Regionalne Forum Terytorialne

Autor: 
M. Zilbert

Starosta Maciej Awiżeń został wybrany przedstawicielem regionu kłodzkiego do Regionalnego Forum Terytorialnego Województwa Dolnośląskiego.
RFT tworzone jest przez samorząd województwa dolnośląskiego w celu prowadzenia dyskusji strategicznej na temat celów, kierunków i efektów polityki regionalnej; ma także stać się platformą wymiany informacji i doświadczeń między wszystkimi stronami uczestniczącymi w polityce regionalnej z obszaru województwa. Utworzenie RFT przewiduje
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego. Czytamy w niej również, że w skład forum wchodzą przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa, administracji rządowej w województwie, partnerzy społeczno-gospodarczy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, uczelni oraz instytucji badawczych i statystycznych oraz eksperci zewnętrzni w zależności od tematyki spotkań.
Przedstawiciele regionów działają społecznie, nie pobierając za swoją pracę w RFT wynagrodzenia.

Wydania: