Dotacje dla gmin powiatu

Autor: 
inf. Marta Zilbert
apiński (2).jpg

Burmistrzowie Stronia Śląskiego i Ząbkowic oraz wiceburmistrzowie Bystrzycy i Szczytnej w obecności starosty Macieja Awiżenia 18 lipca br. w kłodzkim Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich otrzymali od wicemarszałka Marka Łapińskiego umowy na dotacje (ponad 1 mln zł) przyznane w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej. W spotkaniu brał także udział Jerzy Dudzik - prezes AGROREG.
Pomoc finansowa przyznana gminom umożliwi realizację inwestycji, które przyczynią się do polepszenia ich sytuacji społeczno-gospodarczej, a także podniesienia ich atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej. W Stroniu Śląskim jest to budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Osiedla Morawka, w Szczytnej – dalsza rewitalizacja centrum miasta, a w Bystrzycy Kłodzkiej – dalszy ciąg przebudowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury.
Wsparcie udzielane gminom z budżetu Województwa Dolnośląskiego przyznawane jest w formie dotacji celowej. Jego wysokość wynosi do 75%  wartości zadania, a 25% to wkład własny danej gminy.
DFPR powstał w 2009 roku, aby wspierać samorządy gminne województwa w tych zadaniach, na które nie otrzymały one wsparcia z programów operacyjnych, do których się nie kwalifikowały lub stan ich zadłużenia uniemożliwiał ubieganie się o dofinansowanie w ramach tych programów. Celem tych działań jest wyrównywanie poziomu rozwoju gmin w regionie.
Z Funduszu prawie 10 mln zł trafiło do 28 gmin, z których 7 dostało dofinansowanie na miejskie plany zagospodarowania przestrzennego, a 21 – na projekty z zakresu zadań własnych gmin zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa do roku 2020 (m.in. uzbrojenia terenów dla stref aktywności gospodarczej, w tym dróg dojazdowych do tych stref, budowy urządzeń zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków, programów rewitalizacji małych miejscowości, czy poprawy warunków nauczania poprzez modernizację obiektów szkolnych lub przedszkolnych).

Województwo Dolnośląskie w porozumieniu z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego w 2010 roku rozpoczęło realizację projektu pn. „System Informacji o Funduszach Europejskich 2007-2013”, którego celem było uruchomienie na terenie województwa dolnośląskiego sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE). Ich rolą jest pomoc potencjalnym beneficjentom w dotarciu do źródła informacji o możliwości dofinansowania ich przedsięwzięć z Funduszy Europejskich 2007-2013. Główny punkt PIFE działa we Wrocławiu w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
Na terenie województwa działa 12 Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. Dzięki usługom informacyjnym świadczonym bezpłatnie przez konsultantów PIFE osoby zainteresowane  oraz podmioty zamierzające wnioskować o dofinansowanie z Funduszy Europejskich, mogą uzyskać informację w ramach jakiego programu możliwe jest uzyskanie takiego dofinansowania oraz jakie warunki należy spełnić, aby ubiegać się o wsparcie.
W Kłodzku PIFE mieści się przy ul. Okrzei 8a. Punkt prowadzony jest przez Agencję Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. w Nowej Rudzie  przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim WD.

Wydania: