”, na granicy państw, języków, gór i równin, na granicy sił i odwagi, po prostu „na krawędzi”.
Realizacja zakładanych w projekcie działań sprzyjać ma zwiększeniu odwiedzalności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych pogranicza. Celem projektu jest także stworzenie nowych możliwości pracy i korzyści ekonomicznych w obszarze usług, a także poprawienie zaplecza regionu o nową infrastrukturę, która zwiększy jego atrakcyjność i ofertę nie tylko dla przyjezdnych, ale również dla jej mieszkańców.
Po stronie polskiej, na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka, w ramach projektu przewidziana jest m.in.:
a) budowa trasy Singletrack w masywie Śnieżnika – 4 km pętla Stronie,
b) rewitalizacja Góry Parkowej w Bystrzycy Kłodzkiej, w tym:
- remont murków oporowych kamiennych,
- remont schodów terenowych,
- remont schodów terenowych i promenady w kierunku kościółka św. Floriana,
- utworzenie ścieżek rowerowych i spacerowych,
- utworzenie ścieżki edukacyjnej,
- rewitalizacja tarasu widokowego,
- instalacja małej architektury
(ławki, balustrady, tablice informacyjno-promocyjne, itp)
- urządzenie zieleni niskiej.
Okres realizacji projektu: 01.09.2019 – 31.10.2021

Wydania: