Działania Rzecznika Praw Dziecka w roku 2010

Autor: 
Biuro Poselskie Senatora RP Stanisława Jurcewicza

Senator RP Stanisław Jurcewicz często występuje do Rzecznika Praw Dziecka w zgłaszanych do niego sprawach dotyczących małoletnich z naszego regionu. W 2010 roku dzięki interwencji Senatora dotyczącej umieszczenia 2 małoletnich dziewczynek w placówce opiekuńczo-wychowawczej, sprawą zainteresował się Rzecznik Praw Dziecka – Marek Michalak, który monitorował przebieg postępowania sądowego, przez co dziewczynki wróciły do matek. Tak skuteczne zadziałanie było możliwe dzięki przyjętym w roku ubiegłym poprawkom Senatu w ustawie o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka. Warto zatem wspomnieć o działalności Rzecznika Praw Dziecka
w roku 2010, z którą podczas 80. posiedzenia zapoznał się Senat.
W 2010 roku o 6 tysięcy wzrosła liczba zgłaszanych do biura rzecznika przypadków możliwego naruszenia praw dziecka. Osiągnęła poziom około 20 tysięcy. Od 9 listopada 2010 r. Rzecznik Praw Dziecka może brać udział w postępowaniu sądowym i z tego prawa w 2010 roku skorzystał 103 razy.
W 2010 roku przeważały sprawy o charakterze opiekuńczo-wychowawczym, z zakresu władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem i ich egzekucji, zastępczych form opieki oraz przysposobienia.
Rzecznik Praw Dziecka w 2010 roku przeprowadził 110 działań kontrolnych oraz badań kondycji środowiska rodzinnego polskich dzieci w różnego rodzaju placówkach i ośrodkach wychowawczych.
Obok wspomnianych już informacji, Rzecznik Praw Dziecka w roku ubiegłym wystosował 118 wystąpień generalnych, podjął 119 665 spraw w indywidualnych przypadkach łamania lub podejrzenia łamania praw dziecka. Największa liczba spraw indywidualnych, bo aż 7320, dotyczyła prawa do wychowania w rodzinie.
Senator Jurcewicz w trakcie swojego wystąpienia podziękował Rzecznikowi Praw Dziecka i jego pracownikom za zaangażowanie, dbałość i skuteczną pomoc.

Wydania: