Zabezpieczenie użytkowników wieczystych

Autor: 
Senator RP Stanisław Jurcewicz

Senat podczas 82. posiedzenia obradował nad ustawą o gospodarce nieruchomościami. Celem ustawy jest zmiana zasad udzielania bonifikat z tytułu użytkowania wieczystego, zmiana zasad wnoszenia podwyższonych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego oraz zmiana zasad przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Przepisy mają umożliwić właściwemu organowi udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego bez względu na cel na jaki nieruchomość została sprzedana.
Wiele spośród wprowadzonych zmian ma charakter porządkujący. Warto zauważyć, że najważniejszym celem tej nowelizacji jest uproszczenie i przyspieszenie procedur związanych z wywłaszczeniem lub ograniczeniem praw do nieruchomości dla realizacji zadań publicznych.
Powiększony został katalog gruntów podlegających temu przekształceniu. Obecnie dotyczy to tylko gruntów rolnych i pod budownictwo mieszkaniowe. Ustawa precyzuje również, że prawo do wystąpienia o przekształcenie przysługuje osobom fizycznym i prawnym, jeśli 13 października 2005 roku były użytkownikami wieczystymi nieruchomości. Daje możliwość zastosowania 50% bonifikaty od opłaty w stosunku do nieruchomości rolnych Skarbu Państwa.
Nowelizacja ustawy jest wynikiem niezadowolenia z gwałtownego wzrostu opłaty rocznej. Wychodzi naprzeciw oczekiwaniom członków wspólnot mieszkaniowych, które sygnalizowały problem dotyczący przepisu, że pod wnioskiem o przekształcenie na własność muszą podpisać się wszyscy członkowie wspólnoty. To bardzo często uniemożliwiało przekształcenie. Po wejściu ustawy w życie, pod wnioskiem o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości będzie musiała podpisać się większość członków wspólnoty.

Wydania: