Obrady Sejmiku Dolnośląskiego w Kłodzku

Autor: 
inf. B. Wojciechowski
sejmik.jpg

28 września br. Kłodzko gościło radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z marszałkiem Cezarym Przybylskim i przewodniczącym Pawłem Wró-blewskim na czele. W auli Arnosta w „Chrobrym” odbyła się 38 sesja Sejmiku, który w naszym województwie odpowiedzialny jest m.in. za gospodarkę regionalną. Celem sesji wyjazdowych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, który na co dzień pracuje we Wrocławiu, jest przede wszystkim przypomnienie mieszkańcom gmin i powiatów o roli i zadaniach sejmiku, a także pokazanie, czym sejmik się zajmuje i jak przebiega jego praca. Trzeba jednak podkreślić, że nie mniej istotne jest tu merytoryczne i wnikliwe zaprezentowanie odwiedzanych miejsc, tak aby wszyscy radni województawa mieli okazję zapoznać się z uwarunkowaniami, potrzebami i planami rozwojowymi poszczególnych regionów.
Podczas sesji w Kłodzku prezentację naszego subregionu przedstawił starosta Maciej Awiżeń. Tematami wiodącymi wystąpienia Starosty Kłodzkiego była sytuacja naszych uzdrowisk, drogi wojewódzkie, kolej strońska oraz rola i miejsce naszego obszaru w województwie. Starosta podkreślił potencjał naszego regionu na wielu płaszczyznach – turystycznej, dotyczącej gospodarki senioralnej, inwestycyjnej, a także współpracy przygranicznej.
Zwrócił uwagę na potrzebę rozwiązań systemowych, które zwiększałyby możliwości inwestycyjne powiatów, tak sprawnych i dobrze zarządzanych jak powiat kłodzki, w uzyskiwaniu zabezpieczenia na wkład własny do kolejnych inwestycji. Przedstawił konkretne propozycje w kwestii dróg, dotyczące zarówno „ósemki”, ale też S3, połączeń lokalnych na całym południowym krańcu województwa czy połączeń transgranicznych. W kwestii 5 kłodzkich uzdrowisk Starosta podniósł temat jakości powietrza i jego skutecznego uzdatniania, co nie jest łatwe do rozwiązania na poziomie lokalnym i również wymaga wdrożenia specjalnego programu.
Starosta zaapelował też o rozważenie powrotu kolei na trasie do Stronia Śląskiego, co mogłoby przyczynić się do zwiększenia ruchu turystycznego, a co za tym idzie – nowych inwestycji w tej branży. Przywrócenie linii 322 przyniosłoby także dodatkowe korzyści dla uzdrowiska Lądek-Długopole, którego właścielem jest samorząd wojewódzki.
Prezentacja starosty Macieja Awiżenia nie tylko wskazała na istotne dla naszego powiatu cele, ale umiejscawiając je w kontekście całego Dolnego Śląska, dała radnym i zarządowi województwa możliwość spojrzenia z innej perspektywy na problemy naszego regionu, a co za tym idzie na podjęcie skutecznych działań.

Wydania: