NIK o przyczynach wypadków drogowych w pow. kłodzkim

Autor: 
inf. Rzecznik Prasowych NIK

NIK Delegatura we Wrocławiu, w ramach kontroli pn. „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego w Polsce” koordynowanej przez Departament Komunikacji i Systemów Transportowych NIK, skontrolowała 3 jednostki na Dolnym Śląsku:
1. Urząd Marszałkowski Woj. Dolnośląskiego we Wrocławiu; 2. Woj. Ośrodek Ruchu Drogowego we Wrocławiu; 3. Starostwo Pow. w Kłodzku.
Efekty kontroli: AD.3 W Starostwie Powiatowym Kłodzku brakowało kompletu projektów organizacji ruchu na zarządzanych drogach. Starostwo nie miało projektów organizacji ruchu na drogach, na których organizacja ruchu ustalona została przed 2003 i dysponowało szczątkowymi projektami zarządzania ruchem zatwierdzonymi po 2003. Do opracowania projektów organizacji ruchu na drogach zarządzanych przez Starostę Kłodzkiego zobowiązany został w styczniu 2010 Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku, który do dnia 20 V 2010 przygotował do zatwierdzenia projekty liniowe organizacji ruchu na 53 drogach pow. o łącznej dł. 351,1 km (49,7% ogólnej dł. tych dróg). Przewidywano, że proces opracowania i zatwierdzenia projektów organizacji ruchu na drogach powiatowych zostanie zrealizowany do końca 2010 r. Pozytywnie należy ocenić działalność Starostwa jako organu zarządzającego ruchem w zakresie: zatwierdzania projektów organizacji ruchu, prowadzenia ewidencji zatwierdzonych projektów organizacji ruchu i dokonywania kontroli ich realizacji. Negatywnie natomiast nieprzeprowadzanie, co najmniej raz na 6 m-cy wymaganych w zakresie prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na tych drogach. Nie wszystkie drogi pow. i obiekty mostowe pozostawały we właściwym stanie technicznym. W niezadowalającym stanie technicznym znajdowało się 230,4 km dróg pow. (32,6%), a spośród 313 obiektów mostowych 15 (4,8%) było w bardzo złym stanie technicznym i 137 (43,8%) w złym i niedostatecznym. Przeprowadzone oględziny 7 odcinków dróg pow. o łącznej dł. 63,6 km (9,0% ogółu) wykazały, iż ok. 10,3 km dróg (16,2% poddanych oględzinom) miało uszkodzoną nawierzchnię asfaltową (ubytki, pęknięcia). Nieutwardzone pobocza dróg i rowy przydrożne były porośnięte trawą.
W 2009 na terenie Powiatu doszło do 93 wypadków drogowych i 1861 kolizji, w których zginęło 13 os., a 128 zostało rannych, z tego na drogach pow. wydarzyło się 17 wypadków i 210 kolizji, w wyniku których śmierć poniosły 2 os. i 21 zostało rannych. W raporcie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach pow. kłodzkiego za 2009 do najważniejszych i nie zmieniających się od lat czynników wpływających na stan nawierzchni sieci drogowej zaliczono: niedostateczną ilość środków finansowych, wzrastające natężenie ruchu samochodowego, nieprzystosowane konstrukcje dróg do zwiększonych nacisków, brak skutecznego systemu eliminacji z ruchu pojazdów przeciążonych, brak lub niedostateczne odwodnienie dróg. W raporcie zwrócono także uwagę na charakterystyczne warunki terenowe dróg na terenie powiatu (ok. 90% powyżej 350 m n.p.m., krętość, strome zjazdy, podjazdy), brak wyposażenia większości dróg w zatoki autobusowe, pasy powolnego ruchu na podjazdach, pasy lewoskrętu.
W ocenie NIK, Starostwo nie dokonywało wystarczających ocen organizacji ruchu w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wydania: