Deklaracja Sudecka

Autor: 
inf. D. Jakubowski
deklaracja1.jpg

11 grudnia podpisano ważny dokument dla samorządów subregionów – Jeleniogórskiego i Wałbrzyskiego. Mowa o Deklaracji Sudeckiej, która ma przyczynić się do poprawy warunków życia mieszkańców i szybszego rozwoju gospodarczego południa oraz zachodu Dolnego Śląska. Dokument został podpisany przez przedstawicieli 100 samorządów.
Deklaracja jest punktem wyjścia do stworzenia specjalnego programu operacyjnego, dzięki któremu będzie można sięgnąć po środki rządowe i europejskie.
Południe Dolnego Śląska pozostaje
w tyle w stosunku do północy województw. Stąd też idea wspólnych działań, których inicjatorem jest prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej. Wielokrotnie podkreślał on potrzebę wypracowania wspólnego planu, który pozwoli nadrobić istniejące zaległości. Podpisując Deklarację Sudecką samorządy zobowiązały się do pracy nad „Strategią Rozwoju Sudety 2030”.
– Za kilkanaście dni przygotujemy dokumenty do rozpoczęcia tworzenia strategii „Sudety 2020-30” – osobnego dokumentu, który będzie opisywał problemy południa Dolnego Śląska, żebyśmy w ciągu połowy 2018 roku byli gotowi na pójście z tym do rządu w Warszawie, ale i do Brukseli. Uważam, że tempo prac powinno być duże, ale też trzeba mieć świadomość, że to trochę potrwa – mówił R. Szełemej po podpisaniu Deklaracji Sudeckiej dla dziennik.walbrzych.pl.
Michał Piszko, burmistrz Kłodzka, pełni ważna rolę w pracach nad opracowaniem strategii – jest członkiem komitetu sterującego do spraw jej opracowania. (dj)
„DEKLARACJA SUDECKA” W SPRAWIE WSPÓŁPRACY
SAMORZĄDÓW POŁUDNIA I ZACHODU DOLNEGO ŚLĄSKA
DLA POPRAWY WARUNKÓW ROZWOJU
SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO I ŻYCIA MIESZKAŃCÓW
My niżej podpisani, Sygnatariusze „Deklaracji Sudeckiej”, reprezentujący mieszkańców samorządów Przedgórza Sudeckiego i Sudetów, wyrażamy wolę podjęcia wspólnych działań, zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców i szybszego rozwoju gospodarczego tej części Dolnego Śląska. Wykorzystując potencjał społeczno- gospodarczy i bogactwo wszelkich zasobów tego obszaru zobowiązujemy się do rozpoczęcia prac nad stworzeniem wspólnego planu modernizacji i rozwoju zwanego „Strategią Rozwoju Sudety 2030”. Dokument ten będzie podstawą do przygotowania specjalnego Programu Operacyjnego dla tej części Polski.
Celem naszych działań jest uzyskanie do 2030 r. istotnej poprawy w kluczowych dziedzinach wyznaczających tempo rozwoju gospodarczego i społecznego poprzez:
1) likwidację wykluczenia komunikacyjnego - zbudowanie efektywnego przyłączenia do systemu dróg ekspresowych oraz autostrad w Polsce i w Europie (drogi S8, S3, droga krajowa nr 5, łączniki do autostrad, dróg ekspresowych i krajowych); 2) rozwój regionalnego transportu lotniczego w oparciu o istniejące lotniska, 3) poprawę jakości sieci dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych, umożliwiających normalną komunikację wewnątrz obszaru; 4) rewitalizację istniejącej sieci połączeń kolejowych oraz udział w projekcie rozwoju kolei dużych prędkości; 5) rewitalizację fizyczną i społeczną zdegradowanych obszarów regionu; 6) zachowanie i rozwój zasobów dolnośląskich uzdrowisk poprzez ich systematyczne doinwestowanie; 7) rozwój usług turystycznych oraz sektora rolno-spożywczego opartego o zasady produkcji zdrowej żywności; 8) zrównoważony rozwój obszarów miejskich i wiejskich; 9) uzyskanie pełnego dostępu do wody pitnej i sieci kanalizacyjnej wszystkich mieszkańców obszaru; 10) poprawę infrastruktury edukacyjnej, zapewnienie lepszych warunków kształcenia, rozwój szkolnictwa zawodowego i jego dostosowanie do oczekiwań rynku pracy; 11) zapewnienie pełnego bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców; 12) likwidację wszystkich zagrożeń ekologicznych, w tym redukcję niskiej emisji na całym obszarze, ze szczególnym uwzględnieniem gmin o statusie uzdrowisk; 13) rewitalizację materialnego dziedzictwa kulturowego.
Podejmujemy wspólnie działania w celu uczynienia reprezentowanych przez nas samorządów beneficjentami europejskiego systemu wspomagania szczególnych obszarów Unii Europejskiej, dotkniętych negatywnymi procesami społeczno-gospodarczymi i wymagającymi systemowego wsparcia finansowego. Potwierdzamy również wolę współpracy z samorządami całego Dolnego Śląska, Rządem RP i Unią Europejską w celu określenia finansowych narzędzi wsparcia potrzebnych do realizacji „Strategii Rozwoju Sudety 2030”. Stosując zasadę partnerstwa, wzajemnego poszanowania oraz podmiotowości każdej Jednostki Samorządu Terytorialnego, przystępujemy do wspólnej pracy na rzecz osiągnięcia rzeczywistego zrównoważonego rozwoju południa i zachodu Dolnego Śląska. Wszelkie kluczowe decyzje dla realizacji postanowień zawartych w niniejszej deklaracji podejmowane będą przez wszystkich Sygnatariuszy tej inicjatywy w czasie walnych zgromadzeń. Każdy samorząd, który podpisał deklarację uczestnictwa i przyjął w tej sprawie uchwałę, będzie miał przy podejmowaniu decyzji jeden, tak samo ważny głos. Komitet Sterujący wyłoniony przez Sygnatariuszy Deklaracji Sudeckiej stanowi możliwie najszerszą reprezentację wszystkich samorządów południowej i zachodniej części Dolnego Śląska. Jest ciałem jedynie organizującym i przygotowującym decyzje podejmowane przez wszystkich sygnatariuszy. Komitetowi przewodniczy prezydent Miasta Wałbrzych Roman Szełemej.
Obowiązki przewodniczenia niniejszej inicjatywie powierzamy prezydentowi Miasta Wałbrzych – Romanowi Szełemejowi. Bieżącą obsługę pracy samorządów w ramach „Deklaracji Sudeckiej” zapewnia Gmina Wałbrzych.

Wydania: