Spotkanie ws. zmiany ustawy o pieczy zastępczej

Autor: 
inf.MZ
piecza-zastępcza (2).jpg

Z inicjatywy starosty kłodzkiego Macieja Awiżenia i Henryki Szczepanowskiej z Komitetu Organizacyjnego „Przyjaciele Piszkowic” zostało zorganizowane spotkanie z Anną Andrzejewską – pełnomocnikiem Ministra Sprawiedliwości ds. Konstytucyjnych Praw Rodziny. 18 maja br. w roboczym spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Kłodzku uczestniczyli, obok starosty Awiżenia i Małgorzaty Jędrzejewskiej-Skrzypczyk, wicestarosty kłodzkiego, przedstawiciele wszystkich służb zaangażowanych w organizację i wykonywanie pieczy zastępczej. Reprezentowane były instytucje z powiatu kłodzkiego i z kilku innych powiatów województwa dolnośląskiego – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku, Ośrodki Pomocy Społecznej, kuratorzy, sąd i policja.
Podstawowym zagadnieniem, na którym skupili się dyskutujący, było wypracowanie konkretnych postulatów do zmiany ustawy o pieczy zastępczej, które będą miały wpływ zwłaszcza na poprawę sytuacji dzieci w trakcie tych ciężkich i niezawinionych sytuacji i przeżyć, z jakimi muszą się zmagać w trakcie umieszczania w opiece zastępczej ze zwróceniem szczególnej uwagi na ich bezpieczeństwo, zdrowie i spokój psychiczny.
Za kwestie najistotniejsze, które w pierwszej kolejności wymagają doprecyzowania lub zmiany uznano:
1. Obowiązkową z mocy ustawy obecność policji przy każdorazowym umieszczaniu dziecka w pieczy zastępczej (dotychczas wyłącznie od dobrej woli komendantów policji zależało delegowanie policjantów do asysty, nawet w szczególnie trudnych i drastycznych przypadkach);
2. Uprawnienie ustawowe policji do stosowania środków przymusu bezpośredniego w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu, życiu lub zdrowiu dzieci lub/ i członków ich rodzin;
3. Precyzyjny zapis w ustawie, kto ma być obecny przy wykonywaniu umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej: pracownik socjalny z PCPR-u, kurator, policja;
4. Obowiązkowe z mocy ustawy przekazywanie informacji między wszystkimi instytucjami zaangażowanymi w przebieg umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, tak aby na każdym etapie postępowania wszyscy uczestniczący w tym procesie niezwłocznie mieli pełną wiedzę o każdym konkretnym przypadku;
5. Precyzyjny zapis w ustawie, po ilu nieudanych próbach przejęcia dziecka do pieczy zastępczej można będzie przymusowo odebrać dziecko opiekunom.
Ustalenia z kłodzkiego spotkania zostaną przedstawione zarówno w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, jak i w Ministerstwie Sprawiedliwości, a determinacja wszystkich obecnych na spotkaniu daje nadzieję, na skuteczność w walce o zmianę zapisów ustawy o pieczy zastępczej.

Wydania: