W kilku zdaniach - Szczytna

Autor: 
Danuta Chmielarz

* Wizytacja.
W dniach 8-9 kwietnia przyjechał do Szczytnej z wizytacją Parafii św. Jana Chrzciciela i Parafii Matki Bożej Królowej Pokoju na Szczytniku – Biskup. Przy okazji odwiedził przedszkole, szkołę, cmentarz. Spotykał się, rozmawiał, wypełnił swoją misję; powitano Go z należytym szacunkiem; na budynku Urzędu Miasta powieszono biało-żółte flagi, przed cmentarzem i na cmentarzu był wyjątkowy porządek. Kierowca Biskupa zaparkował samochód na chodniku, tuż przed bramą wjaz-dową. Po skończonej modlitwie za zmarłych Biskup obdarował przybyłych na spotkanie mieszkańców obrazkami.
Strajk nauczycieli.
W Szczytnej do ogólnopolskiego strajku dołączyli nauczyciele SP im. Orła Białego, nie wszyscy, ale dość duża ich część. - Strajk przebiega spokojnie – zapewniała Dyrektor szkoły – chociaż sytuacja zmienia się codziennie. Jesteśmy przygotowani na opiekę nad uczniami, pomoże nam w tym MOK, Biblioteka Publiczna, Klub Golfowy. Niestrajkujący nauczyciele prowadzą zajęcia, niektórzy są na zwolnieniach lekarskich.
Strajkujących odwiedził także Burmistrz. - Niestety nie będziemy mogli zrekompensować nauczycielom braku wynagrodzenia za strajk z powodu braku odpowiednich przepisów. W tym roku subwencja oświatowa jest mniejsza o 100 tys. zł; do utrzymania placówek oświatowych co roku dodajemy coraz więcej pieniędzy – stwierdził Jerzy Król.
* Nabór kandydatów.
Na ogłoszony w Szczytnej nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze w UMiG zareagowało 11 kandydatek z czterech miejscowości powiatu kłodzkiego. Wszystkie zakwalifikowano do 2. etapu, na rozmowę zgłosiło się 6.
Protokół przeprowadzonego naboru głosi, że wszystkie kandydatki były dobre, ale najlepsza ta, którą wybrała komisja. Znamienne tylko, że wieść gminna głosiła już na dwa dni przed zakończeniem naboru, kto to będzie. I na dodatek miała rację ta wieść gminna.
* Z sesji Rady Miasta.
Najważniejsze zabezpieczenie przeciwpowodziowe.
O tym, że w potokach płynących przez Gminę Szczytna jest w każdym roku mniej wody, że nawet bardzo duże opady nie spowodowały w ostatnich 10 latach nawet wystąpienia jej z brzegów, że wysychają studnie i grozi nam totalny brak wody, wie chyba każdy mieszkaniec gminy.
Dlatego planowana budowa dwóch suchych dużych zbiorników przeciwpowodziowych w Łężycach i przy batorowskiej drodze wydaje się trochę na wyrost. Zbiornik w Łężycach ma powstać na prywatnych uprawianych gruntach, czego obawiają się ich właściciele i w tej sprawie przybyli na sesję, na którą zaproszono osoby z planowaną budową ściśle związane. Rozpoczęcie robót planuje się na jesień 2020 r. a niezbędne dokumenty wykonano w 60-70 procentach. Nie planuje się natomiast prac utrzymaniowych i remontowych na potokach objętych projektami i nie były takowe wykonywane w ostatnich dwóch, a może i trzech latach. Wystarczy spojrzeć na Kamienny Potok, na Bystrzycę Dusznicką i płynące przez Szczytną; i wygląd szpetny i zagrożenie w razie wielkich opadów ogromne. Radni pytali, goście wyjaśniali, jednak nadal w tym temacie więcej pytań niż przekonujących odpowiedzi.

Komisja Rewizyjna bez rewizji.
Miały być na sesji przedstawione przez Komisję Rewizyjną RM informacje z kontroli realizacji uchwał dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi pod względem:
1) ściągalności opłat z tytułu opłaty za odpady komunalne, 2) kosztów pobranych przez firmę wykonującą usługę,
3) ilości wywożonych odpadów za rok 2018, 4) bilans zysków i strat Spółki Usługi Komunalne Sp. z o.o. za 2018 r.
Miały być. Informacja istotna, bo od 1. kwietnia mieszkańcy gminy płacą nowe, bardzo wysokie stawki za odpady komunalne, a w dodatku to nie koniec podwyżek ma być. Wstał więc Przewodniczący KR i stwierdził: komisja nie wnosi żadnych zastrzeżeń. Koniec, kropka. I usiadł. Nikt z obecnych na sali obowiązkowych jej uczestników mających prawo i obowiązek głosu, o nic nie zapytał. Przewodniczący poinformował, że protokół rewizji znajduje się w biurze RM. Zajrzałam i zrozumiałam, dlaczego Przewodniczący go nie przedstawił, chociaż widnieją pod nim podpisy członków komisji.
Dla jasności, protokół jest jawny, może do niego zajrzeć każdy.

Nowy skład osobowy stałych komisji RM.
Powołano nowe składy komisji. I tak: Komisja Rewizyjna: 5.osób, przew. Artur Gazda, Komisja Spraw Społecznych – 5. osób, przew. Paweł Chojnacki, Komisja ds. Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – 5 osób, przew. Jarosław Hara, Komisja ds. Rozwoju Wsi – 4.osoby, przew. Marian Onak, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 7. osób, przew. Beata Rydz. Ustalono także wysokość diet: radny, który jest członkiem co najmniej dwóch komisji, a w jednej z nich jest przewodniczącym, otrzymuje 800 zł; radny, który jest członkiem co najmniej dwu komisji, otrzymuje 750 zł.

*Nowe place rekreacji i zabaw.
Przy ul. Wolności 80, gdzie najpierw powstał oddział przedszkola, potem żłobek zakończono urządzanie placu zabaw dla dzieci, wcześniej powstała tam siłownia zewnętrzna. Oba place są doskonale zabezpieczone, korzystają z nich dzieci i dorośli.

Wydania: