XVII Ogólnopolski Bieg Bystrzycki

Autor: 
Lucjan Morajda

Dystans główny: 5 km dla kobiet, 10 km dla mężczyzn
Bystrzyca Kłodzka, 15.05.2010 r.
REGULAMIN
1. Cel biegu: Popularyzacja biegania jako skutecznego środka kształtowania wydolności organizmu człowieka. Rozbudzenie zamiłowania do biegania i pobudzenie do czynnej formy spędzania wolnego czasu.
2. Organizatorzy
- Gmina Bystrzyca Kłodzka,
- Szkoły z terenu Bystrzycy Kłodzkiej,
- Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Czarna Góra” w Bystrzycy Kłodzkiej.
- Starostwo Powiatowe w Kłodzku
3. Termin i miejsce zawodów: Bieg zostanie przeprowadzony w Bystrzycy Kłodzkiej i na jej obrzeżach w dniu 15 maja 2010 r. (sobota). Start i meta zostanie usytuowany na Placu Wolności w Bystrzycy Kłodzkiej.
4. Zasady przeprowadzenia zawodów: Bieg główny zostanie przeprowadzony na dystansie 10 km dla mężczyzn (4 petle x 2,5 km), 5 km dla kobiet (2 pętle x 2,5km) zgodnie z Regulaminem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, z podziałem na następujące kategorie wiekowe:
- kat. I rok ur. 2001 i młodsi – 400 m dziewczęta i chłopcy
- kat. II rok ur. 1999 – 2000 – 600 m dziewczęta i chłopcy
- kat.III rok ur.1997 –1998 – 600 m dziewczęta i 800 m chłopcy
- kat. IV rok ur. 1995-1996 – 2,5 km dziewcząt i chłopców
- kat. V rok ur. 1993-1994 – 5 km kobiety i 10 km mężczyźni
- kat. VI - rok ur. 1992 i starsi – 5 km kobiety i 10 km mężczyźni
oraz:
- I Marszobieg „po zdrowie” dla mam z dziećmi do lat 5
5. Program biegu:
8:00 - 9:30 – przyjmowanie dodatkowych zgłoszeń, badania lekarskie, wydawanie numerów startowych,
10:00 – oficjalne otwarcie biegu
10:05 – bieg dla I grupy, następne biegi dla dzieci i młodzieży będą odbywały się metodą kroczącą, tzn. jedna grupa zakończy bieg a następnie wystartuje grupa kolejna (zawsze najpierw dziewczęta, a potem chłopcy).
11:00 – start do biegu głównego na dystansie 5 km kobiet i 10 km mężczyzn
13:30 – wręczenie dyplomów i nagród oraz oficjalne zakończenie biegu.
6. Prawo uczestnictwa i zasady finansowania: Prawo startu mają osoby , które zgłoszą się do udziału w biegu i przedłożą zaświadczenie lekarskie, zezwalające na start oraz wpłacą opłatę startową w wysokości 10,- zł osoby dorosłe, 5 zł dzieci i młodzież . Mieszkańcy Gminy Bystrzyca Kłodzka nie ponoszą kosztu opłaty startowej. Prawo startu w biegu głównym mają osoby, które do dnia 15.05.2010 r. ukończą 18 lat mężczyźni i 16 lat kobiety.
7. Nagrody: w kategorii OPEN mężczyzn oraz w kategorii OPEN kobiet wręczone będą nagrody pieniężne w wysokościach: I miejsce – 400 zł, II miejsce – 300 zł, III miejsce – 200 zł, IV miejsce 100zł i okolicznościowe dyplomy. W poszczególnych kategoriach wiekowych żeńskich i męskich za m. 1-3 przewidziano dyplomy i medale.
8. Zgłoszenia i adres biura zawodów: Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 14.05.2010r. do godz. 15:00 na adres: Wydział Promocji i Sportu Urzędu Miasta i Gminy, ul. Sienkiewicza 6,
57-500 Bystrzyca Kł.
Tel. 74 644 29 90, 74 8 117 675, tel. kom. 601 622 153, e-mail: bckf@poczta.onet.pl
www.bystrzycaklodzka.pl.
Dodatkowe zgłoszenia będą przyjmowane w dniu 15 maja 2010 r. w godz. 08:00 – 9:30 w Ratuszu na Placu Wolności 1 w Bystrzycy Kłodzkiej.
9. Uwagi:
- Organizator zapewnia opiekę medyczną na starcie, trasie i mecie biegu.
- Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą posiadać umieszczone na piersi numery startowe, pod rygorem dyskwalifikacji.
- Numery startowe będą przydzielane według kolejności zgłoszeń.
- Uczestnicy biegu ubezpieczają się we własnym zakresie.
- W przypadku składania protestu należy wpłacić organizatorowi wadium w wysokości 100 PLN. W razie nie uznania protestu wadium przepada.
- Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia grup w przypadku małej ilości startujących ( winno wystartować 5 osób, a ukończyć 3 osoby).

Wydania: