Biuro Poselskie Moniki Wielichowskiej informuje

Autor: 
M. Wielichowska
wielichowska.jpg

• W sprawie Krajowego Programu Działań na rzecz Równego Traktowania oraz ustawy o równym traktowaniu
W ub.r. Rzecznik Praw Obywatelskich alarmował, że ustawa o równym traktowaniu jest nieskuteczna. Świadczy o tym fakt, że w ciągu pięciu lat od uchwalenia ustawy, na jej podstawie toczyło się w Polsce zaledwie 5 postępowań sądowych. Z badań przeprowadzonych przez RPO wynika, że 85% osób, które doświadczyły dyskryminacji w 2015 r. nie zgłosiło tego faktu żadnej instytucji. Mimo, że Polacy potrafią rozpoznać przejawy dyskryminacji, to nie mają świadomości, że zabrania jej prawo krajowe i międzynarodowe. Duże znaczenie ma również obawa przed retorsjami spowodowanymi zgłoszeniem przypadku dyskryminacji. Polacy nie mają zaufania do organów i instytucji publicznych, a także nie wierzą w skuteczność interwencji. Dlatego konieczne jest podjęcie odpowiednich działań w zakresie wzbudzenia zaufania obywateli do instytucji publicznych, a także zwiększenie świadomości prawnej. W przeciwdziałaniu dyskryminacji kluczowa wydaje się współpraca Rzecznika Praw Obywatelskich i Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania, bowiem na  mocy przyjętej w 2010 roku ustawy równościowej do jego kompetencji należy w szczególności: opracowywanie i opiniowanie projektów ustaw w zakresie równego traktowania; przeprowadzanie analiz i ocen rozwiązań prawnych pod kątem respektowania zasady równego traktowania; podejmowanie działań zmierzających do eliminacji lub ograniczenia skutków powstałych w wy-niku naruszenia zasady równego traktowania. Ponadto w 2016 r. zakończono realizację Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania. Program ten, zgodnie z ustawą, stanowi istotny instrument kształtowania polityki rządu w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji. W chwili zakończenia realizacji programu, niezbędne było pilne rozpoczęcie prac nad programem na kolejne lata.
Poseł na Sejm RP Monika Wielichowska – Pełnomocnik do Spraw Równego Traktowania w Gabinecie Cieni wystosowała w tej sprawie interpelację poselską do Adama Lipińskiego Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania. W swoim piśmie poprosiła Pełnomocnika o odpowiedź na pytania: - Czy Pan Pełnomocnik, widząc nieskuteczność ustawy o równym traktowaniu, podejmie działania pozwalające przeciwdziałać i zwalczać przypadki dyskryminacji, nawet bez inicjatywy konkretnych ofiar?
- Czy Pan Pełnomocnik współpracuje z Rzecznikiem Praw Obywatelskich w kwestii upowszechnienia wiedzy na temat przepisów antydyskryminacyjnych? - Czy Pan Pełnomocnik zaplanował zadania na kolejne lata w ramach Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania? Jakie to będą zadania? Kiedy zostanie przedstawiony program na kolejne lata?
W odpowiedzi na interpelację, Adam Lipiński, Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania wyjaśnia, że w dniu 23 maja 2016r. zorganizował w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów seminarium, podczas którego oceniono rozwiązania prawne zawarte w ustawie z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów UE w zakresie równego traktowania oraz przedstawiono stanowiska za, jak i przeciw nowelizacji jej przepisów. Pełnomocnik poinformował, że 11 kwietnia br. odbyło się spotkanie, które koncentrowało się na określeniu obszarów możliwej współpracy pomiędzy Pełnomocnikiem Rządu ds. Równego Traktowania i Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Pan Lipiński poinformował, że w ramach Zespołu Monitorującego Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania w 2016 r. przeprowadzono ewaluację wewnętrzną Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2013-2016. Dodatkowo w trakcie ewaluacji członkowie Zespołu Monitorującego przedstawili wstępne propozycje zagadnień i problemów. Pełnomocnik zaznaczył też, że w chwili obecnej trwa analiza zgłoszonych propozycji i dopiero po jej zakończeniu zostanie podjęta decyzja o rozpoczęciu prac nad opracowaniem nowej edycji Programu.
W związku z niewyczerpującą odpowiedzią, poseł Wielichowska wystosowała kolejną interpelację poselską, w której dopytuje: - Kiedy odbędą się dalsze dyskusje i analizy w zakresie wdrożenia niektórych przepisów UE w zakresie równego traktowania? - Kiedy podjęte zostaną konkretne przedsięwzięcia w tej sprawie? - Kiedy pozna je opinia publiczna? - Jakie obszary możliwej współpracy między Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Równego Traktowania i Rzecznikiem Praw Obywatelskich zostały określone na spotkaniu w kwietniu br.? - Kiedy zakończy się analiza zagadnień i problemów, jakie powinny znaleźć się w nowej edycji Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania?
- Kiedy ruszy nowa edycja tego programu?
W odpowiedzi Adam Lipiński poinformował, że podczas seminarium oceniono rozwiązania prawne zawarte w ustawie z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania oraz przedstawiono stanowiska zarówno za, jak i przeciw nowelizacji jej przepisów. Zaznaczył, że w chwili obecnej nadal trwają dyskusje oraz analizy dotyczące ww. ustawy. Poinformował, że analizowane są również propozycje zmian w ustawie przedstawione przez Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Pan Pełnomocnik poinformował, że ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania, która ma charakter wdrożeniowy, analizowana jest w odniesieniu do całości systemu prawnego, zapewniającego możliwość ochrony przed dyskryminacją. W odniesieniu do spotkania z 11 kwietnia br. poinformował, że wśród obszarów możliwej współpracy wskazano analizę propozycji RPO nowelizacji ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów UE w zakresie równego traktowania oraz uczestniczenie RPO w konsultacjach zagadnień do Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania, a następnie samego Programu. Poinformował, że obecnie nie jest możliwe określenie terminu przyjęcia Programu z uwagi na konieczność podjęcia prac związanych z dogłębną analizą Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania. Pan Lipiński poinformował również, że przygotowany projekt KPDRT będzie poddany ocenie publicznej podczas konsultacji publicznych.
• W sprawie rekomendacji ONZ dla Polski podczas Przeglądu Praw Człowieka
Podczas Przeglądu Praw Człowieka w ONZ, który odbył się 9 maja br. w Genewie, dużo uwagi poświęcono obecnej sytuacji w Polsce. W raporcie opublikowanym przez Radę Praw Człowieka ONZ, który podsumował Okresowy Przegląd Praw Człowieka znalazło się aż 185 rekomendacji dla polskiego rządu. Państwa członkowskie ONZ nie oszczędzały ostrych słów wskazując Polsce co powinna zmienić, by poprawić przestrzeganie praw człowieka. Zalecenia Rady dotyczyły walki z dyskryminacją w Polsce – z rasizmem, nietolerancją, przejawami nierówności kobiet, a także zagwarantowania równych praw dla mniejszości seksualnych, zagwarantowania niezależności i wolności mediom oraz wprowadzenia związków partnerskich. Wśród 185 rekomendacji dla polskiego rządu, większość dotyczy: niezależności Trybunału Konstytucyjnego, niezależności sądownictwa, pluralizmu mediów, ochrony mniejszości, dostępu do legalnej aborcji, walki z rasizmem i ksenofobią oraz poprawy prawnych standardów antydyskryminacyjnych – głównie w stosunku do kobiet, osób LGBT, osób z niepełno- sprawnościami i migrantów.
Poseł na Sejm RP Monika Wielichowska wystosowała w tej sprawie interpelację poselską do pana Adama Lipińskiego – Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania. W swoim piśmie posłanka poprosiła o odpowiedź na pytania: 1. Jakie jest Pana stanowisko wobec rekomendacji ONZ dla Polski? 2. Jakie działania zamierza Pan podjąć w odniesieniu do rekomendacji dla Polski, aby realizowała program na rzecz równego traktowania, podjęła kompleksową walkę z rasizmem i ksenofobią, czy wprowadziła ochronę osób LGBT w obszarze zdrowia i edukacji?
W odpowiedzi na interpelację pan Adam Lipiński poinformował, że wszystkie rekomendacje są obecnie przedmiotem analizy, na której podstawie sformułowane zostanie stanowisko Rządu w poszczególnych kwestiach. Pełnomocnik poinformował, że stanowisko to będzie opublikowane jako aneks do raportu z trzeciego Powszechnego Okresowego Przeglądu Praw Człowieka wobec Polski.

Wydania: