Kudowa Zdrój - co w 2016 r.

Autor: 
z burmistrzem Piotrem maziarzem rozmawia Mirosław Awiżeń

- Zacznijmy od współpracy burmistrza z Rada Miejską...
- Współpraca układa się według mnie bardzo dobrze...
- ???
- Rada Miasta Kudowy Zdrój jest organem przedstawicielskim mieszkańców i mam nadzieję, że radni wiedzą o tym, iż są zobowiązani reprezentować interesy tych, którzy ich wybrali. Burmistrz jest równie mocno osadzony wyborem bezpośrednim wszystkich mieszkańców. Więc musi być zachowana równowaga: Burmistrz – Rada Miasta.
- Też tak uważam biorąc pod uwagę fakt, że mandaty radnych wybranych z poszczególnych okręgów wyborczych równoważą mandat burmistrza.
Zatem oczywistością jest, że musi być współpraca tych dwóch organów samorządowych dla dobra wspólnego Kudowy Zdroju.
- Zgadzam się z takim postawieniem sprawy. Szanuję każde przemyślane decyzje Rady, ale też uważam, że to ja ponoszę pełną i całkowitą odpowiedzialność i muszę działać w sposób zdecydowany, stanowczy, ale zawsze zgodny z prawem. I dlatego jako pierwszą odpowiedź usłyszałeś – „bardzo dobrze”.
- No to wyjaśniliśmy wzajemne zależności burmistrza i Rady Miasta.
Przejdźmy zatem do punktu następnego, czyli budżetu na 2016 rok.
- Pozwól, że poproszę tu panią Skarbnik, która bardziej profesjonalnie przedstawi nasze założenia w sprawie budżetu gminy Kudowa Zdrój na 2016 rok zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Kudowy Zdrój nr XVI/80/15.
- Pani Skarbnik przedstawia:
dochody budżetu na 2016 r. ustala się w kwocie 35 mln 351 tys. 399 zł, w tym: dochody bieżące 33 mln 704 tys. 524 zł., a dochody majątkowe w wys. 1 mln 646 tys. 875 zł.
Wydatki ustalono w kwocie 34 mln 464 tys. 399 zł, w tym: wydatki bieżące 31 mln 552 tys. 339 zł. Do wydatków bieżących zalicza się m.in.: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wys. 13 mln 421 tys. 570 zł oraz wydatki majątkowe w wys. 2 mln 916 tys. 060 zł. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planową nadwyżkę budżetu w kwocie 883 tys. zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.
Tak więc - mówi p. Skarbnik - budżet Gminy jest zrównoważony.
W budżecie Gminy utworzono również rezerwę w kwocie 655 tys. zł, w tym: rezerwę ogólną w kwocie 145 tys. zł, rezerwę celową na realizację zadań własnych wynikających z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 90 tys. zł, rezerwę celową na wkład własny w realizację mikroprojektów współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 60 tys. zł, rezerwę celową na realizację zadań własnych zlecanych organizacjom pozarządowym w wys. 180 tys. zł, rezerwę celową na wydatki inwestycyjne na wkład własny w realizację projektów współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 80 tys. zł oraz rezerwę celową na wydatki inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 100 tys. zł.
- No właśnie, co znaczy te 100 tysięcy zł zarezerwowane na wydatki inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego?
- Odpowiada p. Burmistrz: te pieniądze zarezerwowaliśmy na zrealizowanie potencjalnych pomysłów naszych mieszkańców. Taki element demokracji całkowicie bezpośredniej. Tutaj to mieszkańcy decydowaliby, ile i na co wydać te 100 tys. zł, oczywiście z zastrzeżeniem, że tak wydatkowane pieniądze musiałyby być zgodne z zasadą realizacji zadań własnych gminy. Już jest zainteresowanie mieszkańców tą możliwością.
- Proszę powiedzieć, jakie są priorytety inwestycyjno – remontowe Gminy na ten rok?
- Bezwzględnie – poprawa stanu dróg i chodników. W pierwszej kolejności ul. Słonecznej i ul. Buczka. Przygotowujemy również teren pod inwestycję dla potencjalnej firmy. Staramy się o środki z programu RPO na rewitalizację Kudowy w obrębie Stary Zdrój, a także budowę/ modernizację/ adaptację hali sportowej i domu kultury przy ul. Głównej.
- Dziękuję za rozmowę.

Wydania: