Absolutorium potwierdzone oklaskami w Szczytnej

Autor: 
Danuta Chmielarz

Z sesji Rady Miejskiej w szczytnej zdn. 29.04.2010
* Sprawozdanie z wykonania budżetu na 2009 r. przedstawił burmistrz Marek Szpanier korzystając z multimedialnej prezentacji. Prezentacja zawierała nie tylko słupki finansowe, ale także fotografie przedstawiające inwestycje przed, w trakcie i po zakończeniu. Było tego wiele i zrobiło wrażenie na obecnych. Wg sprawozdania opisowego /po zmianach/ dochody w r. ub. wyniosły 16 355 228 zł; wydatki - 18 982 080 zł; deficyt wyniósł 2 626 852 zł.

W strukturze wydatków na poszczególne działy przoduje oświata i wychowanie - 29,6%; pomoc społeczna - 16,8% i administracja publiczna - 13,8%. Największe dochody pochodziły z subwencji - 37,5 % oraz podatków i opłat - 20,3%, dotacji celowych na zadania zlecone - 11,3%. Największą bolączką dochodów jest niezrealizowanie wpływów z majątku Gminy. Założono, że będzie to ok. 2 800 000 zł, zrealizowano ok. 970 tys. zł. Spowodowało to, że nie wszystkie zadania mogliśmy wykonać - mówił Burmistrz wskazując jednocześnie powody takiego stanu rzeczy.
Największym dłużnikiem Gminy jest huta „SUDETY CW; jej wierzytelności z tyt. podatku od nieruchomości wynoszą 586 644 zł. Postępowanie upadłościowe Spółki Sudety CW zostało zakończone, zaległości będą umorzone z urzędu w 2010 r.
W budżecie na r. 2009 dominowały zadania inwestycyjne. Burmistrz wymienił ich 28 + 3 w ramach zakupów inwestycyjnych. Są to m.in.: budowa Centrum sportu, aktywnego wypoczynku i rehabilitacji ruchowej; przebudowa ul. Wolności; zakup lodowiska; odwiert przy ul. Górskie; drogi w Łężycach, Niwie, Słoszowie, Wolanach i Chocieszowie; adaptacja budynku przy ul. Wolności 96 na mieszkania; nowe oświetlenia, kanalizacje; rewitalizacja terenu b. PPH; budowa parkingu przy Browarze; Wiejskiego Centrum Aktywności Społecznej w Łężycach i Złotnie....
Współfinansowała Gmina 7 programów realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej. Wśród imprez, które w ub. r. odbyły się w Szczytnej wyróżnić należy: Śmiechowisko, Przegląd Zespołów Młodzieżowych, Rajd Starych Samochodów, Agrofetę, Spotkanie Mikołajkowe z Dziećmi, Adwentalia, Dożynki, konkurs na świąteczne oświetlenie, akcję „KROKUS”.... Mówił o tym wszystkim M. Szpanier ponad godzinę. Potem podziękował wszystkim za pomoc w realizacji tych ambitnych i często ryzykownych zadań. „Samemu niewiele można zrobić” - posumował swoje wystąpienie. W imieniu radnych głos zabrał I. Hoffman - przew. Komisji ds Budżetu i Rozwoju Gospodarczego - „Zasługuje Pan na miano Wielkiego Budowniczego naszego Miasta. Pana osobiste zaangażowanie w zmianę oblicza tej Gminy zasługuje na najwyższe uznanie. Gratulujemy udanego roku, życzymy kolejnych, równie udanych posunięć” - zwrócił się do Burmistrza, a inni jego słowa potwierdzili brawami. Absolutorium stało się faktem.

* Na przełomie „roków” szkolnych
- Zakończyła się rekrutacja do Przedszkola Publicznego w Szczytnej. Złożono 135 wniosków, wszystkie dzieci zostały przyjęte. Najmłodsza grupa liczyć będzie 12 dzieci.
- Do klasy I SP zapisano 32 uczniów, w tym 2 sześciolatków. Planuje się utworzenie dwóch klas pierwszych.
- Egzamin końcowy w Gimnazjum zdawało 61 uczniów. Na efekty trzeba będzie poczekać.
- Uczniowie jednej z dwóch ostatnich klas w ZSP oraz powtarzający egzamin maturalny absolwenci szkoły z minionych lat przystąpią do egzaminu w bieżącym tygodniu - ich liczba nie została podana.

* Roboty publiczne
Przy robotach publicznych pracuje grupa 26 osób, 10 zatrudnionych jest w zieleni miejskiej. Dodatkowa 12. osobowa grupa będzie zatrudniona przy robotach melioracyjnych.

* Ocalić od zapomnienia
Ks. proboszczowi Benedyktowi Narlochowi zapomnienie w Szczytnej nie grozi, ale na wszelki wypadek ... Bractwo Rycerskie Matki Bożej Królowej Pokoju w Szczytnej zwróciło się z prośbą o nadanie imienia ks. Proboszcza skwerowi z fontanną. Okazało się, że taką potrzebę odczuli też mieszkańcy miasta, lokalne władze. W efekcie, na sesji R.M. podjęto uchwałę o nadaniu imienia ks. Benedykta Narlocha Centrum Sportu, aktywnego wypoczynku i rehabilitacji ruchowej w Szczytnej. „Bo w centrum będzie plac zabaw dla dzieci, a Proboszcz bardzo dzieci kochał i to ze wzajemnością; bo wszystkim chciał pomagać, szczególnie niepełnosprawnym” - uzasadniał Burmistrz na sesji. „Bo to było jedno wielkie SERDUCHO, które chodziło po Szczytnej, każdemu podało rękę, z każdym porozmawiało, każdego przytuliło” - mówił członek BR Feliks Tobiasz. Bo był to po prostu dobry, życzliwy Człowiek!

Wydania: