Widziane z Senatu - Internet dla wszystkich!

Autor: 
Senator RP Stanisław Jurcewicz

29 kwietnia 2010 r. - na 53. posiedzeniu Senatu - senator Stanisław Jurcewicz był sprawozdawcą ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.
Celem ustawy jest zapewnienie rozwoju dostępu do telekomunikacji, przy czym szczególne działania nakierowane są na dostęp do internetu szerokopasmowego. Obecnie występuje znaczna różnica pomiędzy dostępnością usług szerokopasmowych na terenach miejskich i wiejskich. Według danych GUS ilość użytkowników internetu w 2007 r. według miejsca zamieszkania wyniosła ponad 15 milionów, z czego w miastach – ponad 11 milionów, a we wsiach – jedynie ponad 4 miliony. Jest to dość istotna różnica w kontekście podejmowania walki ze zjawiskiem tzw. wykluczania cyfrowego. W związku z tym Prezes Rady Ministrów powołał międzyresortowy zespół ds. realizacji Programu „Polska Cyfrowa”, czyli program upowszechniania usług szerokopasmowych w Polsce do 2012 r. Główny cel ma być osiągnięty poprzez proponowane zapisy w ustawie które usprawnią i ułatwią proces inwestycyjny, umożliwią konkurencję operatorów w zakresie infrastruktury, dają możliwość działalności samorządom terytorialnym w zakresie telekomunikacji.
Usługi szerokopasmowe stały się kluczową platformą komunikacji i dostępu do zasobów informacji – w tym wiedzy i usług na całym świecie.
W mojej opinii ustawa zawiera rozwiązania sprzyjające rozwojowi internetu szerokopasmowego a w konsekwencji budowy społeczeństwa informacyjnego. Znoszenie barier dla inwestycji w infrastrukturę teleinformatyczną, możliwość wspólnej realizacji przez samorządy i przedsiębiorców stworzy możliwość budowania szczególnie w rejonach które dzisiaj nie mają internetu. Proponowane rozwiązania pozwolą również na szybsze wykorzystanie pieniędzy 1 mld 600 mln Euro z Unii do 2013 roku . Technologie informacyjne i komunikacyjne są czynnikiem silnie stymulującym wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy.

Wydania: