Powołano do życia gminną spółkę Lądeckie Usługi Komunalne Spółka z o.o.

Autor: 
Grzegorz Szczygieł
2_spolka_LUK.jpg

W dniu 28 grudnia 2017 r. aktem założycielskim, w miejsce wygaszanego Zarządu Budynków Komunalnych, została powołana do życia gminna spółka pn. Lądeckie Usługi Komunalne Spółka z o.o. w organizacji, z siedzibą w Lądku-Zdroju. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, w obecności notariusza, otworzył burmistrz Lądka-Zdroju – Roman Kaczmarczyk.
Jedną z pierwszych uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników było powołanie Rady Nadzorczej Spółki, w skład której weszły trzy osoby: pani Krystyna Bobowska, pan Lech Włodarczyk
i pan Wiesław Politewicz. Podczas pierwszego posiedzenia Rady Nad-zorczej wybrany został prezes spółki – został nim pan Jerzy Szymańczyk.
Zmiana formy prawnej dotychczasowego zakładu budżetowego ZBK ma w swym założeniu przede wszystkim umożliwić modernizację przedsiębiorstwa zarządzającego mieniem komunalnym, w tym pozwolić spółce m.in. na sięganie po wsparcie zewnętrzne na planowane inwestycje, bez obciążania budżetu samorządu gminnego.

Wydania: