Absolutorium udzielone

Autor: 
inf. Rzeczni Prasowy Starostwa Kłodzkiego

We wtorek 27 kwietnia br. miała miejsce XLVII Sesja Rady Powiatu Kłodzkiego. Wiodącym tematem obrad tej sesji, obok oceny Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu, współpracy z organizacjami pozarządowymi - było rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu kłodzkiego za 2009 rok i głosowanie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Kłodzkiego.
Po wystąpieniu starosty kłodzkiego Krzysztofa Baldego, Rada Powiatu Kłodzkiego zapoznała się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez zarząd sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2009 rok oraz opiniami poszczególnych stałych Komisji Rady dotyczącymi wykonania budżetu powiatu kłodzkiego za 2009 rok.
Starosta kłodzki Krzysztof Baldy w swej wypowiedzi zaznaczył, że dzięki kontroli wydatków i podjętym działaniom naprawczym powiat osiągnął mniejszy deficyt niż było to wcześniej planowane. Podkreślił również, że dług publiczny na koniec 2009 roku zmniejszony został do poziomu 42,65%. M.in. takie wskaźniki świadczą o odpowiedzialnej pracy całego Zarządu – wydatki bieżące, inwestycje i remonty, udział w programach unijnych przy zmniejszaniu długu – to efekt, na którym wszystkim zależało.
Podczas głosowania nad uchwałą absolutoryjną doszło do bezprecedensowej sytuacji, gdyż część radnych opozycyjnych z klubu PiS jednocześnie opowiedziała się za, przeciw i wstrzymała się od głosu. Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego Dariusz Kłonowski zadecydował o reasumpcji głosowania.
Ostateczna decyzja Rady dotycząca podjęcia uchwały zapadła w głosowaniu imiennym. Rada Powiatu Kłodzkiego 22 głosami za, 1 głosem przeciw, przy 4 głosach wstrzymujących się i 1 nieważnie oddanym udzieliła absolutorium Zarządowi.

Wydania: