Nareszcie bez NIPU!!!

Autor: 
Senator Stanisław Jurcewicz

Senat w dniu 27 lipca 2011 roku, podczas 81. posiedzenia wprowadził 17 poprawek do ustawy o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.
Głównym celem wspomnianej ustawy jest usprawnienie i uproszczenie systemu ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Nie będziemy używać i wpisywać w rozliczeniach dwóch numerów, a tylko jeden – PESEL. Zamiarem jest ograniczenie liczby identyfikatorów, którymi muszą posługiwać się osoby fizyczne posiadające numer PESEL. Dotyczy to sytuacji, w której nie prowadzą działalności gospodarczej lub nie są zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. Odciąży to obywateli od wielokrotnego podawania danych, które są już w posiadaniu administracji publicznej.
W przypadku firm obowiązek posługiwania się NIP-em pozostanie, bo wynika on z regulacji unijnych. Wobec przedsiębiorstw także przewidywane są korzystne zmiany. W ich przypadku nadanie NIP-u będzie zwykłym wydaniem zaświadczenia o nadaniu numeru, a nie jak wcześniej decyzja administracyjną.
Według senatora Jurcewicza jest to bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym.

Wydania: