Echa 38. sesji Rady Miejskiej w Kłodzku

Autor: 
MD

Tematem wiodącym sesji 26.09. br. była informacja z wykonania budżetu
Gminy Miejskiej Kłodzko za I półrocze 2013 r.
Planowane dochody wynosiły 82 167 270,16 zł
planowane wydatki wynosiły 80 885 808,24 zł
planowana nadwyżka wynosiła 1 281 461,92 zł
Po stronie przychodów budżetu GM Kłodzko zaplanowano zaciągnięcie
kredytów i pożyczek w wys. 9 130 707,23 zł.
W 2013 r. planuje się spłacić 10 412 169,15 zł zaciągniętych wcześniej kredytów. W stosunku do budżetu uchwalonego/.../ prognozowane dochody oraz wydatki zwiększyły się odpowiednio o kwotę 1 729 169,04 zł.
Planowana nadwyżka nie ulegnie zmianie.
Ostatecznie po wprowadzeniu zmian w planie budżetu na 2013 r.
kwoty zamknęły się:
plan. dochody 83 896 413,10 zł
plan. wydatki 82 614 969,18 zł
nadwyżka budżetowa 1 281 461,92 zł
przychody 9 130 707,23 zł
rozchody 10 412 169,15 zł
Realizacja budżetu
W I półroczu 2013 r. dochody zostały zrealizowane w wys. 37 424 910,61 zł - co stanowi 44,6 % zakładanego planu.
Wydatki zostały wykonane w wys. 41 023 648,10 zł - 49,7% planu.
Wykonane wydatki bieżące w wys. 37 534 290, 48 zł były niższe od zrealizowanych dochodów bieżących w wys. 37 424 910,62 zł oraz wolnych środków zrealizowanych w wys. 3 429 385,09 zł. W związku z tym zostały spełnione przesłanki art.242 ust.2 ustawy o finansach publicznych.
***
19.09.br. Komisja Zdrowia i odpowiednie podmioty omawiały zabezpieczenie socjalne podopiecznych OPZ, PCK, PKPS na naszym terenie. Oprócz corocznych problemów podnoszono temat schroniska dla bezdomnych, aby je zwiększyć obejmując także kobiety - mówił przewodniczący Komisji A. Jarosz. Potrzebny jest także magazyn na rzeczy darczyńców, którzy chcą wspomóc potrzebujących. Jak podkreślała obecna na posiedzeniu Komisji Zdrowia przedstawicielka i członek zarządu PCK obecnie notuje się napływ wolontariuszy włączających się do odpowiednich prac. Na posiedzeniu obecna była m.in. przedstawicielka koła wolontariuszy z kłodzkiego „Ogólniaka”. To zdecydowanie pozytywne reakcje kłodzkiej młodzieży. P. Teresa Budzioch, pracownik PKPS dziękując za wsparcie finansowe władz Kłodzka przy organizowaniu imprez dla seniorów, informowała, że dysponują także żywnością otrzymywaną z UE.
***
Przegłosowano uchwałę dot. przystąpienia Gminy M. Kłodzko do Lokalnego Funduszu Pożyczkowego „Samorządowa Polska „sp. z o.o. z siedzibą w Kłodzku oraz do Krajowego Funduszu Poręczeniowego „Samorządowa Polska” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Obecna na sesji Dyrektor LFP przybliżyła powyższy projekt non profit, który ma realnie wspomóc małe i średnie przedsiębiorstwa z Kłodzka, ale także zabezpieczając ryzyko kredytodawców.
Radni dopytywali się m.in.: kto zbierze procent kredytu, bank? Odp. Lokalny Fundusz Pożyczkowy, odsetki są niewielkie. Pyt. jeśli Unia Europejska daje pieniądze, często połowa „wyparowuje „ po drodze”, jak jest w tym przypadku? Odp. banki udzielając kredytu obrotowego obciążają odsetkami, LFP pozyskuje pieniądze do swego podmiotu. Pyt. dlaczego nie macie swojego kapitału? Odp. obecna sytuacja nie pozwala na to. Pyt. czy starając się o kredyt trzeba stworzyć miejsce pracy w firmie? Odp. tak, choć nie mówimy jak firma ma funkcjonować. Pyt. czy są kary pieniężne? Odp. tu informacja o zabezpieczeniach. Pyt. ile pożyczek tego typu udzielono? Odp. to etap pilotażowy, szykujemy się do niego...część środków ma być przekazana prawdopodobnie w tym roku i na początku 2014. Program obejmie 4. województwa ale jeszcze pożyczek nie udzielano. Pyt. oprocentowanie będzie stałe? Odp. nie, zmienne.

Wydania: