Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis

Autor: 
EG
tambor.jpg

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis kończy prace związane z wdrażaniem Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska–Rzeczpospolita Polska 2007–2013. Fundusz jest realizowany od 2008 roku. Euroregion przeprowadził 13 naborów wniosków projektowych. Na Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis na lata 2007-2013 strona polska dysponowała kwotą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 4.410.391,64 EURO. Łącznie w ramach programu Euroregionu Komitet Sterujący udzielił dofinansowanie dla 323 mikroprojektów.
W maju br. Euroregion Glacensis zakończył realizację projektu „Miejsca pełne widoków” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POWT RCz-RP 2007 – 2013. Euroregion po stronie polskiej odpowiedzialny był m.in. za wydanie map wież i punktów widokowych. W ramach projektu wybudowano nowe lub zmodernizowano istniejące wieże widokowe na pograniczu, w tym trzy po stronie polskiej: na Górze Świętej Anny w Nowej Rudzie, w Suszynie w gminie Radków oraz Altanę Miłości w Kudowie Zdroju.
W dniach 14 -15 maja br. odbyła się konferencja podsumowująca projekt. W kwietniu br. projekt został wyróżniony, jako najbardziej inspirujący projekt Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013.
17 maja 2015 r. w Jeleniej Górze odbyła się konferencja Euroregiony Grupy Wyszehradzkiej – osiągnięcia i perspektywy, z udziałem Ministra Spraw Zagranicznych pana Grzegorza Schetyny oraz ambasadorów i przedstawicieli ambasad państw grupy Wyszehradzkiej. Celem konferencji było omówienie i przedstawienie dotychczasowych efektów oraz perspektyw współpracy euroregionów działających na pograniczach wchodzących w skład Grupy Wyszehradzkiej. Konferencję zainaugurował Minister Spraw Zagranicznych RP pan Grzegorz Schetyna. W programie konferencji odbyła się debata, w której udział wzięli: pan Vasil Grivna - ambasador Słowacji, pan IPan ván Gyurcsík - ambasador Węgier, pan Michal Ryšavý - radca-minister w Ambasadzie Republiki Czech oraz pan Grzegorz Poznański - były ambasador RP w Tallinie. Podczas spotkania miał miejsce również panel ekspercki poświęcony priorytetom Europejskiej Współpracy Terytorialnej z udziałem pani Anity Ryng, dyrektor Departamentu Współpracy Terytorialnej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, pana Jiří Horáčka (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej) oraz pana dr Jerzego Ładysza z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Podczas konferencji pan Czesław Kręcichwost – prezes Zarządu Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis oraz pan Andrzej Jankowski – sekretarz Euroregionu Nysa, zaprezentowali dotychczasowy dorobek działalności euroregionów polsko–czeskich oraz wyzwania i perspektywy stojące przed  nimi.
29 maja br. pan Czesław Kręcichwost – prezes Zarządu Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis wziął udział w konferencji pt. „Europejska Współpraca Terytorialna dla rozwoju obszarów przygranicznych Polski, Czech i Niemiec” organizowanej przez Instytut Nauk Administracyjnych na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Podczas konferencji pan Kręcichwost wraz z reprezentantką miasta Nachod panią Janą Horákovą zaprezentował przykład wzorcowej - praktycznej współpracy administracyjnej realizowanej na pograniczu polsko-czeskim na przykładzie miast Kudowy Zdroju i Nachodu.
Aktualnie Euroregion Glacensis opracowuje dokumenty związane z funkcjonowaniem Funduszu Mikroprojektów w perspektywie finansowanej 2014 –2020. Fundusz będzie realizowany, podobnie jak dotychczas, przez projekt parasolowy, z Partnerem Wiodącym po stronie czeskiej.
Na Fundusz przeznaczono 20% alokacji Programu.
Z całkowitej kwoty na FM 45 244 685 EUR dla Euroregionu Glacensis przeznaczona jest kwota 11 922 490 EUR, do dyspozycji dla beneficjentów jest 5 000 000 EUR dla polskiej strony, 5 134 117 EUR dla strony czeskiej.
W nowej perspektywie finansowej będzie możliwość realizowania projektów z Partnerem Wiodącym.
Projekty będą realizowane w osiach priorytetowych:
OP 2 Rozwój potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych na rzecz wspierania zatrudnienia 40 % alokacji na FM.
Wartość dofinansowania 2 000 – 30 000 EUR.
OP 4 Współpraca instytucji i społeczności
60 % alokacji na FM
Wartość dofinansowania
2 000 – 20 000 EUR.
Do 30.09.2015 r. złożony zostanie projekt parasolowy na Fundusz Mikroprojektów.
Decyzja o przyznaniu dofinansowanie dla ww. projektu zostanie podjęta na Komitecie Monitorującym 4.12.2015 r. Po zatwierdzeniu ww. projektu zostanie ogłoszony 1 nabór do FM oraz zostaną zorganizowane szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców. Od października br. Euroregion planuje organizację cyklu spotkań informacyjno – szkoleniowych na temat FM.
W dniu 15 czerwca br. przedstawiciele Euroregionu Glacensis: pan Stanisław Longawa – wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia oraz pani Bernadeta Tambor – sekretarz Euroregionu Glacensis wzięli udział w posiedzeniu Komitetu Monitorującego Programu Interreg VA Republika Czeska – Polska w Ostrawie. Na posiedzeniu zostały omówione dokumenty Programu oraz harmonogram Programu do końca 2015 roku. Przedstawiciele Instytucji Zarządzającej przekazali informację, że dokument Programowy nie został jeszcze zatwierdzony przez Komisję Europejską. Na wrzesień br. zaplanowano posiedzenie Komitetu Monitorującego, który zatwierdzi dokumenty programowe. Pierwsze nabory wniosków projektowych planowane są na początek 2016 roku.

Wydania: