Budżet i inwestycje Szczytnej - mówi burmistrz Marek Szpanier

Autor: 
Danuta Chmielarz

Tegoroczny budżet gminy Szczytna jest - jak nigdy dotąd - bardzo napięty. Planuje się w nim dochody w wys. 19 497 233 zł, wydatki w wys. 24 789 277 zł, a deficyt - 5 292 044 zł ma być pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek. Jeśli w misternym planie nastąpią przesunięcia, Gmina może utracić płynność finansową - uprzedzał radnych burmistrz Marek Szpanier. Uchwałę budżetową przyjęto ze świadomością trudności w jej realizacji - to było na grudniowej sesji RM., w lutym wprowadzono do budżetu pierwsze zmiany, będzie ich zapewne więcej.

- Skąd panie Burmistrzu tyle obaw związanych z realizacją budżetu na 2010 rok?
- W r. 2010 będziemy realizować głównie zadania inwestycyjne, finansowane przy współudziale środków unijnych. Planujemy to robić w ten sposób, by po zakończeniu inwestycji mieć 4 miesiące na jej rozliczenie, co pozwoli odzyskać nasz udział w tym zadaniu. Część zadań już realizujemy, złożyliśmy też pierwsze wnioski na zwrot zainwestowanych pieniędzy (np. 700 tys. zł za przebudowę ul. Wolności) i czekamy. Jeśli zdarzy się, że nie nastąpi zazębienie tego mechanizmu, może się okazać, że nie mamy pieniędzy w budżecie. To pierwszy powód do obaw. Drugi wiąże się ze sprzedażą nieruchomości gminnych - plany mamy ambitne, prawie 5 mln zł dochodu. Ale i nieruchomości atrakcyjne, jednak nie chcemy ich sprzedać za wszelką, a więc i za niską cenę. Chodzi o to, by był efekt finansowy dla Gminy, a i sprzedane nieruchomości były zagospodarowane przez nabywców w ciągu 2-3 lat. Niezależnie od tego założenie jest takie, że nie będziemy zwiększać deficytu. Czy to się uda, zobaczymy. Na pewno będzie to trudny rok. Wszystko zależy od tego, jak szybko odzyskamy nasze pieniądze zainwestowane w realizację zadań unijnych. Jeśli tak, jak być powinno - nic nam nie grozi.
Największe inwestycje tego roku to budowa Centrum Sportu, aktywnego wypoczynku i rehabilitacji ruchowej
w Szczytnej oraz Rewitalizacja poprzez rekultywację terenów b. PPH w Szczytnej przy ul. Wolności - projekty realizowane od ub. roku.

- Jak przebiega ich realizacja?
- Na wszystkie zadania I projektu już podpisaliśmy umowy. Łączny koszt tego zadania wynosi ok. 3 500 000 zł, w tym: - tor do nauki jazdy na wózkach inwalidzkich ze skateparkiem - 1144 000 zł, ciąg pieszy 304 000 zł, plac zabaw z urządzeniami 580 000 zł, ścianka wspinaczkowa z parkiem linowym 576 000 zł, - lodowisko z łyżwami, ostrzałką i suszarką - 730 000 zł.
Dofinansowanie tego projektu w wysokości 2 251 000 zł już mamy zapewnione; staramy się jeszcze o dofinansowanie z PEFRON w łącznej wysokości 1 300 000 zł. Jeśli uzyskamy wszystkie dofinansowania, udział Gminy w tej inwestycji będzie niewielki. Całe zadanie musimy sfinansować z własnych środków i dopiero wtedy starać się o odzyskanie zainwestowanych pieniędzy. Koniec prac planowany jest na drugą dekadę czerwca.
Również na II projekt umowa jest już podpisana, jego wartość to prawie 3 100 000 zł, dofinansowanie wynosi 2 600 000 zł. Rozpoczęcie prac planowane jest na początek marca, zakończenie - w połowie września. Efekt prac przy rekultywacji terenów b. PPH będzie znacząco wpływał na zmianę wizerunku centrum miasta pod warunkiem, że i mieszkańcy oraz właściciele nieruchomości przy tym terenie zadbają o ich estetykę, uprzątną składowane tam gruzy. Pisma w tej sprawie zostaną do nich wysłane w najbliższym czasie.

- Będą też w br. realizowane projekty dot. wsi - równie istotne i kosztowne....
- .... niektóre z tych projektów - na budowę świetlicy w Łężycach (umowę podpisał MOK w oparciu o dotacje z budżetu Gminy), na przebudowę remizy w Złotnie również na świetlicę wiejską - są już realizowane, obydwa zadania mają być zakończone do końca sierpnia tego roku.
Inne, bardzo duże, będą realizowane etapami. Jedno z nich to „Dostosowanie i montaż lamp ulicznych zasilanych energia słoneczną na terenach wiejskich”:
- w I etapie realizacji tego zadania, do 15.06.2010 r. zamontowanych będzie 106 lamp o wartości 1 200 000 zł, w II etapie do końca grudnia 2010 r. - kolejnych 106. Dofinansowanie na to zadanie wynosi 1 400 000 zł przy udziale Gminy w wys. 1 mln zł. Inwestycja obejmie wszystkie tereny wiejskie.
Druga, o wartości 8 600 000 zł to wodociągowanie terenów wiejskich Wolany. Otrzymaliśmy na tę inwestycje mx dofinansowanie - 4 mln zł, reszta - to udział Gminy. I etap prac zostanie zakończony do 15.06.2011r. Będzie to wykonanie stacji uzdatniania wody w Wolanach, wodociągowanie terenu Górnych Wolan. Całość prac zostanie zakończona w 2012 roku. Koszt wykonania przyłącza wodociągowego (od granicy posesji do wewnętrznej instalacji w budynku) ponosi właściciel nieruchomości. Zaproponowaliśmy więc mieszkańcom 3 możliwości wykonania i finansowania tego przyłącza: 1/ właściciel nieruchomości wykona przyłącze wodociągowe we własnym zakresie, 2/ przyłącze wykona wykonawca /.../, kosztami zostanie obciążony właściciel nieruchomości - płatność może dokonać jednorazowo lub w systemie ratalnym /.../, 3/ do nowej sieci wodociągowej wpięte zostanie istniejące przyłącze. Pisma w tej sprawie mieszkańcy Wolan już otrzymali, decyzja należy do nich.

- Wymienione wyżej to inwestycje najkosztowniejsze, a inne?
- Jest ich wiele, ale wspomnę tu o modernizacji ul. Bukowej, od działek w kierunku granicy miasta - koszt
1 500 000 zł, 738 000 zł otrzymaliśmy z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Zakończenia remontu czeka też ul. Polna - 200 000 zł na ten cel uzyskaliśmy na usuwanie skutków powodzi, 50 tys. zł dołoży Gmina. W ub. roku zrobiono tam sieć wodociągową, prace planowane na ten rok rozwiązałyby problemy mieszkańców tej ulicy. Jest jednak istotny warunek - mieszkańcy muszą wykonać przyłącza kanalizacji sanitarnej; obecnie na 17 mieszkających tam rodzin przyłączy nie ma aż 11. Będą wszystkie przyłącza, będzie nowa nawierzchnia, tak długo oczekiwana nowa droga. Decyzje należy podjąć szybko, bo przetarg powinien być ogłoszony w kwietniu. Przy ul. Polnej znajdują się działki budowlane należące do Gminy, wyjścia do nich także zostaną wykonane. Dodam też, że wykorzystujemy możliwości składania nowych wniosków. Np. na organizacje imprez kulturalnych - moglibyśmy nie tylko sfinansować organizację już istniejących imprez cyklicznych ale także rozpocząć nowe, związane m.in. z budowanym Centrum Sportu, aktywnego wypoczynku.... Albo na budowę w okolicy szkoły w Chocieszowie nowego ORLIKA 2012.

- Może jeszcze, panie Burmistrzu, na temat:
1/ remontu ul. Wolności....
- Prace będą kontynuowane jak tylko pozwoli na to pogoda. „Najgorsze” już zostały wykonane, pozostały chodniki i nawierzchnia. Ich koniec planuje się na sierpień 2010 r.
2/ odwiertu przy ul. Górskiej...
- Czekając na ostateczną opinię o jakości wody, szukamy inwestorów. Zainteresowanie jest, na razie bez konkretów.
- budynku po szkole podstawowej...
- Także czekamy na nabywcę, który w budynek zainwestuje z korzyścią dla siebie ale także dla miasta i mieszkańców. Niebawem rozpoczniemy dużą kampanie promocyjno-reklamową tego obiektu.
- Dziękuje za rozmowę

Wydania: