Organizacje pozarządowe na Ziemi Kłodzkiej (cz. 2)

Autor: 
Aleksandra Pyclik

Liczba organizacji pozarządowych, współpraca z władzami lokalnymi, a także rozwijająca się sieć powiązań i wzajemnej współpracy wskazuje na to, że Ziemia Kłodzka jest obszarem, gdzie trzeci sektor odgrywa znaczącą rolę w kształtowaniu relacji społecznych. Przyczynia się to do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz podejmuje próby rozwiązywania istniejących problemów społecznych. Lokalny charakter organizacji i wąskie cele statutowe w niektórych przypadkach są wartością pozytywną. „Niewielkie organizacje, odpowiadające potrzebom społeczności lokalnych mają bardzo dobre zorientowanie w potrzebach i niedoborach społeczności lokalnych i dzięki podejmowanym działaniom są w stanie skutecznie im przeciwdziałać.” Jednak zbyt hermetyczne środowisko i obszar działania może wpływać na zmniejszenie efektywności organizacji.
3.1 Działalność organizacji jako odpowiedź na zapotrzebowanie społeczne Powiat kłodzki stanowi 8% powierzchni województwa dolnośląskiego. Pod względem liczby mieszkańców jest na drugim miejscu, z gęstością zaludnienia 100 mieszkańców na jeden kilometr kwadratowy. Położenie powiatu, rolniczy charakter, słabo rozwinięty przemysł, a także mozaika kulturowo – społeczna ludności zamieszkujących ten teren determinuje kierunki działań organizacji trzeciego sektora.
Bardzo duży wpływ na obecną strukturę społeczną miały wydarzenia po drugiej wojnie światowej. „Rok 1945 był dla Ziemi Kłodzkiej, podobnie jak dla całego Śląska, przełomem. Po stuleciach czeskiego, austriackiego i pruskiego panowania, ziemia ta znalazła się w obrębie państwa polskiego.” Stała się miejscem migracji ludności z kresów wschodnich oraz z centralnej Polski. Proces wyjazdu Niemców sudeckich i osiedlania się Polaków trwał do roku 1947. Wydarzenia z tamtego okresu miały znaczący wpływ na rozwój społeczno - gospodarczy regionu. Pojawiły się problemy, które mimo upływu lat nie straciły na ważności.
Nieumiejętność prowadzenia gospodarstw rolnych przez osadników z terenów nizinnych oraz późniejsze zmiany społeczno – gospodarcze, przyczyniły się do upadku rolnictwa i pogorszenia warunków życia mieszkańców wsi. „To socjotechnika radzieckich stalinistów spowodowała, że Niemcy z Kotliny zostali
w całości zastąpieni w ich gospodarstwach w części przez dobrze doświadczonych rolników ze wschodnich rejonów byłej Polski, którzy nie byli jednak odpowiednio przygotowani do prowadzenia gospodarstw w górach, a w drugiej części, nieco większej, przez przybyszów z centralnej Polski. Ta grupa była znacznie słabiej przygotowana do prac rolnych, szczególnie w nieznanym sobie technologicznie środowisku. W rezultacie i jedni i drudzy doprowadzili swoje nowo zajęte gospodarstwa na granice ruiny w ciągu zaledwie kilku lat”.
W późniejszych latach na proces ten wpłynęło jeszcze wiele innych czynników. Obecnie warunki życia mieszkańców terenów wiejskich są dużo gorsze niż mieszkańców miast. Jak wynika z raportu Głównego Urzędu Statystycznego pt. „Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym”, tereny wiejskie zamieszkuje ponad 57 tys. mieszkańców powiatu, co stanowi jedną trzecią ogółu mieszkańców. Odpowiedzią trzeciego sektora jest fakt, że takie same proporcje zauważamy w tej dziedzinie. Jedna trzecia organizacji pozarządowych w powiecie kłodzkim działa w obszarze aktywizacji i rozwoju obszarów wiejskich.
Kolejnym obszarem, w obrębie którego funkcjonuje dużo organizacji pozarządowych na Ziemi Kłodzkiej, jest turystyczny rozwój regionu. Proces upadku gospodarstw rolnych, a także przemysłu doprowadził do skupienia uwagi władz lokalnych i mieszkańców, na aspekty turystyczno – rekreacyjne regionu. Powstające organizacje pozarządowe promują walory turystyczne Ziemi Kłodzkiej, a także organizują szkolenia dla mieszkańców obszarów wiejskich, mające na celu promowanie agroturystyki jako formy alternatywnego źródła dochodu
w stosunku do upadającego rolnictwa. Rozwój turystyki jest wpisany w strategię rozwoju powiatu kłodzkiego. c.d.n.

Wydania: